Stratejik Planımızda Birimimizin Sorumluluğu

Amaçların gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler
Stratejik Amaç-1 Hedef-1 Akademik personelin performansının arttırılması
Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Hedef-2 Nitelikli öğrencilerin okulumuzu tercih etmelerinin sağlanması
Hedef-3 Eğitim-öğretim faaliyetlerinin toplam kalite yönetimi süreçleri doğrultusunda sürdürülmesinin sağlanması
Hedef-4 Eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimliliğini ölçen geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması ve aktif olarak çalıştırılması
Hedef-5 Staj ve mesleki uygulama hizmetlerinin geliştirilmesi
Hedef-6 Eğitim öğretim altyapısının iyileştirilmesi
Hedef-7 İç ve dış paydaşların eğitim kalitesine katkısının artırılması
Hedef-8 Öğrencilerin bir üst öğretime hazırlayıcı faaliyetlerin artırılması
Hedef-9 Öğrencilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi
Hedef-10 Girişimci ve yenilikçi öğrencilerin yetiştirilmesi
Stratejik Amaç-2 Hedef-1 Nitelikli araştırmacı ve Ar-Ge faaliyetlerini geliştirilmesi ve teşvik edilmesi
Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek Hedef-2 Fiziksel kaynakların geliştirilerek etkin kullanımının sağlanması
Hedef-3.Meslek yüksekokulu- sanayi işbirliğinin geliştirilmesi
Stratejik Amaç-3 Hedef-1 Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve hizmet anlayışının sağlanması
Yönetim ve Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi Hedef-2 İnsan kaynaklarından rasyonel verim alınması ve planlanması
Hedef-3 Personelin beceri ve yetkinlik düzeyinin geliştirilmesi
Hedef-4 İnsan kaynaklarının memnuniyetinin artırılması
Hedef-5 Kurumsal aidiyetin geliştirilmesi
Stratejik Amaç-4 Hedef-1 Sponsorların katkı yapabileceği faaliyetlerde bulunulması
Finansal Kaynakların Geliştirilmesi
Stratejik Amaç-5 Hedef-1 Sivil toplum kuruluşları ile devamlı işbirliği yapılması,
Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek
Stratejik Amaç-6 Hedef-1 Yurt dışındaki üniversite, kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin sağlanması
Uluslararası Tanınırlığımızı Artırmak
Stratejik Amaç-7 Hedef-1 Bazı dış paydaşların desteği ile toplumun hayat boyu öğrenme taleplerinin karşılanması
Paydaşlarla İlişkilerin Güçlendirilmesi