6. Sonuç ve Değerlendirme

Üniversitemiz, kalite ilgili çalışmalarını yaklaşık bir senedir gerçekleştirme yolunda yaptığı çalışmaları hızlandırmış ve kalite politikasının ilanı ile çeşitli komisyonları kurmuştur. Bu sene içerisinde de içselleştirmeyi hızlandırmak amacıyla kurulan komisyonlara bölüm ve program özelinde KİDR’i ana başlıklarına ve yapılacak ana uygulamalara ithafla birer sorumlu atanmıştır. PUKÖ döngülerinde birçok eylem Planlanmış, Uygulamaya geçilmiş ve dış değerlendirme ve iç değerlendirmeler ile Kontrol edilmiş, çıkacak sonuç raporlarına göre de Önlemler (yeni eylemler) alınacaktır. Halihazırda ana işimiz olan eğitim öğretim ile ilgili olarak da paydaşlarımızla görüşmeler yapılmış, onların katıldığı çalıştaylar düzenlenmiş, yüz yüze ve elektronik ortamda anketler düzenlenerek onların görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda programların öğrenme çıktıları, ders planı gibi konularında değişiklikler yapılması planlanmaktadır. Yukarıda sayılanlar güçlü yönlerimize örnek verilebilir.

Kalite Güvence açısından iyileştirmeye açık yönlerimizden öne çıkanlardan birisi PUKÖ çevrimlerinin henüz tamamlanamamış, bazılarında ise henüz çevrim ile ilgili bir tanımlı çalışmama olmamasıdır. Bir diğer iyileştirmeye açık yön ise mezunlar ile kurulan ilişkinin Meslek Yüksekokulu temelinde tanımlanmış bir yapıda olmamasıdır. Bu konuda önümüzdeki zaman diliminde iyileştirmeler yapılması planlanmaktadır.

Sınavsız geçiş adı verilen sistemin yürürlükten kaldırılması ile bütün Meslek Yüksekokulların öğrenci sayılarında çok önemli oranda düşüşler yaşanmış, ertesi yıl bazı programlara öğrenci alımına izin verilmemiştir. Bu da şehre yaptığımız katkıyı sekteye uğratmıştır. Birçok okulun sahip olduğu olamadığı teknik olanaklarımıza rağmen bazı programlara öğrenci almamamız üzerine yeniden öğrenci alım dosyası hazırlanarak gerekli birimlere başvurular yapılmıştır. Dokuz adet yeni program teklifi yapılmış, bunların beş adedinin açılması uygun görülmüştür. Mart 2019 itibarı ile bu beş programın ikisine öğretim elemanı atamaları tamamlanmış ve YÖK nezdinde öğrenci alımı için dosyaları tamamlanarak görüş beklenmeye başlanmıştır. Sınavsız geçiş sonrası oluşan öğrenci azlığı iyileştirmek zorunda olduğumuz bir yönümüz iken buna çabuk tepki verip, mevcut insan kaynağımızı kullanarak yeni program teklifleri hazırlamak da güçlü bir yanımız olarak göze çarpar. Gene sahip olduğumuz laboratuvar ve atölye donanımları güçlü bir yönümüz iken bunlardan bazılarının güncellenme ihtiyacı iyileştirmeye muhtaçtır.

Programımız özelinde Ar-Ge ile ilgili faaliyetler bulunmamaktadır.

Yönetim sistemi açısından birimlerin kendi hazırlamış oldukları stratejik planlarının yeterliliği iyileştirmeye açık bir yöndür.

Kuruma sunulmuş olan Kurumsal Geri Bildirim Raporunun üzerindeki değerlendirmeler henüz tamamlanıp, birime iletilmediğinden şu an için iyileştirmeler özelinde bir değerlendirme yapmak eksik olacaktır.