Mali Hizmetler Şube Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu

1- Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak.

2- Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının tüm mal ve hizmet alım ihalelerini gerçekleştirip yürütülmesini sağlamak.

3- Maliye Bakanlığınca yayınlanan bütçe hazırlama rehberine bağlı olarak Başkanlığımız bütçesini hazırlamak.

4- Başkanlığımız diğer birimleri ile koordineli çalışarak ihtiyaçlarını zamanında ve verimli olacak şekilde karşılamak.

5- Görev alanıyla ilgili konularda Daire Başkanını bilgilendirmek.

6- Bütçe dahilinde ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğler gereğince ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek.

8- Yemek hizmeti alımını sağlamak.

9- Spor Şube Müdürlüğümüzün talepleri doğrultusunda spor malzemelerinin temin edilmesi.

10- TÜSF tarafından organize edilen spor müsabakalarına katılan spor kafilelerinin il dışındaki giderlerini karşılamak.

11- Tesislerin bütçe imkanları doğrultusunda bakım ve onarımlarının yapılması.

12- Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması iş ve işlemleri ile ödenecek ücret ve SGK işlemlerini yürütmek.

13- Usta öğretici, Antrenör ve Eğitmen çalıştırılması ile ilgili iş ve işlemler.

14- Üniversitemiz öğrencilerinin zorunlu staj işlemlerinin ödeme işlemleri.

15- Taşınır kontrol işlemleri.

16- İlgili kanun uyarınca tesislerin (kantin, kırtasiye, kafeterya vb.) işletilmesi amacıyla ihalelerinin yapılması.

17- Tesislerde kullanılan elektrik, su, doğalgaz vb. ödemelerin takip edilmesi ve zamanında ödeme yapmayanlarla ilgili mevzuat hükümlerinin uygulamak.

18- Kiraya verilen taşınmazların denetimini yapmak.

19- Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.