3.3 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

3.3.1. Politikalar

Programın öğrenci merkezli bir eğitim, öğretim ve değerlendirme yürütülmektedir.

3.3.1.1. Eğitim politikası

O ana eğitim politikası öğrencilerimizin, hem sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere ve hem de program çıktılarımıza uygun olacak şekilde teorik dersler, laboratuvar  uygulamaları, proje çalışmaları, teknik gezilerle eğitilmesidir.

3.3.2. Yayılımlar

Öğrenciler kuramsal bilgi edinirken görev ve sorumluluk kazanabilmeleri maksadıyla; akademik sunum çalışmaları, kısa süreli sınavlar, ödev ve proje gibi etkinliklerle değerlendirilmekte, programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif bir şekilde rol almaları sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenci temsilcileri ile öğrenci konsey başkanının kurullara katılması sağlanarak programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol alması sağlanmaktadır.

3.3.2.1. Bilinirlik

Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılması planlanan uygulamalar EBYS üzerinden tüm bölümlere iletilmektedir. Tüm bölümler EBYS üzerinden bilgilendirilmektedir.

3.3.3. Yetkinlikler

Bölüm ve Programlardaki öğretim üyelerinin öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik öğretim üyelerinin yurt içi ve yurt dışı akademik toplantı ve faaliyetlere gönderilmesi teşvik edilerek kendilerini güncellemeleri ve gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmaktadır.

3.3.4. İş yükleri

Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri Bologna süreci çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda bütün derslerin AKTS değerleri belirlenmiş ve http://bologna.bilecik.edu.tr adresinden paydaşlara duyurulmuştur.

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde her bölüm, her akademik yarıyıl sonrasında o dönem ders veren öğretim üyeleri/elemanları ile değerlendirme toplantısı yapmaktadır. Öğrenci görüşleri nasıl alındığına dair tanımlı bir süreç yoktur.

3.3.5. Öğrenci katılımı

İş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin nasıl alındığına dair tanımlı bir yöntem şu an için yoktur fakat 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı içerisinde öğrencilere yönelik, aldıkları derslerin iş yüklerinin hesaplanmasına yönelik bir anket uygulanacaktır.

3.3.6. Uluslararası hareketlilik

Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi, uluslararası hareketlilik programlarında akademik kurullarda karar alınarak kredi değerleri belirlenmektedir.

3.3.7. Deneyimleme

Öğrencilerimizin deneyim kazanabilmeleri için 30 günlük yaz stajı ve Meslek Yüksekokulumuzda uygulanan 3 yarıyıl ders ve 1 yarıyıl da endüstriyel deneyim kazanma sistemi (3+1) yöntemleri kullanılmaktadır. Bununla ilgili süreçler İşletmeler, ÖİDB, MYO Müdürlüğü ve program sorumluları aracılığı ile yürütülmektedir.

3.3.7.1. Süreçler

Staj ve işyeri eğitimleri için tanımlı süreçler; ön lisans staj yönetmeliği (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59060) ve 3+1 sistemi yönetmelikleri (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/128666)  ile sağlanmaktadır.

Kanıt: KİDR/C/3.7.1/08-1         Ön Lisans Staj Yönetmeliği

Kanıt: KİDR/C/3.7.1/08-2         3+1 Yönetmeliği

3.3.7.2. Paydaş güvenceleri

Paydaşların katılımını güvence altına alma yöntemleri;

3.3.8. Seçmeli dersler

Üniversitemizde; ders planında her eğitim-öğretim yarıyılında, öğrencilerin kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsat veren seçmeli dersleri bulunmaktadır.

3.3.8.1. Disiplinler arası seçmeli dersler

Ders dışı etkinliklere ilişkin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ders Dışı Etkinlikler Dersi Yönergesi (http://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/128275) çıkarılmıştır.

Kanıt: KİDR/C/3.8.1/08             Ders Dışı Etkinlikler Dersi Yönergesi

3.3.9. Seçmeli derslerin yönetimi

Seçmeli derslerin Bologna sürecine uygun sayı ve yüzdede olabilmesi için:

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59054 adresinde verilen yönetmeliğine göre ders planları hazırlanmaktadır. Ders pprogramları ve ders seçme işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden tanımlanmakta ve yapılmaktadır. Uygulamasında; öğrencilere seçmeli gereken derslerden daha fazla sayıda ders açılarak, onların ders seçmeleri sağlanıyor ve sistem üzerinden danışmanlarla iletişim halinde istedikleri dersi seçebilmektedirler.

3.3.9.1. Seçmeli ders uygulamaları

Seçmeli dersler; üç farklı kategoride yapılmaktadır. Birincisi, bölümün kendi müfredatında yer alan mesleki seçmeli dersler, ikincisi meslek yüksek okulunda her programa açık olarak tanımlanmış mesleki olmayan seçmeli dersler, üçüncüsü ise ders dışı etkinlik olarak tanımlanan bir ders ile üniversitenin farklı bir çok biriminin düzenlediği aktviteye katılımının sağlanarak yürütülen derslerdir.

Kanıt:             KİDR/C/3.9.1/02

(http://w3.bilecik.edu.tr/myo-uretimdekalitekontrol/wp-content/uploads/sites/234/2018/10/ukk_kredi2017.pdf)

3.3.10. Öğrenci danışmanları

Üniversitemiz Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca; kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, bölüm  öğretim elemanları arasından bir danışman belirlenir. Öğrencinin kayıt yenileme, ders ekleme-silme işlemleri, bu yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır. Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur.

– Öğrencilerle iletişim danışmanlık sistemi ile kurulur,

– Öğrenciler dilek ve görüşlerini danışmanları ile anlatabilir,

3.3.10.1. Etkinlikler

Öğrenci danışmanlık sistemi etkililiği değerlendirme yöntemi;

– Yazılı anketler ile dersler, öğretim elemanları vb. konularda geri besleme alınır.

3.3.10.2. Değerlendirme

Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçlarına göre yapılan işlemler; program öğretim elemanları arasında ve MYO bünyesinde toplantılar düzenlenerek gerekli görülen değişiklikler gerçekleştirilir.

3.3.10.3. Başarı ölçümleri

Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi olarak ara sınav, kısa sınav, ödev, uygulama ve final sınavları ile hedeflenen ders öğrenme çıktılarında ifade edilen kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığını ve hangi oranda ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır.

3.3.10.4. İlan

Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirme (BDY) süreçleri öğrencilere Web ve ÖBS sistemi ile ilan edilmektedir. Ayrıca, ders tamamlama ve mezuniyetle ilgili koşulların yeterliliği ve ilgili uyarıları (kredi eksikliği) öğrenci bilgi sisteminde öğrenci sayfalarında verilmektedir.  Ders seçme ekranında ve akademik form ile öğrenciye sunulmaktadır.

3.3.10.5. Güvence

Doğru, adil ve tutarlı değerlendirmeyi güvence altına almak için gerekli koşullar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hazırlanmıştır. (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/41945). Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖBS) ile güvence altına alınır.

Kanıt:             KİDR/C/3.9.1/08             Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3.3.11. Mezuniyet koşulları

Öğrencilerimizin mezuniyet koşulları; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/41945) tanımlanmıştır.

Kanıt:             KİDR/C/3.9.1/08             Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3.3.12. Çıktı ölçümleri

Öğrencilerimizin program ve ders öğrenme çıktıları ölçüm şekilleri; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/41945) tanımlanmıştır.

Kanıt:             KİDR/C/3.9.1/08             Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3.3.13. BDY

BDY konusunda üniversitemizde Ölçme Değerlendirme becerileri geliştirmek adına tasarlanan ‘Eğiticinin Eğitimi’ programı taslağı hazırlanmaktadır.

3.3.14. Öğrenci hakları

Üniversitemizde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Haklı ve Geçerli nedenler Yönergesi: (http://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59047) hazırlanmıştır.

Kanıt:             KİDR/C/3.14/08              B.Ş.E.Ü. Haklı ve Geçerli nedenler Yönergesi

3.3.15. Öğrenci şikâyetleri

Öğrencilerin şikayetleri dilekçe yoluyla kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca; öğrenci bilgi sistemi, şikayet ve öneri kutuları ve mail yoluyla da öğrenci şikayetleri alınmaktadır.

3.3.15.1. Şikâyet giderme politikaları

Şikayete konu hususlar Meslek Yüksekokulu müdürlüğünce değerlendirilmektedir.

3.3.16. Alan dışı öğrenme

Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları ders dışı etkinlikler, uzaktan eğitim koordinatörlüğü kapsamındaki dersler ve kulüp faaliyetleriyle güvence altına alınmaktadır.