6. Sonuç ve Değerlendirme

Bölümümüz, sağlık alanında gerekli yetkinliğe ve karşılaştığı sorunlara doğru çözümler üretebilecek niteliklere sahip, kendine özgüveni olan, mesleki etik ilkelerine göre çalışmalarını ekip içerisinde yürüten, iletişim becerileri gelişmiş, ülke koşullarına uygun sağlık çalışanı yetiştirmeyi ilke edinmiş ve bu ilkeler neticesinde koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Bu hedefleri gerçekleştirmede üniversitemiz misyonu ve vizyonu benimsenmekte olup birimimiz, 2017-2021 Stratejik Planı’nda yer alan kalite politikasını üniversitemiz ile uyumlu olarak belirlemiştir. Programımız tanımladığı değerleri, misyon ve vizyonunu, stratejik plandaki önceliklerini baz alarak tüm eğitim-öğretim süreçlerinde kalite politikası olarak benimsemiştir. Programımız misyon ve vizyon doğrultusunda stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla öğrencilerin eğitim süreçlerine etki edecek ders programları ve içeriklerini düzenler. Programların eğitim amaçlarının belirlenmesi ve ders içeriklerinin tasarımında iç ve dış paydaş katkısı; programların yeterliliklerinin belirlenmesi ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumunun sağlanması ve ilgili paydaşlara duyurulması konularında önemli ölçüde yol kat edilmiş olup, iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

          Öğrenci merkezli eğitim politikasının aktif olarak yürütülmesi ders programları ve planlarının Bologna kriterlerine uyumlu şekilde hazırlanmasıyla sürdürülmektedir. Öğrenciler kuramsal bilgi edinirken, müfredata uygun olacak şekilde laboratuvar çalışmaları, sunum şeklinde ödev çalışmaları, vize ve final sınavları ve kısa sınavlar ile değerlendirilirken, Yaz Stajı kapsamında yaptıkları uygulamalarla etkin bir şekilde çalışma ortamını görebilmekte ve aktif bir şekilde eğitim sürecinde yer almaktadırlar.

Öğretim elemanlarının uzmanlık alanları çerçevesinde yapmış olduğu araştırmaların, sosyo-kültürel anlamda bölgeye ve topluma katkı sağladığı düşünülmektedir. Öncelikli alan olan sağlık hizmetleri alanındaki ilk yardım ve acil bakım da önemli bir yer edinen AFAD ve UMKE iş birliği ile yapılan eğitimler, seminerler, etkinlikler ve tatbikatlar hem öğrenim görmekte olan programımızdaki öğrencilerin mesleki becerilerini arttırmakta hem de yerel basın da yapılan faaliyetlerde yer alarak Üniversitemizin İlk ve Acil Yardım Programının farkındalığını arttırmaktadır. Böylelikle yapılan bu çalışmalar Bilecik ilinin bilimsel platformlarda tanıtılmasına katkı sağlayacaktır.

Kurumdaki yönetsel ve idari yapı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında tanımlanmış olan Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu şeklindeki karar alma mekanizmalarından oluşturulmuştur. Birimimizdeki idari yapılanma ve yönetsel süreçler de yine ilgili Kanun kapsamında yapılandırılmıştır.