3.1. Programların Tasarımı ve Onayı

 3.1.1. Program Tasarımı

Üniversitemizde programların tasarlanması, iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde birim akademik kurullarında toplantılar yapılarak bölüm kararı alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

3.1.2. Paydaş Katılımı

Üniversitemiz birimlerince, düzenlenen konferans, panel, söyleşi vb. toplantılar; meslek odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yüz yüze görüşmeler ve öğrenci kulüp etkinlikleri kapsamında yapılan faaliyetler aracılığı ile paydaş görüşleri alınmaktadır. Konu ile ilgili olarak yapılan “Program Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi ve Program İhtiyaçlarının Sektörün İhtiyaçlarını Karşılayıp Karşılamadığının Belirlenmesi” konulu bir çalıştay 9 Ekim 2018 tarihinde sektör temsilcileri, mezunlar, akademik personel ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve sonuçlarına yönelik bir rapor hazırlanmıştır.

KanıtKİDR/C/1.2/09    Çalıştay Sonuç Raporu.

Kanıt: KİDR/C/1.2/01     Çalıştaya ait video görüntülerini içeren CD.

Kanıt:    KİDR/C/1.2/03  Ağustos-Eylül 2018 Tarihleri arasında mezunlara yönelik düzenlenen anket

3.1.2.1. Yansımalar

Paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler değerlendirilerek programlara yansıtılmaktadır.

 3.1.2.2. Bilgilendirme

Bölüm bilgileri ve ders planları öğrenci otomasyon programına tanımlanmaktadır ve birimlerin web sayfalarında yayınlanmaktadır.

3.1.3. Faaliyetler

Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere Üniversitemizin bazı bölümlerinde proje tasarımı, mesleki uygulama vb. adlarla öğrencilerin araştırma çalışmaları yaparak hazırlayacakları uygulamalı dersler bulunmaktadır. Aynı zamanda ödev ve teknik gezilere araştırma yetkinlikleri kazandırılmaktadır. Buna uygun olarak 9 Nisan 2018 tarihinde Toyota Otomotiv A.Ş.’ye yönelik aşağıda kanıt bilgileri verilen bir teknik gezi düzenlenmiştir.

Kanıt:    KİDR/C/1.3/04     Teknik geziye ait resmi yazışma ve formlar.

3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar

Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile Programların eğitim amaçları ve kazanımları (http://bologna.bilecik.edu.tr) internet adresi üzerinden kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmektedir. Ayrıca öğrenci bilgi sisteminden paylaşılmaktadır.

Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dahil edilmektedir.

3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu

Bologna sürecini yürütmekte olan Üniversitemiz program yeterliliklerini TYYÇ uyumlu olacak şekilde tasarlamaktadır. TYYÇ esasları doğrultusunda, programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıkları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Bu maksatla her bölüm, her akademik yarıyıl sonrasında o dönem ders veren öğretim üyeleri/elemanları ile değerlendirme toplantısı yapmakta, program yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasındaki ilişkilendirmeyi gözden geçirmektedir.

Programımıza ait program yeterliliklerinin TYYÇ ve Akan Yeterlilikleri ile olan ilişkisi http://bologna.bilecik.edu.tr adresindeki ilgili kısımda duyurulmaktadır.

 KanıtKİDR/C/1.5/02    Program yeterlilikleri -TYYÇ ve Akan Yeterlilikleri Matrisi

3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları

Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dahil edilmektedir.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

       Birime Ait Belgeler

– Birimin öğretim politikası ve stratejik amaçları

– Programların amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi

– Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfaları

– Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi

– Program tasarımı, onayı ve güncellemesinde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

– Her seviyedeki programda öğrenci işyükü kredilerinin tanımlanmış olması

– Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için tanımlanması

– Program kazanımları (jenerik-alana özgü olmayan yetkinlikler de dahil) ve kazandırmak üzere kullanılan ders içi/dışı etkinlikleri

– Program tasarımına her seviyede paydaş katılımı

– Uygulamalı eğitimler, hareketlilik programları gibi rutin dışı uygulamaların kredilendirilmesi

       İyileştirme Kanıtları

– Birimin eğitim-öğretim politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar

– Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar

– Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler