2.1. Kalite Politikası

Birimimiz tanımladığı değerleri, misyon ve vizyonunu, stratejik plandaki önceliklerini baz alarak tüm eğitim-öğretim süreçlerinde kalite politikası olarak benimsemiştir.

2.1.1. Değerler Yansıması

Birimimiz misyon ve vizyon doğrultusunda bireyler yetiştirerek topluma kazandırır.

2.1.2. Strateji Yansıması

Birimimiz misyon ve vizyon doğrultusunda stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla öğrencilerin eğitim süreçlerine etki edecek ders programları ve içeriklerini düzenler.

2.1.3. Misyon Farklılaşması

Bu yaklaşım benimsenmekte;

Çünkü toplumsal gereklilikler ve toplumsal değerler göz önünde bulundurulmaktadır.

2.1.4. Dengeler

Birimimizin, kaynakların paylaşımında kurduğu dengeler;

Kaynakların belli bir hiyerarşi içinde paylaşılması ile dengeler sağlanmaktadır.

2.1.5. Kalite Politikası

Birimimiz tanımladığı değerleri, misyon ve vizyonunu, stratejik plandaki önceliklerini baz alarak tüm eğitim-öğretim süreçlerinde kalite politikası olarak benimsemiştir.

2.1.6. Kalite Yayılımı

Birimimiz, kalite politikasını tüm paydaşlarına duyurma, birim içi ve dışında yayılımı dağılma yöntemi;

Program; tüm paydaşlara kalite politikasını duyurmak amacıyla önümüzdeki süreçte toplantılar, çalıştaylar vs. düzenlemeyi planlamış ve 2018-2019 Eğitim – Öğretim Yılı içerisinde dış paydaşlar ve iç  paydaşlar ile birlikte çalıştay yapılmıştır (KIDR/2/2.1.6/04). Aynı zamanda birim içi ve dışında web sayfaları, yazışmalarla da yayılımı artırmayı planlamaktadır.

2.1.7. İçselleştirme

Çalıştaylardan elde edilen sonuçlar birim personeli ile paylaşılmakta ve personelin görüş önerileri alınmaktadır (Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Bologna dosyasında mevcuttur).

2.1.8. Uygunluk

Tüm birimlerimizde, sağlık alanında gerekli yetkinliğe sahip, karşılaştığı sorunlara doğru çözümler üretebilecek niteliklere sahip, kendine özgüveni olan, mesleki etik ilkelerine göre çalışmalarını ekip içerisinde yürüten, iletişim becerileri gelişmiş, ülke koşullarına uygun sağlık çalışanı yetiştirmeyi ilke edinmiş ve bu hedef doğrultusunda devam etmektedir.

2.1.9. Entegrasyon

Birimimiz; Program akreditasyonu, Laboratuvar akreditasyonu ve Kalite standartları ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.), ödül süreçleri (EFQM,) gibi uygulamalara henüz sahip değildir.

2.1.10. Stratejik Entegrasyon

Birimimizde bu alanda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

2.1.11. Performans Göstergeleri

Stratejik plan, misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ile yürüteceği tüm faaliyetlerde;

Performans göstergeleri, tüm birimleri kapsayacak şekilde, belirli periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmektedir. Yıllık olarak faaliyet raporlarında (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/) ve 2018 yılı performans programında (ılı-Performans-Programı-Nihai.pdf”http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf) konsolide edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

2.1.12. Anahtar Göstergeler

Birim, izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri;

Birim stratejik planı 2017-2021’de tanımlanmıştır (KIDR/1/1.3.1/04).

2.1.13. Birim Kültürü

Yüksek okulumuzda çalışan öğretim elemanlarının hem akademik hem de öğretim etkinlikleri anlamında motivasyonunu artırarak, etik kurallar kapsamında çalışma ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yüksek okulumuz paydaş ilişkilerine hız vererek; sağlık ve eğitim alanında sektörün ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmek, sektör hareketlerini kavrayabilmek ve bu doğrultuda izlenecek politikaları oluşturmaya çalışmaktadır.

Sosyal sorumluluk anlayışı içinde, temel işlevleri arasında eğitim-öğretim, araştırma ve yayın yapma yanı sıra topluma hizmet sunmaya da yer veren bir kurumdur. Bu nedenle, faaliyetlerinin önemli bir kısmı toplum hizmeti niteliği taşımaktadır.

2.1.14. Uluslararasılaşma

Birim uluslararasılaşma konusundaki stratejisi;Uluslararasılaşma konusunda birim herhangi bir strateji geliştirmemiştir.

2.1.15. İzleme

Birim uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans göstergeleri, göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları;

Üniversitemiz, stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans göstergelerini stratejik planla (http://w3.bilecik.edu.tr/strateii/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJWC4WB0K-PLAN-2017-2021-gWC3WBCncel.pdf) belirlemiştir. Sonuçlar faaliyet raporları ile izlenmektedir. (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/)

2.1.16. İşbirlikleri

Uluslararası protokoller ve işbirlikleri sonuçlarını izlenme ve değerlendirme yöntemi;

Bulunmamaktadır.