Üniversitemizden Diğer Kamu Kurumlarına Naklen Geçmek İsteyen İdari Personele Muvafakat Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hk.

Uygulama Takvimi:

Muvafakat talepleri her yıl en geç Nisan ayının son iş günü mesai bitimine kadar bu usul ve esasların ekindeki Muvafakat Talep Formu doldurularak bağlı bulunduğu birim amirliğine teslim edilmek suretiyle yapılır.

Taleplerin Bildirimi :

Birim amirleri muvafakat talepleri ile ilgili görüşünü de belirterek talep formlarını Mayıs ayının ilk haftası içerisinde bir üst yazı ile Personel Dairesi Başkanlığı’na gönderir.

Değerlendirme :

Personel Dairesi Başkanlığı muvafakat taleplerini en geç Mayıs ayının ikinci haftası içerisinde Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirir.

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı :

Değerlendirme Kurulu muvafakat taleplerini değerlendirerek en geç Mayıs ayının son iş gününe kadar karara bağlar ve Rektör onayından sonra Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

Not: Başvuru formunda yanlış ve gerçek dışı beyanda bulunan ya da belge sunduğu anlaşılan personelin başvuruları geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.