5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

5.1.1. Yönetim Sistemi

Birimin, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi dâhil olmak üzere yönetim ve idari sistemi yönetme usulü;

Kurumdaki yönetsel ve idari yapı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında tanımlanmış olan Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu şeklindeki karar alma mekanizmalarından oluşturulmuştur. Birimimizdeki idari yapılanma ve yönetsel süreçler de yine ilgili Kanun kapsamında yapılandırılmıştır.

Yüksekokulumuzun yönetim sistemi 2547 sayılı YÖK kanununda tanımlanmıştır. Yönetim organları müdür, Yüksekokulu Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Müdür, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından Yükseköğretim Kurulu tarafından üç (3) yıl süre ile seçilir ve atanır. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Meslek Yüksekokulumuzun yönetim ve idari yapılanması ektedir.

Yüksekokul Yönetim Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile yüksekokul kurulu tarafından üç (3) yıl için seçilmiş üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanun ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir Meslek Yüksekokulumuza bağlı toplam altı (5) idari görev tanımlaması bulunmaktadır. Bu görevler; özlük işleri, öğrenci işleri, özel kalem, taşınır, idari-mali işler olarak tanımlanmış olup, ilgili işler iki (2) idari personel tarafından yüksekokul sekreterliğine bağlı olarak yürütülmektedir

5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı

İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütme yöntemi;

  • Meslek Yüksekokulumuzda iç kontrole ilişkin çalışmalarda Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 04.02.2009 tarih ve 1205 sayılı yazısı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda yürütülmektedir. Süreklilik gerektiren düzenleme ve uygulamalara ihtiyaç duyulduğunda işlerin yürütülmesi için gerekli Komisyonlar oluşturulmaktadır (KIDR/5/5.1.2/04).

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen iş süreçleri takip edilmektedir.