7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen 05.07.2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde, 07.11.2022 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları ilgili Fakülte Dekanlıklarına/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü Müdürlüklülerine şahsen veya noter vekâleti yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83 üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde bu belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

 7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ’ne ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Başvuru ve kayıt için gerekli belgelere ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Başvuru dilekçesine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Başvuru yapılacak birimlerin iletişim bilgilerine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.