5.2. Kaynakların Yönetimi

5.2.1. Etkililik

İnsan kaynakları yönetiminde öncelik stratejik planımızdaki amaç ve hedefler doğrultusunda nitelikli akademik ve idari personel sayısını artırmaktır. Bunları gerçekleştirebilmek için birincil yasal düzenlemelerin yanı sıra Üniversitemizce çıkarılmış bulunan yönergeler de dikkate alınmaktadır. Temel amaç insan kaynakları yönetimde kurumsallaşmayı sağlamak, liyakat, önceliklendirmek ve alan için ihtiyaç duyulan akademisyenlerin istihdamını sağlamaktır. Böylelikle akademik ve idari personelimizin memnuniyet, verimi ve hizmet kalitesi yükselecektir. İdari personel için görev tanımlaması, norm kadro çalışması, muvafakat yönergesi uygulanmaktadır.

5.2.2. Etkinlik

Programımız kapsamında, işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe sahip olmasını güvence altına alma yöntemi; hizmet içi eğitimlerdir.

5.2.3. Liyakat

Personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere görev tanımı formları (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/yonetm-2/gorev-tanimlari/) geliştirilmiştir.

Kanıt:             KİDR/D/2.3/02                Görev Tanımları

5.2.4. Finansal Yönetim

Mali işlemlerin uygulanması, 5018 sayılı Kanun ve bunun ikincil mevzuat ile Üniversitemizce konuyla ilgili çıkarılmış bulunan yönergeler uyarınca yapılmaktadır. Mali kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı, Performans Programları, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporu, İdare Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir.

5.2.5. Kaynakların Yönetimi

Üniversitemiz taşınırları, Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Bilgi Sistemi”nde bulunan “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi” üzerinden takip edilmekte, birimlerin satın alma, kullanım, bağış ve devir işlemleri ile stok durumları gibi tüm taşınır süreçleri bu sistemlerin sağladığı kolaylıkla takip edilmektedir.

 İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

      Birime Ait Belgeler

– İnsan Kaynakları politikası ve hedefleri

– Mali kaynakların yönetimi

– İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar

– Taşınır/taşınmaz kaynakların yönetimine dair tanımlı süreçler (envanter vb. çalışmalar, yönergeler)

– İdari personelin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan sistem ve tanımlı süreçler

 İyileştirme Kanıtları

–  İnsan Kaynakları politikası ve hedefleri doğrultusunda yapılan uygulamalar

–  İdari personelin performans değerlendirilmeleri sonucunda yapılan iyileştirmeler

– İdari personelin mevcut yeterliklerinin beklenen görevlere uyumunun sağlanması ve gelişimine yönelik hizmet içi eğitim uygulamaları (eğitim programının kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.)