6. Sonuç ve Değerlendirmeler

Programımız tanımladığı değerleri, misyon ve vizyonunu, stratejik plandaki önceliklerini baz alarak tüm eğitim-öğretim süreçlerinde kalite politikası olarak benimsemiştir. Birim, kalite politikasını tüm paydaşlarına duyurma, birim içi ve dışında yayılımı dağılma yöntemi; Program; tüm paydaşlara kalite politikasını duyurmak amacıyla önümüzdeki süreçte toplantılar, çalıştaylar vs. düzenlemeyi planlamış ve 2018-2019 Eğitim – Öğretim Yılı içerisinde dış paydaşlar ve iç  paydaşlar ile birlikte çalıştay yapılmıştır (KIDR/2/2.1.6/04). Aynı zamanda birim içi ve dışında web sayfaları, yazışmalarla da yayılımı artırmayı planlamaktadır.

Yüksek okulumuzda çalışan öğretim elemanlarının hem akademik hem de öğretim etkinlikleri anlamında motivasyonunu artırarak, etik kurallar kapsamında çalışma ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yüksek okulumuz paydaş ilişkilerine hız vererek; sağlık ve eğitim alanında sektörün ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmek, sektör hareketlerini kavrayabilmek ve bu doğrultuda izlenecek politikaları oluşturmaya çalışmaktadır.

Sosyal sorumluluk anlayışı içinde, temel işlevleri arasında eğitim-öğretim, araştırma ve yayın yapma yanı sıra topluma hizmet sunmaya da yer veren bir kurumdur. Bu nedenle, faaliyetlerinin önemli bir kısmı toplum hizmeti niteliği taşımaktadır.

Meslek Yüksekokulundaki ders programları ve ders içerikleri Bologna Süreci ile Avrupa Birliği Ülkeleri Yükseköğretim Kurumları Yeterlilikleri kapsamındaki kalite ilkesi gözetilerek tasarlanmaktadır. Tüm müfredatlarda seçmeli ders oranı toplam kredi değerinin en az %25’ini oluşturmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzda öğrencisi bulunan ve eğitim öğretime devam eden tüm programlarda derslerin sonunda iç paydaşımız olan öğrencilere yönelik anketlerin uygulanması için anket hazırlama süreçleri tüm üniversite genelinde başlamıştır.  Öğretim elemanları ders planlarını güncellerken bu veriler doğrultusunda hareket etmeleri öngörülmektedir. Ayrıca üniversitemizde dış paydaş anketi uygulamaları için dış paydaş anketi hazırlanmış olup bologna çalıştaylarında uygulamalar yapılmıştır. Anket sonuçları raporlaştırılmıştır (İlgili kayıtlar bölüm kalite dosyasında mevcuttur).

Birimin araştırma hedefi başta sağlık ve eğitim alanında olmak üzere ülkenin ve bölgenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunları araştırma konusu yapmak, toplum yararına hizmet vermek ve araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Bu kapsamda kurumumuz bünyesinde Meslek Yüksekokul Kurul toplantılarında akademik çalışmalar teşvik edilmekte, yıl içerisinde akademik stratejiler çerçevesinde araştırılacak konu başlıkları, araştırmacıların hedefleri paylaşılarak fikir alışverişi yapılmaktadır.

Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri Meslek Yüksekokulumuz 2017-2021 stratejik planları içerisinde belirtilmiş olup, bu hedeflere yönelik yapılmış iyileştirme çalışmaları ve kanıtları aşağıda sıralanmıştır. Bu stratejileri gerçekleştirme göstergelerinin izlenmesi amacıyla yılda bir öğretim elemanlarının akademik faaliyetleri istenmektedir.

Birimin, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi dâhil olmak üzere yönetim ve idari sistemi yönetme usulü;

Kurumdaki yönetsel ve idari yapı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında tanımlanmış olan Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu şeklindeki karar alma mekanizmalarından oluşturulmuştur. Birimimizdeki idari yapılanma ve yönetsel süreçler de yine ilgili Kanun kapsamında yapılandırılmıştır.

Yüksekokulumuzun yönetim sistemi 2547 sayılı YÖK kanununda tanımlanmıştır. Yönetim organları müdür, Yüksekokulu Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Müdür, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından Yükseköğretim Kurulu tarafından üç (3) yıl süre ile seçilir ve atanır. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Meslek Yüksekokulumuzun yönetim ve idari yapılanması ektedir.

Yüksekokul Yönetim Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile yüksekokul kurulu tarafından üç (3) yıl için seçilmiş üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanun ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir Meslek Yüksekokulumuza bağlı toplam altı (5) idari görev tanımlaması bulunmaktadır. Bu görevler; özlük işleri, öğrenci işleri, özel kalem, taşınır, idari-mali işler olarak tanımlanmış olup, ilgili işler iki (2) idari personel tarafından yüksekokul sekreterliğine bağlı olarak yürütülmektedir.

Müdürlüğümüz dış değerlendirme sürecine girmediğinden dolayı mevcut bir kurumsal geri bildirim raporu bulunmamaktadır. Ancak SHMYO Müdürlüğü iç değerlendirme süreci çerçevesinde gerekli çalışmalarını devam ettirmektedir.