1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

5.1.1. Yönetim sistemi

Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir. Konuyla ilgili iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

5.1.2. İç kontrol eylem planı

İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları, Üst yöneticinin liderliği ve gözetiminde, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun yönlendirmesi ve yönetiminde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının desteğinde harcama birimleri eliyle yürütülmektedir.

 

Yetki dağılımı

Kurulun ve Grubun sekretarya hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Eylem planında öngörülen çalışmaları gerçekleştirmekle görevli birimler tarafından hazırlanan taslak düzenlemeler ve Grup tarafından belirlenenler, Grubun uygun görüşüyle Kurulun değerlendirilmesine sunulur. Söz konusu düzenlemeler Kurulun onaylamasıyla birlikte Üniversitemizin internet sayfasında yayınlanır.

(htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778)

Eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından her yılın Haziran ve Aralık ayları sonu itibarıyla eylem planı formatında Rektöre rapor edilir.

(htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/ogrenci/uyum-eylem-plani-gerceklesme-sonuclari-raporu/)