Daire Başkanının Yetki, Görev ve Sorumluluğu

1- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar.

2- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı birimleri arasında eş güdümlü sağlayarak birimler arasında düzenli çalışmayı sağlar.

3- Daire Başkanlığının misyon ve vizyonunu belirler, tüm çalışanlar ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.

4- Daire Başkanlığında gerçekleştirilen işlerin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

5- Daire Başkanlığı personelinin sorunlarını tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.

6- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

7- Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder.

8- Bağlı personelin işlerini daha verimli, etkin ve kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarına olanak tanır.

9- Kurum/kuruluş ve şahıslardan Daire Başkanlığına gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar.

10- Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar ve kalite gelişim çalışmalarını yürütür.

11- Daire Başkanlığında yürütülen işler ile ilgili yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.

12- Daire Başkanlığının stratejik planını hazırlar. Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar.

13- Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak