Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu

1-Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak,

2-Üniversitemiz Öğrencilerinin ve personelin ilgi alanlarını tespit ederek boş zamanlarını değerlendirmeleri için gerekli ortamı hazırlamak,

3- Öğrenci kulüpleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

4- Öğrenci ve Personelin kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri mekanları oluşturmak, kültürel faaliyetlerin yapılabilmesi için sahne, ses, ışık sistemlerinin oluşturulması, kulislerin düzenlenmesi,

5- Kültürel faaliyetleri organize etmek, bu faaliyetlerde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, çevre gezileri düzenlemek; Tiyatro, konser, konferans, sergiler organize etmek,

6- Üniversitemizin akademik açılış ve mezuniyet töreni gibi organizasyonları yapmak,

7- Kültür ve Sanat faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etmek,

8- Üniversitemiz birimlerinden gelen kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili talepleri değerlendirmek,

9- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında yapılan her etkinliğin yer almasını sağlamak ve web sayfası güncellemesini düzenlemek,

10- Üniversitemiz öğrencileri ve personelimizin gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikler için salon tahsis etmek,

11- Üniversitemiz öğrenci kulüplerinin gerçekleştirmeyi planladıkları kültürel faaliyetlerde gerekli olan araç, gereç, malzemeyi temin etmek ve etkinliğin gerçekleştirileceği yeri tahsis etmek,

12- Kültür Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki evrakların takibini yapmak ve yaptırmak,

13- Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak,

14- Üniversitemiz Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde tüm birimlerle işbirliği içerisinde olmak ve görüş alış verişinde bulunmak,

15- Dairemizce ve diğer birimler tarafından düzenlenen etkinlikler için davetiye, afiş, broşürlerin hazırlanması ve asılmasını sağlamak,

16- Rektörlük Makamınca uygun görülen duyuru amaçlı düzenlenen kurumiçi ve kurum dışı etkinlik afişlerini imzalamak ve asılan tanıtım afişlerini takip etmek,

17- Kültür Sanat alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşitli faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

18- Kurslar açmak ve kurum içi veya kurum dışından Rektörlük onayı ile eğitmen görevlendirmek,

19- Rektörlük Onayı ile görevlendirilen eğitmenlerin puantaj ve iş takiplerini yapmak,

20- Talep edilen teknik ve kültürel geziler için otobüs görevlendirmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,