2.1 Kalite Politikası

  • Kurumun ilan edilmiş bir kalite politikası http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-politikamiz/ adresinde verilmektedir. Buna göre kalite politikamız:

    Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans odaklı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetimi anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli bir değişim ve gelişim için süreklilik sağlamaktır.

    • Program akreditasyonu

    Program akreditasyonumuz bulunmamaktadır.

    • Laboratuvar akreditasyonu

Laboratuvar akreditasyonumuz bulunmamaktadır.

 

2.1.1. Değerler yansıması

Misyon, vizyon ve hedefler doğrultusunda akademik, bilimsel ve idari çalışmalar yürütülmektedir.

2.1.2. Strateji yansıması

Üniversitemizin stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili olarak hedefleri misyon ve vizyonu ile uyumludur. Programımızda üniversitemizin stratejik hareketlerine uygun hareket etmektedir.

2.1.3. Misyon farklılaşması

Ülkenin farklı coğrafi ve ekonomik bölgelerinde yerleşmiş yüzlerce üniversitenin aynı misyona sahip olması gerçekçi ve verimli değildir. Bu nedenle üniversitemizin kalite politikası  doğrultusunda, kendi misyonu; sahip olduğu insan ve donanım kaynağına ve içinde bulunduğu coğrafyaya göre belirli ihtisas öncelikleri belirlemiştir.

2.1.4. Dengeler

Üniversitemiz kaynaklarının paylaşımında, ilk önce birimlerin ihtiyaç ve talepleri toplanır, görüşme ve toplantılarla bu talepler değerlendirilir, sonrasında stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda birimlerin ilgili mevzuatında öngörülen görevleri, yetkileri ve sorumlulukları dikkate alınarak kaynak dağılımları dengeli biçimde gerçekleştirilir. Bu anlamda rektörlük bünyesinde bilişim materyali değerlendirme komisyonu, makine teçhizat alım komisyonu, kampüs alt yapı geliştirme komisyonu oluşturulmuş olup kaynakların daha etkin kullanılması sağlanmaktadır.

2.1.5. Kalite politikası

Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans odaklı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetimi anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli bir değişim ve gelişim için süreklilik sağlamaktır.

2.1.6. Kalite yayılımı

Kalite Politikamız, (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-politkamiz/) web sayfasında ilan edilmiştr. Üniversitemizin internet ana sayfasında, Kalite Koordinatörlüğü oluşturularak (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/) web adresi üzerinden kalite süreçlerine ait bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

2.1.7. İçselleştirme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarının (htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747) 5. maddesi uyarınca oluşturulan komisyonda üniversitemizin farklı birimlerinde, farklı bilim alanlarında görev alan öğretim elemanlarına yer verilerek kalite yönetim çalışmaları yapılmaktadır.

2.1.8. Uygunluk

Kalite Politikamız, Üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerler ile tercihlerini yansıtan bir çerçevede belirlenmiştir.

2.1.9. Entegrasyon

Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere öncelik verilerek faaliyetler planlanmakta, performans bilgileri ile bunlar ölçülmekte ve buna göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Kalite yönetimi uygulamaları ile söz konusu süreçler daha etkin ve verimli kullanılmaktadır.

2.1.10. Stratejik entegrasyon

Stratejik planda yer alan hedefler ve amaçlar performans programları (htp://w3.bilecik.edu.tr/strateji/bolumler/) ile bütçeyle ilişkilendirilmekte, faaliyet raporları (htp://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/) ile bunlar ölçülmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İç kontrol çalışmaları da KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürü kapsamında kalite süreçleriyle ilişkilendirilmiştir. Diğer taraftan kamu iç kontrol standartları kapsamında, Üniversitemiz iç kontrol uyum eylem planı hususunda çalışmalar da devam etmekte, yapılan çalışmalar Kalite Koordinatörlüğünün (htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/) web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

2.1.11. Performans göstergeleri

Performans göstergeleri, tüm birimleri kapsayacak şekilde, 6 aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmektedir. Yıllık olarak faaliyet raporlarında (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/) ve 2018 yılı performans programında (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf) konsolide edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzun performans göstergeleri kendi web sayfasında Kalite menüsünün altında Göstergeler kısmında paydaşlarına duyurulmaktadır. 2016-2018 yılları için belirlenen performans göstergeleri adresinde sunulmaktadır.

 

2.1.12. Anahtar göstergeler

 Stratejik planımızda (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf), her bir strateji altında göstergeler tanımlanmış ve ölçme yöntemi belirlenmiştir. Faaliyet Raporları (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/) ve yılık programlarda  (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf )  belirlenen performans göstergeleri esas alınarak ilgili birimlerden toplanmakta ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın web sitesinde ilan edilmektedir.

2.1.13. Birim kültürü

Sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kalite güvence sistemlerine entegrasyon sağlanmaya çalışılmaktadır. Gelen ve giden her türlü evrak dâhil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir evrak otomasyon sistemi olan Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) 2014 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Üniversitemizin iç kontrol ve kalite gelişim süreci kapsamında bulunan tüm belgelerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) içerisinde yer alacak şekilde hazırlanması onaylanması ve güncelleştirilmesine ilişkin standartları belirleyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürü 14.12.2015 tarihli senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

2.1.14. Uluslararasılaşma

Stratejik planımızda yer alan hedeflere uygun olarak , uluslararasılaşma konusunda belirlenen stratejilere yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Uluslararası anlaşmalar, Erasmus programı (http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/) ve Mevlana Değişim Programı (http://w3.bilecik.edu.tr/mevlana/) ile ilgili bilgilendirmeler web sayfalarında yayınlanmaktadır. Ayrıca ; akademik personele yabancı dil destek programı projeleri ile uluslararasılaşma faaliyetlerine devam edilmektedir.

2.1.15. İzleme

Üniversitemiz, stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans göstergelerini stratejik planla (http://w3.bilecik.edu.tr/strateii/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJWC4WB0K-PLAN- 2017-2021-gWC3WBCncel.pdf) belirlemiştir. Sonuçlar faaliyet raporları ile izlenmektedir. (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/)

2.1.16. İşbirlikleri

Uluslararası anlaşmalar, Erasmus programı (http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/) ve Mevlana Değişim Programı (http://w3.bilecik.edu.tr/mevlana/) web sayfalarında yayınlanmaktadır.