3.1. Programların Tasarımı ve Onayı

3.1.1. Program Tasarımı

Meslek Yüksekokulundaki ders programları ve ders içerikleri Bologna Süreci ile Avrupa Birliği Ülkeleri Yükseköğretim Kurumları Yeterlilikleri kapsamındaki kalite ilkesi gözetilerek tasarlanmaktadır. Tüm müfredatlarda seçmeli ders oranı toplam kredi değerinin en az %25’ini oluşturmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzda öğrencisi bulunan ve eğitim öğretime devam eden tüm programlarda derslerin sonunda iç paydaşımız olan öğrencilere yönelik anketlerin uygulanması için anket hazırlama süreçleri tüm üniversite genelinde başlamıştır.  Öğretim elemanlarının ders planlarını güncellerken bu veriler doğrultusunda hareket etmeleri öngörülmektedir. Ayrıca üniversitemizde dış paydaş anketi uygulamaları için dış paydaş anketi hazırlanmış olup bologna çalıştaylarında uygulamalar yapılmıştır. Anket sonuçları raporlaştırılmıştır (İlgili kayıtlar bölüm kalite dosyasında mevcuttur).

3.1.2. Paydaş Katılımı

Bölüm/Programların müfredatları öncelikle Bölüm Kurullarında tartışılmaktadır. Programların tasarımı Bölüm/Program başkanlıklarınca iç ve dış paydaş görüşleri alınarak yapılması planlanmaktadır. İç paydaşlar; programda görevli öğretim elemanları ile aktif öğrenciler iken dış paydaşlar ise programdan mezun olan öğrenciler, mezunların işverenleri ve mezun olan öğrencilere iş verebilecek konumdaki kurumlar olarak belirlenmiştir. Programların tasarımında paydaş görüşleri kurumsal web sitesi, resmi yazışmalar, ziyaretler ve uygulanan anketlerle alınmaya başlanmıştır. Bölümlerin güncelleme çalışmalarına yönelik Kurulunca toplantı tutanakları Müdürlüğe iletildikten sonra üniversitemiz senatosuna Yüksekokul Yönetim sunulmakta, alınan kararlar doğrultusunda müfredat programı uygulanmaya başlanılmaktadır.

Yüksekokulumuz da iç paydaşımız olan öğrencileri temsil eden öğrenci temsilcilerinin eğitime yönelik görüşleri alınmaktadır. Öğrencilerin uygulamaya gittikleri kurumlardan da görüşler alınarak dış paydaşların beklentileri değerlendirilmektedir. 2018-2019 eğitim öğretim yılı 11 Ekim 2018 tarihinde yapılan çalıştay ile dış paydaş ile iç paydaşın önerileri alınmış olup değerlendirmeleri yapılmıştır. İlgili evraklar Bologna Dosyasında bulunmaktadır(KIDR/3/3.1.2/04). Yüksekokulumzda Eczacılık bölümü Eczane Hizmetleri programı açılması için dış paydaş olan Bilecik ilinde Eczacılık odasına bağlı eczacılara anket uygulanmıştır(Birim Kalite dosyasında mevcuttur).

3.1.2.1. Yansımalar

Öğrencilerin ders kapsamında uygulamaya gittikleri kurumlardan görüşler alınarak yapılan öneriler doğrultusunda dış paydaşların beklentileri dikkate alınmaktadır. Ayrıca Yüksekokulumuzda dış paydaşlara yönelik düzenli olarak ‘Dış Paydaş Anketi’nin uygulanması düşünülmektedir. Bu yıl ilk defa uygulanan ‘Dış Paydaş Anketi’ için gerekli değerlendirmeler doğrultusunda geliştirilmesi ve daha çok dış paydaşa ulaşılması hedeflenmektedir.

Ders programlarında tanımlanan tüm zorunlu ve seçmeli dersler için ders amaçları, ders içerikleri, ders çıktıları ile ders çıktılarının program çıktılarına katkısını gösteren matrisler iç ve dış paydaşlarla yapılacak olan toplantılar, bu toplantılarda uygulanacak olan anketler ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde belirlenen kriterler dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

3.1.2.2. Bilgilendirme

Çocuk Gelişimi:

Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktıları program ders kataloglarında kamuoyuna sunulmakta ve yüksekokul web sayfasında tüm bu bilgilere ulaşılabilecek yönlendirici bir link bulunmaktadır. Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm iç ve dış paydaşlarımız haberdar edilmekte ve yapılan görüşmelerde tasarlanan programlar konusunda da bilgi alışverişinde bulunulmaktadır.

2018-2019 yılı güz döneminde yapılan çalıştayla bilgilendirme çalışmalarına başlanmıştır ve ilgili öğretim elemanlarıyla dış paydaşlar devamlı iletişim halinde olmaktadır. İç paydaşlarla ise üniversitemiz OBS sisteminden mail yoluyla, okul duyuru panolarına asılan bültenlerle, akademik danışmanlarla telefon, mail ve yüz yüze görüşmeyle bilgilendirme yapılmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Programı:

İç paydaşlar; programda görevli öğretim elemanları ile aktif öğrenciler iken dış paydaşlar ise programdan mezun olan öğrenciler, mezunların işverenleri ve mezun olan öğrencilere iş verebilecek konumdaki kurumlar olarak belirlenmiştir.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

İç paydaşlar; programda görevli öğretim elemanları ile aktif öğrenciler iken dış paydaşlar ise programdan mezun olan öğrenciler, mezunların işverenleri ve mezun olan öğrencilere iş verebilecek konumdaki kurumlar olarak belirlenmiştir.

3.1.3. Faaliyetler

Çocuk Gelişimi Programı:

Öğrencileri mesleki açıdan geliştirmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlarla iletişime geçerek ilgili kurumlarda ders kapsamında drama etkinlikleri gerçekleştirilmektedir (İlgili belgeler bölüm kalite dosyasında mevcuttur).

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen Erasmus Değişim Programı, Ulusal ve Uluslararası Projeler ve işbirlikleri altında öğrencilerimiz araştırma yetkinliği kazanma fırsatına sahiptir.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Programımızda öğrencileri mesleki açıdan geliştirmek için İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE gibi birimlerin program öğretim elemanlarıyla birlikte gerçekleştirdiği faaliyetlerde tatbikatlar ve eğitimler yapılmakta olup (İlgili belgeler bölüm kalite dosyaısnda mevcuttur.)Birimimizde öğrencilerin uygulama dersleri ve stajları için gerekli olan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini de düzenlenmektedir (İlgili kayıtlar bölüm kalite dosyasında mevcuttur). Ayrıca öğrencilere entelektüel, teknik bilgi paylaşımı ve mesleki deneyim aktarımı açısından katkı sağlayan teknik geziler düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Öğrencileri mesleki açıdan geliştirmek için İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen seminerleri ile teknik desteği, “Sosyal Sorumluluk” ve “Ders Dışı Etkinlik” dersleri bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetleri, stajları için gerekli olan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini kapsar (İlgili kayıtlar bölüm kalite dosyasında mevcuttur).

3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar

Çocuk Gelişimi Programı:

Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile programların eğitim amaçları ve kazanımlarının Birim içinde/dışında ortamlarda/araçlarla paylaşılma araçları;

Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktıları program ders kataloglarına ait bilgilere Üniversitemiz web sayfasında ulaşılabilecek yönlendirici bir link bulunmaktadır (http://bologna.bilecik.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=273&bot=475). Ders öğrenme çıktıları ile program yeterlilikleri ilişkisi ders planlarında yer almaktadır. Bölüm derslerinin tamamının ders öğrenme çıktıları ile program yeterlilikleri ilişkisi kurulmuştur.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile programın amaç ve hedefleri (http://bologna.bilecik.edu.tr) internet adresi ve birim web sayfası üzerinden aynı zamanda da öğrenci bilgi sisteminden paylaşılmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile programın amaç ve hedefleri (http://bologna.bilecik.edu.tr) internet adresi ve birim web sayfası üzerinden aynı zamanda da öğrenci bilgi sisteminden paylaşılmaktadır.

3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu

Çocuk Gelişimi Programı:

Ders programları ve içerikleri oluşturulurken; Meslek Yüksekokulumuz tüm programlarında program yeterlilikleri ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 5. Düzey (Önlisans) yeterlilikleri ve alan yeterlilikleri (Çocuk Gelişimi Programı) ile ilişkilendirilmiştir.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Program çıktılarının TYYÇ ile uyumu yüz yüze yapılan toplantılarla sağlanmakta olup; yapılması hedeflenen iç ve dış paydaş anket sonuçlarının da bu uyum sürecinde kullanılması amaçlanmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Program çıktılarının TYYÇ ile uyumu yüz yüze yapılan toplantılarla sağlanmakta olup; yapılması hedeflenen iç ve dış paydaş anket sonuçlarının da bu uyum sürecinde kullanılması amaçlanmaktadır.

3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları

Çocuk Gelişimi Programı:

Yüksekokulumuzda öğrencilerin ders uygulamaları kapsamında bulunacakları kurum dışı deneyim olanakları edinmeleri planlanan kurumlar bölüm kurulu kararları ile belirlenmekte ve kurum yöneticileri ile bölüm başkanları veya öğretim elemanları düzeyinde görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmeler sonucunda eğitim-öğretim dönemi içinde beklentilerimiz karşılıklı olarak görüşülmektedir. Öğrencilerin uygulama başarılarının değerlendirmelerinde uygulama yaptıkları kurumdaki elemanlarının değerlendirmeleri de göz önünde bulundurulmaktadır. Uygulama derslerine yönelik işlemlerinin uygulanması ‘Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Okul Öncesi Uygulamaları Ve Özel Eğitimde Uygulama Derslerine İlişkin Yönerge’(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/87611) ile yürütülmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programı:

Alanında yeterli öğretim elemanları idare ve gözetiminde mesleki ders kapsamındaki uygulamaların laboratuvar ve klinik çalışmaları yapılmakta olup ayrıca yaz stajı ile öğrencilerin mesleki gelişimi sağlanmaktadır. Bu konuda yapılması hedeflenen çalıştaylar ile TYYÇ’nde belirlenen kriterlere ulaşılacaktır.

Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri Programı:

Alanında yeterli öğretim elemanları idare ve gözetiminde laboratuvar çalışmaları yapılmakta olup ayrıca yaz stajı ile öğrencilerin mesleki gelişimi sağlanmaktadır. Bu konuda yapılması hedeflenen çalıştaylar ile TYYÇ’nde belirlenen kriterlere ulaşılacaktır.