Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu

1- Öğrenci ve personelin sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanmasını sağlamak, öğrenci ve personelin beden ve ruh sağlığının korumasına yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaları sürdürmek,

2- Toplum sağlığını ilgilendiren konularda öğrenci ve personelin bilgilenmelerini sağlamak amacıyla eğitimler, seminerler, konferanslar düzenlemek,

3- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi bünyesinde öğrenci ve personele yönelik psiko-sosyal danışmanlık hizmeti sunmak,

4- Valilik, sağlık bakanlığı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı gibi paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmaları sürdürmek.

5- Sorumluluk alanındaki konularla ilgili öğrencileri ve personeli bilgilendirmek.

6- Aile hekimliği ile koordinasyon halinde olmak.

7- Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak.