Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu

1- Öğrenci ve personele yemek hizmetinin verilebilmesi amacıyla ihale işlemleri için çalışmalar yapmak.

2- İhaleyi kazanan firmaya Merkez Yemekhanedeki tüm demirbaş malzemeyi zimmetlemek.

3- İhaleyi kazanan firma tarafından yemek hizmetinin verilmesini takip etmek.

4- Yemek dağıtımını kontrol etmek.

5- Personele verilecek yemek hizmeti her yıl Maliye Bakanlığınca düzenlenen Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği hükümleri uyarınca her personelin ek göstergesine göre uyarlanarak fiyat tespitinin Üniversitemiz Senatosunca kabul edildikten sonra uygulamaya geçirmek.

6- Öğrenci için ise 2547 sayılı yükseköğretim Kanununun 3943 sayılı kanunla değişik “Cari Hizmet Maliyeti” başlıklı 46. maddesinde öğrencilerden alınan katkı paylarının özel ödenek kaydedilerek öğrencilerin beslenmesi, diğer sosyal hizmetlerin bu kanun gereği fiyat tespitinin yapılarak bir kısım katkı payının öğrenciden, Ücretsiz olarak Yemek Bursundan faydalanan öğrencilerin ise tüm yemek bedellerinin SKS Daire Başkanlığından karşılanarak bu kararın Üniversitemiz Senatosunca onaylanarak uygulanmasını sağlamak.

7- Üniversitemizde kayıtlı örgün eğitim gören tüm okullardaki toplam öğrenci sayılarının ortalaması alınarak akademik birimlerimize verilecek olan Yemek Bursundan faydalanacak öğrencilerin sayılarının SKS Daire Başkanlığı Yönetim Kurulunca belirlenip, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun vermiş olduğu karara bağlı olarak aşamaları takip etmek ve tüm akademik birimlere bildirmek.

8- Merkez ve ilçe kampüslerde bulunan ve ihalesi yapılacak olan tüm kantinler için Teknik Şartnameler hazırlanmak.

9- Toplanan yemek ücretlerini günlük olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının hesabına yatırmak.

10- Yemek menüsü ilanını yapmak.

11- Üniversitemiz öğrencilerine yönelik düzenlenen seminer, konferans gibi faaliyetlerde katılımcılara, çay, kahve v.b ikramların yapılmasını sağlamak.

12- Görev alanına giren konularda yapılan konferans, panel gibi bilgilendirici toplantılara katılmak.

13- Görev alanıyla ilgili konularda gerektiğinde karar ve destek unsuru olarak üst yönetimi bilgilendirmek görüş ve öneride bulunmak.