5.2. Kaynakların Yönetimi

5.2.1. Etkililik

İnsan kaynakları yönetimive etkinlik düzeyi;

5.2.2. Etkinlik

Birim, işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe sahip olmasını güvence altına alma yöntemi;

5.2.3. Liyakat

İdari ve destek kısımlarında görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlayan tanımlı süreçler;

Unvanlar bazında görevlerle ilgili genel ilkeler;

– İlgili kanun ve yönetmelikler.
– Birim personellerinin çalışma alanları için belirlenmiş yetki görev ve sorumluluklar ve görev tanımları.

– Görev yapılan birimin misyon ve vizyonuna göre görev ve sorumlulukların neler olduğu ve buna bağlı görev tanımları,

– Her personelin görev tanımları,

– Görev tanımlarına bağlı olarak düzenlenen iş akış şemaları, web sayfasında yayınlanmıştır.

 

5.2.4. Finansal Yönetim

Mali kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi;

Mali Kaynakların yönetimi Üniversitemiz Stratejik Planı ve buna bağlı olarak hazırlanan performans programlarına uyumlu bir şekilde, Üniversitenin amaç, hedef ve faaliyetlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Mali işlemlerin uygulanması, 5018 sayılı Kanun  ile Üniversitemizce konuyla ilgili çıkarılmış bulunan yönergeler uyarınca Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

 

5.2.5. Kaynakların Yönetimi

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi;

 

Birimimizde taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca çıkarılan “Taşınır Mal Yönetmeliği” ve “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Taşınır malların yönetilmesinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce geliştirilen “KBS-Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi” kullanılmaktadır. Taşınır işlemlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için “Taşınır İşlemleri Uygulama Talimatı” yayımlanarak taşınır işlemlerinde belli standartlar getirilmiştir.