4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

4.1.1. Araştırma Stratejisi

Üniversitemizin, araştrma stratejisi ve hedefleri ile bunlar doğrultusunda izlediği araştırma politikası bulunmaktadır. Üniversitemizin araştrma stratejisi, 2017–2021 Stratejik Planımızda ihtisaslaşmanın sağlanması ana amacı altnda düzenlenmiştir. (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf)

4.1.1.1. Ar-Ge Politikası,

4.1.1.2. Ar-Ge Stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu),

4.1.1.3. Araştırma Fırsatları,

4.1.1.4. Öncelikli Alanlar,

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri,

4.1.1.6. Araştırma Platformları,

4.1.1.7. Etik Değerler,

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları,

4.1.2. Bütünleşik Politikalar

Kurum, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BT YK) ‘nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu araştırma faaliyetlerini dönem sonunda yapılan projelerle desteklemektedirler. Ayrıca bu programlardaki öğrenciler üniversitenin ve meslek yüksekokulunun Laboratuvarlarında üniversitenin araştırması strateji ve hedefleri çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.

4.1.3. Katkısal Politikalar

Üniversitemiz, yıl boyunca iç ve dış paydaşları bir araya getiren bilimsel ve sektör odaklı çok sayıda toplantı ve etkinlik düzenlemektedir. Program içeriğine uyan firmalara teknik geziler düzenlenerek sektörde yer alan birçok şirket temsilcileriyle öğrenciler buluşturulmaktadır. Böylece mezun olduktan sonra öğrencilerden beklentiler, beklentilerin neler olması gerektiği ve firmalardaki araştırma geliştirme süreçleri bizzat sektör temsilcileri tarafndan öğrencilere bildirilmektedir. İlişkileri güçlendirme adına Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğü (http://w3.bilecik.edu.tr/tto/) kurulmuş; ilin sanayicileri, kamu kurumları, meslek odaları ve halkı ile öğretim üyelerini buluşturacak bir platform oluşturulmuştur. Ayrıca söz konusu Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile proje yazma eğitimleri düzenlenmektedir. Üniversitemiz tarafndan imzalanan protokol çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise öğrencilerine proje eğitimi desteği de verilmektedir. Diğer taraftan çeşitli özel sektör kuruluşları ile AR-GE tabanlı protokoller imzalanmıştr. Örneğin; İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/87375) ve Sakarya Ticaret Borsası,

(https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/75553) vb. ile yapılan protokoller gibi.

4.1.4. Kalkınma Hedefleri

Üniversite olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal Kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan ihtisaslaşma süreçleri bölgeyi de kapsamaktadır. Bilecik ilinin sanayi kuruluşları bakımından zengin olması programımızla ilgili yapılan araştırma çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bilecik ilinin coğrafik konumu dolayısıyla birçok sanayi şehrine yakındır. Bu nedenle özellikle Marmara bölgesinin yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir. Diğer araştırma alanlarımız ulusal hedeflere katkı sağlamaktadır.

4.1.5. Kültürel Katkılar

Kurumda düzenlenen bilimsel etkinlikler, BAP projeleri, sürekli eğitim merkezinde yaşam boyu öğrenme programı kapsamında yapılan faaliyetler, bölgesel bazda farklı programlarla yapılan bilimsel araştırmalarımız ile Üniversitemizce şehrimizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik kültürel dokusuna katkı sağlanmakta ve bu etkinliklere katılım, davetli sayısı, basında yer alma oranı gibi ölçeklerle ölçülür. Bu katkılar, akademik teşvik ve öğretim elemanı atama ve yükseltme yönergesi çerçevesinde teşvik edilmektedir.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

       Birime Ait Belgeler

– Birimin  araştırma-geliştirme politikası ve stratejik amaçları

– Birimin öncelikli alanları

– Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapıdaki yeri

– Toplumsal katkıya yönelik performans göstergeleri (yerel/bölgesel/ulusal varsa uluslararası)

– Araştırma-Geliştirme teşvik ve destek sistemi

      İyileştirme Kanıtları

 – Birimin araştırma-geliştirme politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar

– Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinde araştırma politikasının uygulandığına dair kanıtlar

– Toplumsal katkı süreçlerinde iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını gösteren veriler (ör. demografik veriler, işgücü piyasası)

– Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine aktif katılımını gösteren kanıtlar