1.4. Eğitim-Öğretim


Pazaryeri Meslek Yüksekokulu iç paydaşları öğretim görevlileri ve öğrenciler dış paydaşlar ise; mezunlar ve işverenler olarak tanımlanmıştır. Bologna kriterlerine uyum sürecinde tüm iç ve dış paydaşların görüşleri toplantılar yoluyla alınarak programlar gözden geçirilmiş ve ders programlarının Bologna sürecine uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla oluşturulan komisyonlar sistematik olarak Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen öğretim kurumlarının benzer programlarını incelemiş, mezunların ve iş dünyasının görüşleri ve öğrenci taleplerinin değerlendirmeye alınması planlanmaktadır.

Meslek Yüksekokul danışma kurulunu yenilemek ve etkin olarak çalışmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

 

Programların onaylanma süreci aşağıdaki gibidir:

– Açılacak programın meslek yüksekokulunun misyon ve vizyonuna uygunluğu,

– Programın uluslararası tanınırlılığı ve Türkiye açısından önemi,

– Paydaşların gereksinimlerine uygunluğu,

– Programların yürütülmesi için gerekli kaynakların (mekân, donanım, insan kaynağı) temin edilebilir durumda olup olmadığı sorgulanır.

 

Bunun sonucunda açılmasına karar verilen programın geliştirilmesi süreci yukarıdaki şekilde yapılarak Yükseköğretim Kuruluna müracaat edilir.

Programların eğitim amaçları ve kazanımları Pazaryeri MeslekYüksek Okulu web sayfasında bulunan programlar kısmında ilan edilmektedir.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için; kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli tüm derslerini başarı ile tamamlaması, derslerin AKTS değerleri esas alınarak hesaplanan genel not ortalamasının 2.00 veya üzeri olması, tüm programlar için 120 AKTS’yi tamamlaması ve varsa staj yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.