4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

4.1.1. Araştırma Stratejisi

Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri ve bunlar doğrultusunda izlediği araştırma politikaları; Araştırma stratejisi ve hedefler,

Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri ve bunlar doğrultusunda izlediği araştırma politikaları; Araştırma stratejisi ve hedefler,

Birimin araştırma hedefi başta sağlık ve eğitim alanında olmak üzere ülkenin ve bölgenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunları araştırma konusu yapmak, toplum yararına hizmet vermek ve araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Bu kapsamda kurumumuz bünyesinde Meslek Yüksekokul Kurul toplantılarında akademik çalışmalar teşvik edilmekte, yıl içerisinde akademik stratejiler çerçevesinde araştırılacak konu başlıkları, araştırmacıların hedefleri paylaşılarak fikir alışverişi yapılmaktadır.

Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri Meslek Yüksekokulumuz 2017-2021 stratejik planları içerisinde belirtilmiş olup, bu hedeflere yönelik yapılmış iyileştirme çalışmaları ve kanıtları aşağıda sıralanmıştır. Bu stratejileri gerçekleştirme göstergelerinin izlenmesi amacıyla yılda bir öğretim elemanlarının akademik faaliyetleri istenmektedir.

Amaç 1. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek ve kaliteli meslek elemanları yetiştirmek

Stratejik Hedefler
1. Ders planlarının ve içeriklerinin yeniden gözden geçirilerek öğrenciler için daha yeterli ve işlevsel hale getirilmesi.
2. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin fiziksel ve teknolojik altyapısının daha güçlü hale getirilmesi
3. Öğrencilerin Erasmus gibi öğrenci değişim programlarından faydalandırılmasının sağlanması
 
Stratejik Hedeflere yönelik yapılan iyileştirme çalışmaları ve kanıtlar
1. Ders planlarının ve içeriklerinin yeniden gözden geçirilmiş olup,  öğrenciler için daha yeterli ve işlevsel hale getirilmesi için düzenlemeler yapılmış ve yapılan değişiklikler yeni düzenlenen ders intibak formlarında belirtilmiştir. (KIDR/4/4.1.1./04.01)
2. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin fiziksel ve teknolojik altyapısının daha güçlü hale getirilmesi için derslik ve laboratuvar taleplerinde bulunulmuştur. Derslik tahsisi olarak 4 derslik İİBF’den (KIDR/4/4.1.1/04.02) ile laboratuvar olarak da uygulama derslerinin saatinde kullanılmak üzere laboratuvar kullanım izni Ziraat Fakültesinden (KIDR/4/4.1.1/04.03) alınmıştır.

 

 

Amaç 2. Akademik Personelimizin nitelik ve niceliğini artırmak

Stratejik Hedefler
1. Tüm öğretim elemanlarının akademik alanda kariyer yapmasını sağlamak
2. Öğretim elemanı sayısını artırmak ve bunların ders yükünü azaltmak
3. Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısını artırmak
4. Öğretim elemanı oda sayısının artırılması
Stratejik Hedeflere yönelik yapılan iyileştirme çalışmaları ve kanıtlar
1. Tüm öğretim elemanlarının akademik alanda kariyer yapmasını sağlamak için yüksek lisans ve doktora eğitimi yapanlar dilekçe ile başvuruda bulundukları takdirde ders planları düzenlemeleri bölüm başkanlıklarınca uygun şekilde yapılmıştır. Yüksek lisans/Doktora beyan dilekçeleri ve dilekçelere cevaben bölüm başkanlığının ders programı düzenlemelerine ilişkin yazıları bölüm başkanlığında mevcuttur.
2. Öğretim elemanı sayısını artırmak ve bunların ders yükünü azaltmak için yeni öğretim elemanı talepleri rektörlük makamına yazılı olarak bildirilmiş ve ilanlarla yeni öğretim elemanları alımı yapılmıştır.
3. Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısını artırmak için akademik teşvik başvuruları alınmış ve uygun puanlamalarla akademik teşviklerin verilebilmesi için akademik teşvik kurulları oluşturulmuştur.
4. Öğretim elemanı oda sayısının artırılması için oda talebinde bulunulmuş ve İİBF’den 4 adet ofis odası alınarak, öğretim elemanları uygun şekilde yerleştirilmiştir. (KIDR/4/4.1.1/04.04).

Amaç 3. Yüksekokulun fiziki yapısının genişletilmesini ve geliştirilmesini sağlamak

Stratejik Hedefler
1. Yüksekokul binası ile kantin, yemekhane ve laboratuarların fiziki şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak
2.Yüksekokul öğrencilerinin sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri alanlar oluşturmak
3. Yüksekokul öğrencilerinin eğitim faaliyetlerinde kullandığı mevcut altyapı ve fiziksel ortamı iyileştirmek
Stratejik Hedeflere yönelik yapılan iyileştirme çalışmaları ve kanıtlar
1. Yüksekokul binası ile kantin, yemekhane ve laboratuarların fiziki şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla yazışmalar yapılmış ve oda, sınıf ve laboratuvar tahsisleri yapılmıştır.
2. Yüksekokul öğrencilerinin sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri alanlar oluşturmak için ders dışı etkinlik dersleri yüksekokul programlarının ders planlarına eklenmiştir.
3. Yüksekokul öğrencilerinin eğitim faaliyetlerinde kullandığı mevcut altyapı ve fiziksel ortamı iyileştirmek için sınıf ve laboratuvar tahsisleri yapılmıştır.

 

Amaç 4. Okul – Sektör işbirliğini sağlamak ve geliştirmek

Stratejik Hedefler
1. Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri daha yakından takip etmeleri amacıyla öğrenciler için çeşitli kurum ve fuarlara geziler düzenlemek
2. Okul – Sektör işbirliği çalışmalarını geliştirmek
Stratejik Hedefler
1. Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri daha yakından takip etmeleri amacıyla öğrenciler için çeşitli kurum ve fuarlara geziler düzenlemek için Sağlık İl Müdürlüğü ile mesleki uygulama kapsamında protokol imzalanmıştır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlik Yüksek Okulu (SYO) Hemşirelik Bölümü Ve Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) İlk Ve Acil Yardim Programi Öğrencilerinin Mesleki Ders Uygulamalarini Bilecik İl Sağlik Müdürlüğü 1. ve 2. Basamak Sağlik Kuruluşlarinda Yapmalarina İlişkin Protokol isimli protokol KAYSİS sisteminde mevcuttur. (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/136223)

 

1.      Okul – Sektör işbirliği çalışmalarını geliştirmek için kurumumuzda kariyer günleri düzenlenmiştir. Kariyer Günleri tanıtım broşürü üniversitemiz internet sayfası duyurular kısmında mevcuttur. (http://www.bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Etkinlik/1624)

 

 

Amaç 5. Öğrenci tercihlerinde ilk 3’te yer alan bir Meslek Yüksekokulu olmak

Stratejik Hedefler
1. Mezun öğrencilerin işe yerleştirme oranını artırmak
2. Web sayfamızı okulumuzun üstünlüklerini ve fırsatlarını kamuoyuna en iyi tanıtacak şekilde tasarlamak
Stratejik Hedeflere yönelik yapılan iyileştirme çalışmaları ve kanıtlar
1.      Mezun öğrencilerin işe yerleştirme oranını artırmak için üniversitemizde kariyer günleri düzenlenmiş ve öğrencilerle iş verenlerin biraraya gelmesi sağlanmıştır. Kariyer Günleri tanıtım broşürü üniversitemiz internet sayfası duyurular kısmında mevcuttur. (http://www.bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Etkinlik/1624)

 

2. Web sayfamızı okulumuzun üstünlüklerini ve fırsatlarını kamuoyuna en iyi tanıtacak şekilde tasarlamak amacıyla kurumumuz internet sayfası güncellenmiştir.
 

4.1.1.1.Ar-Ge politikası,

Birimimiz Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Programında görev alan öğretim üyeleri üniversitemiz Ar-Ge politikasında yer alan Biyoteknoloji alanında ilerleme politikasına katkıda bulunmak amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji A.B.D.’da ders vermekte ve bu alanda yüksek lisans tezleri tamamlanması için öğrenci yetiştirmektedir.

Birimimiz İlk ve Acil Yardım ve Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri  Programlarına  yönelik Ar-Ge politikası bulunmamaktadır.

4.1.1.2.Ar-Ge stratejisi,(yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu),

Biyoteknoloji alanı yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumlu olduğu için birimimiz Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Programı öğretim üyelerinin çalışmaları Ar-Ge stratejisi yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumludur. Birimimiz İlk ve Acil Yardım ve Çocuk Gelişimi Programlarına yönelik Ar-Ge stratejisi bulunmamaktadır

4.1.1.3.Araştırma fırsatları,

Birimimiz tüm programlarında görev alan öğretim üyelerinin araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutludur. Özellikle sağlık ve okul öncesi eğitim alanına odaklanmıştır ve sağlığının korunması ve geliştirilmesine ve okul öncesi eğitim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma konuları öne çıkmaktadır. Kurumda temel araştırma ve uygulamalı araştırmalar konuların araştırma değerlerine göre eşit şekilde desteklenmektedir. Bu bağlamda öğretim elemanları yolluklu yevmiyeli ve katılım ücreti ödemeli olarak çalışmalarını ulusal ve uluslararası çeşitli kongre/sempozyumlarda sunmuştur. Kongre katılımlarının desteklenmesi ilgili zamanlarda yapılan yönetim kurulu kararlarında mevcut olup, yönetim kurulu kararları birimimizdeki karar defterinde bulunmaktadır.

 

4.1.1.4.Öncelikli alanlar,

Birimimiz bünyesindeki Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Programı öğretim üyelerinin çalışmaları planlanan araştırma faaliyetleri öğretim elemanlarının öncelikli uzmanlık alanları çerçevesinde planlanmaktadır. Özellikle sağlık ve okul öncesi eğitim alanına odaklanmıştır ve sağlığının korunması ve geliştirilmesine ve okul öncesi eğitim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma konuları öne çıkmaktadır. Öncelikli alan olarak Biyoteknoloji kapsamında 2 adet BAP projesi birimimiz içinde desteklenmektedir. Birimimiz İlk ve Acil Yardım ve Çocuk Gelişimi Programları bünyesinde öncelikli alanlarla alakalı çalışmalar bulunmamaktadır.

4.1.1.5.Ortak araştırma faaliyetleri

Birimimiz bünyesinde desteklenen BAP projeleri kapsamında ortak çalışma faaliyetleri yürütülmektedir. Bölüm başkanlığı dosyasında ilgili evraklar bulunmaktadır

4.1.1.6.Araştırma platformları,

Birimimiz bünyesindeki Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Programı  öğretim elemanlarınca yürütülen BAP projeleri aynı zamanda üniversitemizde öncelikli alanlarla ilgili araştırmaların yürütüldüğü laboratuvarların bulunduğu Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılmaktadır. Bu merkez araştırma platformu olarak görev almaktadır. Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin hedefleri belirlenmiş olup, çıktıları merkez yönetimi tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir. İlgili evraklar Merkez Müdürlüğünde bulunmaktadır. Birimimiz İlk ve Acil Yardım ve Çocuk Gelişimi Programları bünyesinde araştırma platformları bulunmamaktadır

4.1.1.7.Etik değerler,

Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren Klinik Araştırmalar Etik Kurulu birimi bulunmaktadır (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58798). Kurumumuz bünyesinde planlanan çalışmalar etik ilkeler boyutunda Helsinki Bildirgesi çerçevesinde planlanmakta ve intihali önlemeye yönelik olarak ITHENTICATE ve URKUND programından yararlanılmaktadır

4.1.1.8.Araştırma çıktıları,

Birimimiz bünyesinde yapılan araştırma çıktıları yıllık olarak Akademik Teşvik Başvurularında değerlendirilmektedir. Birimimiz bünyesinde yapılan araştırmaların çıktıları Akademik Teşvik kapsamında ödüllendirilmektedir (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63152). Birimimiz bünyesinde yapılan araştırmaların çıktıları Akademik Teşvik kapsamında ödüllendirilmektedir. 2016 ve 2017 yılllarında akademik teşvikten yararlanan bir (1) öğretim üyesi ve bir (1) öğretim elemanı bulunmaktadır

4.1.2. Bütünleşik Politikalar

Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştirildiği alanlar ve bu alanlarda izlenen politikalar;

Birimimiz araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetler arasında eğitim-öğretim ve topluma hizmet kapsamında belirlenen stratejimiz “İlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetlerine ilişkin projeler üretmek”tir. Buna yönelik olarak her programımızda görevli öğretim elemanları kendi uzmanlık alanına yönelik çeşitli araştırmalar planlanmış olup, kurumumuz öğrencileri KIZILAY Öğrenci Kulübü aracılığıyla kan bağışı kampanyasına katılmış olup, ilimizde rekor kan bağışı yapılmıştır. İlgili haber yerel ve ulusal basında yer almış olup, ulaşım sayfalarından biri: ‘http://www.milliyet.com.tr/universite-ogrencilerden-rekor-kan-bagisi-bilecik-yerelhaber-2330181/‘ şeklindedir.

4.1.3. Katkısal Politikalar

Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştirildiği alanlar ve buralarda izlenen politikalar;

Birimimiz bünyesindeki Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Programı  öğretim elemanlarının uzmanlık alanları çerçevesinde yapmış olduğu araştırmaların, sosyo-kültürel anlamda bölgeye ve topluma katkı sağladığı düşünülmektedir. Ağırlıklı olarak hastane ve okullarda yapılan çalışmalarda bölgesel olarak profilin tanınmasına katkıda bulunulmakta ve iyileştirmeye yönelik çalışmalara veri katkısı sağlanmaktadır. Öncelikli alan olan Biyoteknoloji alanındaki çalışmalardan bir tanesinde Bilecik ilinde yer alan organizmaların biyoteknoloji alanında kullanılabilirliği araştırılmakta olup, çalışma çıktılarının Bilecik ilinin bilimsel platformlarda tanıtılmasına katkı sağlayacaktır.

1.4. Kalkınma Hedefleri

Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerinin birimin araştırma ve geliştirme stratejilerine etkisi;

Üniversite olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal Kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan ihtisaslaşma süreçleri bölgeyi de kapsamaktadır. Biyoteknoloji alanı yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumlu olduğu için birimimiz Tibbi Laboratuvar Teknikleri programı öğretim elemanlarının araştırma projelerinin desteklenmesine katkı sağlayarak birimin araştırma ve geliştirme stratejilerin olumlu etkilemektedir. Birimimiz İlk ve Acil Yardım ve Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Programlarında yapılan çalışmaların Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerinin birimin araştırma ve geliştirme stratejilerine etkisi bulunmamaktadır.

4.1.5.Kültürel Katkılar

Birimde yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkısının ölçülme ve teşvik edilme yöntemi;

Öncelikli alan olan Biyoteknoloji alanındaki Birimimiz bünyesindeki Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Programı öğretim elemanlarının yürüttüğü çalışmalardan bir tanesinde Bilecik ilinde yer alan organizmaların biyoteknoloji alanında kullanılabilirliği araştırılmakta olup, çalışma çıktılarının Bilecik ilinin bilimsel platformlarda tanıtılmasına ve bu şekilde sosyo-ekonomik kültürel dokuya da katkı sağlayacaktır. Birimimiz İlk ve Acil Yardım ve Çocuk Gelişimi Programlarında kurumun belirlediği öncelikli alanlara yönelik çalışmalar  yapılmamaktadır