1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

1.3.1. Stratejik Plan,

Okulumuz  stratejik hedefleri Üniversitemizin 2017-2021 Stratejik Planı doğrultusunda belirlenmektedir.
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf)KIDR/A/4.1/8

1.3.2. Misyon,

Sağlık Bilimleri Fakültesinin amacı; toplumun sağlık ile ilgili temel sorunlarını göz önüne alarak sağlıklı, hasta veya özürlü bireylerin sağlık kuruluşları bünyesinde veya dışında her türlü ihtiyaçlarını belirleyecek, bakımını planlayacak, uygulayacak, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini uygulayabilecek hemşireler; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi; çağdaş eğitim ve yöntem ve tekniklerini kullanarak, toplumsal yapının değişimiyle ortaya çıkan yeni toplumsal koşullar çerçevesinde, evrensel insan hakları ve sosyal adalet ilkesini temel alan, içinde yaşadığı toplumun özelliklerini tanıyan, etik ilkelere sahip olan ve alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eden, toplumdaki dezavantajlı gruplarla uygun mesleki çalışmalar yapan, toplumdaki kaynaklarını araştıran ve bunu müracaatçı yararına kullanan, müracaatçılar için gerekli olan kaynakların yaratılmasını sağlayan, disiplinlerarası çalışmalar yürütebilen, sosyal değişimi sağlayan, sosyal politikalar üretilmesinde söz sahibi olabilecek sosyal çalışmacı veya sosyal hizmet uzmanı ve çağdaş ve evrensel değerler ışığında sağlık yönetimi bilime katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmet sunumu için bilimsel ve mesleki gelişime olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğine güvenle bakmalarını mümkün kılacak, bilgi, beceri, heyecan ve irade ile donatılmış sağlık yöneticisi yetiştirmektir.

 

1.3.3. Vizyon,

Yüksek eğitim ve öğretim kalitesiyle her düzeyde rekabet edebilecek standartlara sahip, gelişen çağın gereklerine uygun, sağlık sektörünün gereksinim duyacağı yeni programlar geliştirerek sağlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

 

1.3.4. Değerler,

Dürüstlük ve Güvenilirlik

Bilimsellik, Liyakat ve Adalet

Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite

Paylaşımcılık Katılımcılık ve Değerlere Saygı

Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık

 

1.3.5. Hedefler,

Hedef 1.         Sağlık alanında fiziki ve beşeri kaynakların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile nitelik ve niceliklerinin artırılması,

Hedef 2.         Akademik ve insani değerlere en üst düzeyde sahip olmak,

Hedef 3.         İç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve ulusal/uluslararası tanınırlığın artırılmasını sağlamak,

Hedef 4.         Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek,

Hedef 5.         Hukuk Kurallarına ve Yasal Mevzuata Uygunluk şeklindedir.