Stratejik Planımızda Birimimizin Sorumluluğu

Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri ve bunlar doğrultusunda izlediği araştırma politikaları; Araştırma stratejisi ve hedefler,

Birimin araştırma hedefi başta sağlık ve eğitim alanında olmak üzere ülkenin ve bölgenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunları araştırma konusu yapmak, toplum yararına hizmet vermek ve araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Bu kapsamda kurumumuz bünyesinde Meslek Yüksekokul Kurul toplantılarında akademik çalışmalar teşvik edilmekte, yıl içerisinde akademik stratejiler çerçevesinde araştırılacak konu başlıkları, araştırmacıların hedefleri paylaşılarak fikir alışverişi yapılmaktadır.

Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri Meslek Yüksekokulumuz 2017-2021 stratejik planları içerisinde belirtilmiş olup, bu hedeflere yönelik yapılmış iyileştirme çalışmaları ve kanıtları aşağıda sıralanmıştır. Bu stratejileri gerçekleştirme göstergelerinin izlenmesi amacıyla yılda bir öğretim elemanlarının akademik faaliyetleri istenmektedir.

Amaç 1. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek ve kaliteli meslek elemanları yetiştirmek

Stratejik Hedefler
1. Ders planlarının ve içeriklerinin yeniden gözden geçirilerek öğrenciler için daha yeterli ve işlevsel hale getirilmesi.
2. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin fiziksel ve teknolojik altyapısının daha güçlü hale getirilmesi
3. Öğrencilerin Erasmus gibi öğrenci değişim programlarından faydalandırılmasının sağlanması
Stratejik Hedeflere yönelik yapılan iyileştirme çalışmaları ve kanıtlar
1. Ders planlarının ve içeriklerinin yeniden gözden geçirilmiş olup,  öğrenciler için daha yeterli ve işlevsel hale getirilmesi için düzenlemeler yapılmış ve yapılan değişiklikler yeni düzenlenen ders intibak formlarında belirtilmiştir. (Ders intibak formları)
2. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin fiziksel ve teknolojik altyapısının daha güçlü hale getirilmesi için derslik ve laboratuvar taleplerinde bulunulmuştur. Derslik tahsisi olarak 4 derlik İİBF’den  (İİBF’den derslik talebine cevaben gelen yazı)  ile laboratuvar olarakta uygulama derslerinin saatinde kullanılmak üzere laboratuvar kullanım izni Ziraat Fakültesinden (Ziraat Fakültesin’den laboratuvar talebine cevaben gelen yazı) alınmıştır.

Amaç 2. Akademik Personelimizin nitelik ve niceliğini artırmak

Stratejik Hedefler
1. Tüm öğretim elemanlarının akademik alanda kariyer yapmasını sağlamak
2. Öğretim elemanı sayısını artırmak ve bunların ders yükünü azaltmak
3. Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısını artırmak
4. Öğretim elemanı oda sayısının artırılması
Stratejik Hedeflere yönelik yapılan iyileştirme çalışmaları ve kanıtlar
1. Tüm öğretim elemanlarının akademik alanda kariyer yapmasını sağlamak için yüksek lisans ve doktora eğitimi yapanlar dilekçe ile başvuruda bulundukları takdirde ders planları düzenlemeleri bölüm başkanlıklarınca uygun şekilde yapılmıştır. (Yüksek lisans/Doktora beyan dilekçeleri ve dilekçelere cevaben bölüm başkanlığının ders programı düzenlemelerine ilişkin yazıları bölüm başkanlığında mevcuttur)
2. Öğretim elemanı sayısını artırmak ve bunların ders yükünü azaltmak için yeni öğretim elemanı talepleri rektörlük makamına yazılı olarak bildirilmiş ve ilanlarla yeni öğretim elemanları alımı yapılmıştır.
3. Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısını artırmak için akademik teşvik başvuruları alınmış ve uygun puanlamalarla akademik teşviklerin verilebilmesi için akademik teşvik kurulları oluşturulmuştur.
4. Öğretim elemanı oda sayısının artırılması için oda talebinde bulunulmuş ve İİBF’den 4 adet ofis odası alınarak, öğretim elemanları uygun şekilde yerleştirilmiştir. (Rektörlük oda tahsis yazısı)

Amaç 3. Yüksekokulun fiziki yapısının genişletilmesini ve geliştirilmesini sağlamak

Stratejik Hedefler
1. Yüksekokul binası ile kantin, yemekhane ve laboratuarların fiziki şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak
2.Yüksekokul öğrencilerinin sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri alanlar oluşturmak
3. Yüksekokul öğrencilerinin eğitim faaliyetlerinde kullandığı mevcut altyapı ve fiziksel ortamı iyileştirmek
Stratejik Hedeflere yönelik yapılan iyileştirme çalışmaları ve kanıtlar
1. Yüksekokul binası ile kantin, yemekhane ve laboratuarların fiziki şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla yazışmalar yapılmış ve oda, sınıf ve laboratuvar tahsisleri yapılmıştır.
2. Yüksekokul öğrencilerinin sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri alanlar oluşturmak için ders dışı etkinlik dersleri yüksekokul programlarının ders planlarına eklenmiştir.
3. Yüksekokul öğrencilerinin eğitim faaliyetlerinde kullandığı mevcut altyapı ve fiziksel ortamı iyileştirmek için sınıf ve laboratuvar tahsisleri yapılmşıtır. (ilgili yazışmalar)

Amaç 4. Okul – Sektör işbirliğini sağlamak ve geliştirmek

Stratejik Hedefler
1. Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri daha yakından takip etmeleri amacıyla öğrenciler için çeşitli kurum ve fuarlara geziler düzenlemek
2. Okul – Sektör işbirliği çalışmalarını geliştirmek
Stratejik Hedefler
1. Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri daha yakından takip etmeleri amacıyla öğrenciler için çeşitli kurum ve fuarlara geziler düzenlemek için Sağlık İl Müdürlüğü ile mesleki uygulama kapsamında protokol imzalanmıştır. (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlik Yüksek Okulu (SYO) Hemşirelik Bölümü Ve Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) İlk Ve Acil Yardim Programi Öğrencilerinin Mesleki Ders Uygulamalarini Bilecik İl Sağlik Müdürlüğü 1. ve 2. Basamak Sağlik Kuruluşlarinda Yapmalarina İlişkin Protokol isimli protokol KAYSİS sisteminde mevcuttur.)
2. Okul – Sektör işbirliği çalışmalarını geliştirmek için kurumumuzda kariyer günleri düzenlenmiştir. (Kariyer Günleri tanıtım broşürü üniversitemiz internet sayfası duyurular kısmında mevcuttur.)

Amaç 5. Öğrenci tercihlerinde ilk 3’te yer alan bir Meslek Yüksekokulu olmak

Stratejik Hedefler
1. Mezun öğrencilerin işe yerleştirme oranını artırmak
2. Web sayfamızı okulumuzun üstünlüklerini ve fırsatlarını kamuoyuna en iyi tanıtacak şekilde tasarlamak
Stratejik Hedeflere yönelik yapılan iyileştirme çalışmaları ve kanıtlar
1. Mezun öğrencilerin işe yerleştirme oranını artırmak için üniversitemizde kariyer günleri düzenlenmiş ve öğrencilerle iş verenlerin biraraya gelmesi sağlanmıştır. (Kariyer Günleri tanıtım broşürü üniversitemiz internet sayfası duyurular kısmında mevcuttur.)
2. Web sayfamızı okulumuzun üstünlüklerini ve fırsatlarını kamuoyuna en iyi tanıtacak şekilde tasarlamak amacıyla kurumumuz internet sayfası güncellenmiştir.

1.1.1. Ar-Ge Politikası

Birimimizde görev alan öğretim üyeleri Üniversitemiz Ar-Ge politikasında yer alan Biyoteknoloji alanında ilerleme politikasına katkıda bulunmak amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji A.B.D.’da ders vermekte ve bu alanda yüksek lisans tezleri tamamlanması için öğrenci yetiştirmektedir.

1.1.2. Ar-Ge Stratejisi, (Yerel/Bölgesel/Ulusal Kalkınma Hedefleri İle Uyumu)

Biyoteknoloji alanı yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumlu olduğu için birimimiz  Ar-Ge stratejisi yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumludur.

1.1.3. Araştırma Fırsatları

Birimin araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutludur. Özellikle sağlık ve okul öncesi eğitim alanına odaklanmıştır ve sağlığının korunması ve geliştirilmesine ve okul öncesi eğitim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma konuları öne çıkmaktadır. Kurumda temel araştırma ve uygulamalı araştırmalar konuların araştırma değerlerine göre eşit şekilde desteklenmektedir. Bu bağlamda öğretim elemanları yolluklu yevmiyeli ve katılım ücreti ödemeli olarak çalışmalarını ulusal ve uluslar arası çeşitli kongre/sempozyularda sunmuştur. Kongre katılımlarının desteklenmesi ilgili zamanlarda yapılan yönetim kurulu kararlarında mevcut olup, yönetim kurulu kararları birimimizdeki dosyada bulunmaktadır.

1.1.4. Öncelikli Alanlar

Birimimiz bünyesinde planlanan araştırma faaliyetleri öğretim elemanlarının öncelikli uzmanlık alanları çerçevesinde planlanmaktadır. Özellikle sağlık ve okul öncesi eğitim alanına odaklanmıştır ve sağlığının korunması ve geliştirilmesine ve okul öncesi eğitim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma konuları öne çıkmaktadır. Öncelikli alan olarak Biyoteknoloji kapsamında 2 adet BAP projesi birimimiz içinde desteklenmektedir.

1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri

Birimimiz bünyesinde desteklenen BAP projeleri kapsamında ortak çalışma faaliyetleri yürütülmektedir.

1.1.6. Araştırma Platformları

Birimimiz öğretim elemanlarınca yürütülen BAP projeleri aynı zamanda üniversitemizde öncelikli alanlarla ilgili araştırmaların yürütüldüğü laboratuvarların bulunduğu Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılmaktadır. Bu merkez araştırma platformu olarak görev almaktadır.

1.1.7. Etik Değerler

Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren Klinik Araştırmalar Etik Kurulu birimi bulunmaktadır. Kurumumuz bünyesinde planlanan çalışmalar etik ilkeler boyutunda Helsinki Bildirgesi çerçevesinde planlanmakta ve intihali önlemeye yönelik olarak ITHENTICATE ve URKUND programından yararlanılmaktadır.

1.1.8. Araştırma Çıktıları

Birimimiz bünyesinde yapılan araştırma çıktıları yıllık olarak Akademik Teşvik Başvurularında değerlendirilmektedir. Birimimiz bünyesinde yapılan araştırmaların çıktıları Akademik Teşvik kapsamında ödüllendirilmektedir. 2016 yılı akademik teşvikten yararlanan bir (1) öğretim üyesi ve bir (1) öğretim elemanı bulunmaktadır.