Yönerge

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının çalışma şeklini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının çalışma şeklini, görev, yetki ve sorumluluklarını ve Üniversitesinin diğer birimleri ve öğretim elemanları ile ilişkilerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönergenin dayanağını, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik, TÜBİTAK Harcamalarına İlişkin Esas ve Usuller ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan ilgili Yönergeler oluşturur.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir:

 1. BAP: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünü,

 2. Birim: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezlerini,

 3. Dekan: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fakülte Dekanlarını,

 4. Mentor: Projelere bilimsel ve teknik destek sağlayacak öğretim elemanlarını,

 5. Müdür: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlerini,

 6. Koordinatör: Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörünü,

 7. Koordinatör Yardımcısı: Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatör

Yardımcısını,

 1. Proje: Üniversite içi ve/veya dışı ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla, sonuçlarının alanında evrensel ve ulusal ölçülerde bilime, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel araştırmaları,

 2. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Yürütme Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinde tam veya yarı zamanlı görevlendirilmiş öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

 3. Proje Ofisi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisini,

 4. Proje Ofisi Hizmet Birimi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Hizmet Birimini,

 5. Proje Yürütücüsü: Projeyi öneren, hazırlanması ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıyı,

 6. Proje Uzmanları: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinde çalışan uzmanları,

 7. Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

 8. Rektör Yardımcısı: Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinden sorumlu olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısını,

 9. Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

 10. Ulusal Projeler: Bakanlıklar, TÜBİTAK, SAN-TEZ, İŞKUR, KOSGEB, TTGV, KKYD Kalkınma Ajansları, Belediyeler ve sanayi kuruluşları tarafından desteklenen projeler ve Farabi vb. ulusal kaynaklı projeleri,

 11. Uluslararası Projeler: Hayat Boyu öğrenme dahil AB Fonlarından desteklenen tüm projeler ile EUREKA, COST, ICGEB, NSF, OECD, FAO, NIH, EUROSTAR, UNDP, Dünya Bankası vb. dış kaynaklı uluslararası projeleri (Hibe fonları dışındaki tüm projeler bu kapsama alınmıştır.) ve uluslararası fon kaynakları tarafından desteklenen ancak yürütülmesi ulusal kurumlarımız tarafından yapılan projeleri,

 12. Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

 13. Yönetim Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

 14. TTO: Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin Görev ve Faaliyet Alanları

Madde 5 (1) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin görev ve faaliyet alanları şunlardır:

  1. Üniversitede proje kültürünü geliştirmek, stratejik öncelikler ve planlar doğrultusunda araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin sayısını artırmak amacıyla öğretim elemanlarına proje eğitimi vermek ve öğretim elemanlarını proje hazırlamaya teşvik etmek,

  2. Ulusal ve uluslararası proje çağrılarını takip ederek ilgili akademisyenlere ve birimlere duyurmak (web sitesi, yüz yüze ve/veya çevrim içi toplantılar, seminerler, vb.), bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

  3. Proje geliştirilmesi ve koordine edilmesi amacıyla, TÜBİTAK, AB, UNDP, Dünya Bankası vb. ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sanayi kuruluşları ile iş birliği yapmak, ortak çalışmalar planlamak ve organize etmek, yüz yüze ve/veya çevrim içi seminer, panel, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

ç) Sunulacak ulusal ve uluslararası projelerde özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik konularında proje sahiplerine; danışmanlık, bilgilendirme ve mentorluk hizmetleri vermek. Ayrıca proje hazırlama, sunma ve yönetimi konularında eğitim çalışmaları yapmak,

  1. Proje çıktılarının tespitini yapıp bunların fikri mülkiyet hakkı taşıyıp taşımadığını belirlemek, fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlayan hukuki düzenlemeler konusunda ve ticarileşme sürecinde proje sahiplerine gerekli yönlendirmeleri yapmak,

  2. Üniversitenin öğretim elemanları ya da araştırma merkezleri tarafından ulusal ya da uluslararası kurumlarca desteklenmek üzere hazırlanan projeleri kayda geçirmek, bu aşamada gerekli olması halinde teknik destek sağlayarak Rektörlüğün imzasına sunmak,

  3. Üniversitemiz içinde ve diğer üniversiteler arasında disiplinler arası araştırmaların planlanması veya yürütülmesini teşvik ederek, ilgili birimlerde oluşturulacak bu tür iş birliklerine öncülük etmek,

  4. Kamu ve özel kuruluşlardan proje hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin gelen talepleri ön değerlendirmeye tabi tutarak üniversitenin ilgili birimlerine yönlendirmek,

  5. Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirici planlamalarda bulunmak, sanayi kuruluşlarından ve iş dünyasından gelen talep ve öneriler kapsamında üniversitenin öğretim elemanlarını ve ilgili birimlerini bir araya getirip talepler doğrultusunda projeler hazırlamaya teşvik etmek ve üçüncü şahıs fon kaynaklarını araştırmak ve gerekirse hazırlanan projeleri bu birimlere sunmak,

  6. Proje çıktılarının katma değere dönüşüm sürecini titizlikle takip etmek ve desteklemek, ayrıca projelerin izlenmesi, araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir veri tabanının oluşturulmasını sağlamak (web sayfası üzerinden yayınlamak),

  7. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve BAP birimi ile koordineli çalışmak ve ayrıca proje hazırlama, geliştirme ve yönetim hizmetleri kapsamında bu ilgili birimlerden destek almak,

  8. Üniversitemizde dış kaynaklı projelerini başarılı şekilde sonuçlandıran ve proje çıktılarını nitelikli katma değere dönüştüren öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası alanda tanınabilirliliğini teşvik etmek,

  9. Üniversite birimlerince gerçekleştirilen proje faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet

raporları yayınlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin Yönetim Organları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Organları

Madde 6 (1) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin organları şunlardır:

 1. Rektör Yardımcısı

 2. Koordinatör

 3. Koordinatör Yardımcısı

ç) Yürütme Kurulu

 1. Hizmet Birimi

Rektör Yardımcısı

Madde 7- (1) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinden sorumlu olan Bilecik Şeyh

Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısını ifade eder.

Rektör Yardımcısının Görevleri

Madde 8- (1) Rektör Yardımcısı, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin faaliyetleri ve resmi yazışmalarından sorumludur.

Koordinatör

Madde 9 – (1) Koordinatör, proje yönetimi konusunda araştırma, uygulama, eğitim ve yönetim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 (üç) yıl için görevlendirilir. Koordinatör çalışmalarını sorumlu Rektör Yardımcısına bağlı olarak yürütür. Süresi biten Koordinatör yeniden görevlendirilebilir. Gerekli görülen hallerde, süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir. Görevi başında bulunamayacağı süreler için

yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle 6 (altı) aydan fazla süreyle görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir koordinatör görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan koordinatörün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Koordinatör, Proje Ofisinin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden ve çalışmalarından Rektör Yardımcısına karşı sorumludur.

Koordinatörün Görevleri

Madde 10 – (1) Koordinatörün görevleri şunlardır:

  1. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisini temsil ve ilgili kurullara başkanlık

etmek.

  1. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin çalışmalarını düzenlemek, kurulların

ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

  1. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Kurullarının gündemini hazırlamak ve

onları toplantıya davet etmek.

ç) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Koordinatör Yardımcısı

Madde 11- (1) Koordinatörün önerisi üzerine, Rektör tarafından Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin çalışmalarında Koordinatöre yardımcı olmak üzere Üniversitemiz öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi koordinatör yardımcısı olarak 3 (üç) yıl süreyle görevlendirilir. Koordinatörün görevi başında bulunmadığı zamanlarda koordinatör yardımcılarından biri vekâlet eder. Koordinatörün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Koordinatör Yardımcılarının da görevi sona erer.

Koordinatör Yardımcısının Görevleri

Madde 12– (1) Koordinatör Yardımcısının Görevleri şunlardır:

 1. Koordinatör tarafından yapılan iş bölümüne uygun olarak verilen görevleri yürütmek,

 2. Koordinatörün görevde bulunmadığı zamanlarda Koordinatörlük görevini vekâleten yürütmek.

Yürütme Kurulu

Madde 13- (1) Yürütme Kurulu üyeleri, Üniversitede son 5 (beş) yılda SCI, SSCI Expanded, AHCI Arts, Educational Index, API (Architectural Publication Index), AI (Art Index), DAII (Desing and Applied Arts Index) dâhilindeki dergilerde yayınları, yayınlarına atıfları, uluslararası (Eureka, COST, FP6-7, UNDP, Dünya Bankası vs) veya ulusal (SANTEZ, TÜBİTAK, BOREN, MSB vs) proje yöneticiliği olan adaylar arasından Koordinatörün önerisi üzerine Rektör tarafından 2 (iki) yıl için görevlendirilen en az 7 (yedi) üyeden oluşur. Koordinatör ve Koordinatör yardımcıları bu kurulun doğal üyesidir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine yeni bir üye görevlendirilir. Yürütme Kurulu, Koordinatörün daveti üzerine toplanır.

Yürütme Kurulunun Görevleri Madde 14 – (1)Yürütme Kurulu,

 1. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin proje yönetimi, araştırma, geliştirme

ve eğitim çalışmalarına destek sağlamak.

 1. Ulusal ve uluslararası programlara sunulacak projelerle ilgili teknik destekleri sağlamak (panel oluşturmak, proje fikirlerini dinlemek ve bunların proje

taslağına dönüştürülmesini sağlamak vb.), çalışmalar organize ederek ilgili programlar için tanıtım, eğitim, teknik ve bilimsel destek vermek.

 1. Disiplinler arası proje çalışmalarında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği

yapmak.

ç) Üniversitenin mevcut sistemini değerlendirerek, gerekli durumlarda çalışma gruplarının oluşması ve bilgilendirme toplantılarının yapılması için öneride bulunmak veya görev almak.

 1. Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında Koordinatörün onayı ile sektör temsilcileri ile görüşmek, iş birliği kapsamında sektör temsilcileri ile öğretim elemanlarını bir araya getirmek, sektörlerin ihtiyaçlarının proje taslağına dönüşümünü sağlamak, proje hazırlamak ve işbirliklerini koordine etmek, teknik destek sağlamak, sektör temsilcilerini bilimsel gelişmelerden haberdar etmek için yüz yüze ve/veya çevrim içi toplantı ve eğitim çalışmalarına destek sağlamak.

 2. Üniversitenin araştırma kapasitesini arttırmak, bilim insanı ve laboratuvar alt

yapısının etkin olarak kullanılması için stratejiler geliştirmek.

 1. Üniversitenin bilim ve teknolojide güçlü yönlerini dikkate alarak öncelikleri belirlemek.

 2. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin yıllık faaliyetlerini planlanmasına

destek vermek görevlerini yürütmekle yükümlüdür.

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Hizmet Birimi

Madde 15– (1) Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısı tarafından, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin faaliyet alanı kapsamında verilecek görev ve sorumlulukları yerine getiren uzmanlardan oluşur.

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Hizmet Biriminin Görevleri

Madde 16– (1) Proje geliştirme ve koordinasyon ofisi hizmet biriminin görevleri şunlardır:

 1. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin faaliyetleri kapsamındaki yazışmaları

yürütür.

 1. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi web sitesi bilgilerini güncelleyerek bilim

insanlarına gerekli duyuruları yapar.

 1. Koordinatör ve Koordinatör tarafından Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin faaliyet alanı kapsamında verilecek görev ve sorumlulukları yerine getirir.

ç) Gelen proje tekliflerinin proje formuna uygunluğu, teknik incelemesi ve bütçe

açısından ön değerlendirmelerini yapar.

 1. Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında görev alır.

Gizlilik

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 17- (1) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, proje başvuru sahibinin izni olmadan proje fikri, proje başvurusu veya içeriği hakkında 3. şahıslara açıklama yapamaz. Başvuru sahibi ile imzalanacak “protokol” ile proje ön değerlendirmesi veya başvuru sahibine ait özel problemin çözümüne katkı sunabilecek kişi/kişilerle iletişime geçilebilir. Bu kapsamda Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi proje kapsamında öğrenmiş oldukları bilgileri hiçbir suretle amacın yerine getirilmesi dışında kullanamaz. Bu bilgileri başvuru sahibinin izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere veremez, açıklayamaz.

(2) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, proje ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve problemlerin çözüm arayışında tarafsızlık ilkesine göre hareket eder.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 17– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararları ve projeyle ilgili sözleşmedeki esaslar uygulanır.

Yürürlük

Madde 18 – (1) Bu Yönerge Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu tarafından kabul

edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.