5.5. Yönetim Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyu’nu Bilgilendirme

5.5.1. Etkinlik Paylaşımı

Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemi;

Birimimiz temel değerlerinden olan şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkeleri gereğince, tüm güncel veriler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Üniversitemiz kamuoyunu ağırlıklı olarak üniversitenin web sitesi üzerinden bilgilendirmektedir.

 

5.5.2. Güvence

Birimin, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına alma yöntemi;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun gerektirdiği usul ve esaslara ek olarak Üniversitemiz KAYSİS belgelerinde yer alan yönetmelik ve yönergelere, uygulama esaslarına, sözleşme protokollere vb. dokümanlara uygun olarak tarafsızlığı ve nesnelliği sağlanmakta olup, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini faaliyet raporlarıyla güvence altına almaktadır.

 

5.5.3. Liderlik Ölçümleri

Birim yöneticileri için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik geliştirme uygulamaları;

Birimimizde liderlik özellikleri ölçülmesine ve izlenmesine dair herhangi bir uygulama bulunmamakla beraber, Liderlik özellikleri ölçülmesine ve izlenmesine dair herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.

 

5.5.4. Şeffaflık Politikaları

Birimin hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politika ve uygulamalar;

Yönetimin etkinliği ve hesap verebilirliği stratejik planda yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve bu gerçekleşme sonucunda ulaşılan performans göstergesinin izlenmesi ile sağlanmaktadır. Kurumun hesap verebilirliği noktasında izlediği politika, kamuoyuna ilan etmiş olduğu stratejik plan ve bu plana ilişkin olarak yıllık hazırlanan faaliyet raporlarında mevcuttur.

 

5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı

Birimimiz tarafından yapılan her türlü faaliyet, ana web sayfası ve birimimizin web sayfasında duyurulmaktadır. Bu kapsamda gerek eğitim, gerekse etkinliklere ilişkin bilgiler düzenli bir şekilde yayımlanmakta ve Üniversitemiz personeline ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.