1. Programların Tasarımı ve Onayı

1. Program tasarımı

Üniversitemizde programların tasarlanması, iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde birim akademik kurullarında toplantılar yapılarak bölüm kararı alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

3.1.2. Paydaş katılımı

Üniversitemiz birimlerince, düzenlenen konferans, panel, söyleşi vb. toplantılar; meslek odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yüz yüze görüşmeler ve öğrenci kulüp etkinlikleri kapsamında yapılan faaliyetler aracılığı ile paydaş görüşleri alınmaktadır. Konu ile ilgili olarak çeşitli programlarımızın organizasyonu yapılan “Program Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi ve Program İhtiyaçlarının Sektörün İhtiyaçlarını Karşılayıp Karşılamadığının Belirlenmesi” konulu bir çalıştay 8,9,10 Ekim 2018 tarihleri arasında sektör temsilcileri, mezunlar, akademik personel ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve sonuçlarına yönelik raporlar hazırlanmıştır.

Kanıt: KİDR/C/1.2/09    Çalıştay Sonuç Raporları.

Kanıt: KİDR/C/1.2/01     Çalıştaya ait video görüntülerini içeren CD.

Kanıt: KİDR/C/1.2/03     Ağustos-Eylül 2018 Tarihleri mezunlara yönelik düzenlenen anketler

3.1.2.1. Yansımalar

Paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler değerlendirilerek programlara yansıtılmaktadır.

3.1.2.2. Bilgilendirme

Bölüm bilgileri ve ders planları öğrenci otomasyon programına tanımlanmaktadır ve birimlerin web sayfalarında yayınlanmaktadır.

3.1.3. Faaliyetler

Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere Üniversitemizin bazı bölümlerinde proje tasarımı, mesleki uygulama vb. adlarla öğrencilerin araştırma çalışmaları yaparak hazırlayacakları uygulamalı dersler bulunmaktadır. Aynı zamanda ödev ve teknik gezilere araştırma yetkinlikleri kazandırılmaktadır. Buna uygun olarak 9 Nisan 2018 tarihinde Toyota Otomotiv A.Ş.’ye yönelik aşağıda kanıt bilgileri verilen bir teknik gezi düzenlenmiştir.

 

Program                          Gezi Yapılan Yer                Tarih              KİDR Kodu

Gıda Tek.                          Yöresel ürün inceleme      22.03.2018    Gölpazarı/Bilecik

Elk. En. İlt. Ürt. Dğt.        Solarex 2018                       05.04.2018    İstanbul

ÜKK                                  Toyota Otomotiv A.Ş.          09.04.2018    Adapazarı

Peyzaj ve Süs Btk.         Yalova Seraları                   11.05.2018    Yalova

Kimya                               8. Uluslarası Kimya San. Fuarı   08.11.2018    İstanbul

 

KİDR Kodu Açıklama
KİDR/C/1.3/04 Teknik geziye ait resmi yazışma ve formlar.

 

 

3.1.4. İç-Dış paylaşımlar

Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile Programların eğitim amaçları ve kazanımları (http://bologna.bilecik.edu.tr) internet adresi üzerinden kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmektedir. Ayrıca öğrenci bilgi sisteminden paylaşılmaktadır.

Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dahil edilmektedir.

3.1.5. Çıktı-TYYÇ uyumu

Bologna sürecini yürütmekte olan Üniversitemiz program yeterliliklerini TYYÇ uyumlu olacak şekilde tasarlamaktadır. TYYÇ esasları doğrultusunda, programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıkları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Bu maksatla her bölüm, her akademik yarıyıl sonrasında o dönem ders veren öğretim üyeleri/elemanları ile değerlendirme toplantısı yapmakta, program yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasındaki ilişkilendirmeyi gözden geçirmektedir.

Okulumuza ait program yeterliliklerinin TYYÇ ve Akan Yeterlilikleri ile olan ilişkisi http://bologna.bilecik.edu.tr adresindeki ilgili kısımda duyurulmaktadır.

Kanıt: KİDR/C/1.5/02    Program yeterlilikleri -TYYÇ ve Akan Yeterlilikleri Matrisleri

 3.1.6. Uygulama/Alan çalışmaları

Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dahil edilmektedir. 3+1 sistemi içerisinde bir yarıyıl işletmede uygulamada bulunan öğrenciler için 20 AKTS düzeyinde bir iş yükü planlanmıştır.