Sıkça Sorulan Sorular

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Mevlana Değişim Programı’na Kimler Katılabilir?

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.

Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programı’na katılabilirler.

2- Mevlana Değişim Programı’na Başvuru Şartları

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için:

 Öğencinin, ögü eğtim verilen yüseköğetim programlarıda kayılıö lisans, lisans, yüsek lisans veya doktora öğencisi olması

 Ö lisans ve lisans öğencilerinin genel akademik not ortalamasıı 4 (döt) üerinden en az 2,5 (iki buçk) olması

 Yüsek lisans ve doktora öğencilerinin genel akademik not ortalamasıı 4 (döt) üerinden en az 3 (üç olması

 %50 dil puanı+ %50 Not Ortalaması

 Ö lisans ve lisans programlarıı hazılı ve birinci sıııda okuyan öğenciler ile hazılı ve bilimsel hazılı döemlerinde bulunan yüsek lisans ve doktora öğencileri, esas eğtime başadılarıilk yarıı içn bu programdan faydalanamazlar.

Mevlana Değşm Programıöğetim elemanıolmak için:

 Mevlana Değşm ProgramıProtokolüimzalayan yurt iç ve yurt dışıyüseköğetim kurumlarıda göev yapan tü öğetim elemanları öğetim elemanıhareketliliğne katıabilirler.

 Gidilen yüseköğetim kurumunun eğtim dili, öğetim elemanıı hangi dilde ders vereceğ ve bu dile ait bilgi düeyi gibi öel durumlara öcelik verilir.

 Değşmde, daha öce öğetim elemanıdeğşm faaliyetlerinde yer almayan öğetim elemanlarıdan gelen başurulara öcelik tanıı.

3- Öğenci değrlendirilmesi ve seçminde izlenecek aşmalar nelerdir?

Yüseköğetim kurumu, YÖ Yüüme Kurulu tarafıdan kendisine tahsis edilen kaynak miktarııdikkate alarak, gerçkleşirmişolduğ ikili protokoller kapsamıda yurt dışına gidecek veya yurt dışından gelecek öğenci sayıııve dağııııbelirler. Yüseköğetim kurumları Mevlana Değşm ProgramıProtokolüimzalamadan, Mevlana Değşm Programıa katımak üere öğenci seçmezler.

Değrlendirmede başuru şrtlarıa sahip, başuruda bulunan öğencilerin not ortalamasıı % 50’si ile Mevlana Değşm Programıöğencisi olunacak yüseköğetim kurumunun eğtim-öğetiminde kullanıan ilgili dil seviyesini göteren dil puanlarıı % 50’sinin toplamıdikkate alıarak öğencilerin ağılılınot ortalamasıhesaplanı ve sıalama yapıarak seçm gerçkleşirilir. 2

Mevlana Değşm Programıa başuran öğencilerden değşm protokolüüimzalayan yüseköğetim kurumlarıtarafıdan, öğencilerin seçminde esas olacak, ortaklaş belirlenen bir dil sıav sonuçbelgesi istenir.

Değrlendirme sonuçarıimzacıyüseköğetim kurumlarıı internet sayfasıda yayılanı.

Yurt dışından gelecek öğencilerin başurularıı değrlendirilmesinde ve öğenci seçminde de bu madde hüüleri uygulanı. Ancak yurt dışından gelecek öğencilerin başurularıı değrlendirilmesi ve öğenci seçmi imzacıyurt iç yüseköğetim kurumunun bilgisi dâilinde gerçkleşirilir.

4- Mevlana Değşm Programından yararlanmak isteyen ve ö şrtlarıtaşıan bir kiş nası başuru yapmalıı?

Öğenciler, Tükiye’de kayılıolduğ yüseköğetim kurumunun Mevlana Değşm Programıkurum koordinasyon ofisine https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresinden de ulaşbilecekleri gerekli formlarıeksiksiz bir şkilde doldurarak başurusunu gerçkleşirebilir.

Mevlana Değşm ProgramıProtokolüimzalayan yüseköğetim kurumlarıda göev yapan tü öğetim elemanlarıda aynışkilde ilgili Mevlana Değşm Programıkurum koordinasyon ofisine başurularııyapabilirler.

5- Programa katıan öğenci döem kaybıa uğar mı

Mevlana Değşm Programına katıı, başa bir ükede bir döem ya da iki döem eğtim göen öğencinin yurt dışıdaki yüseköğetim kurumunda almışolduğ derslerin, Öğenim Protokolünde hangi derslere denk sayıacağıı açıç belirlenmişolmasısebebiyle (derslerdeki başrııesas alımak üere) öğenci ükesine dödüğüde herhangi bir döem kaybıyaşmaz.

6- Mevlana Değşm Programından kaçsefer ve ne kadar süre ile yararlanabiliriz?

Öğenciler; Mevlana Değşm Programından en az bir, en fazla iki yarıı faydalanabilirler. Yarıı hesabı eğtim sistemi dikkate alıarak değşklik göterebilirse de toplam değşm süesi bir eğtim-öğetim yıııaşmaz.

Öğenciler yüseköğetimdeki farklıdüeyleri kapsayan büü eğtim hayatlarıboyunca Mevlana burslu öğencisi olarak yalnı bir kez faydalanabilirler. Aynıöğenci farklıyüseköğetim düeylerinde ikinci kez programdan ancak burssuz olarak faydalanabilir.

Öğetim elemanları; Mevlana Değşm Programıkapsamıda bir eğtim-öğetim yııiçnde bir defaya mahsus olmak üere en az bir hafta en fazla üçay süeyle ders verme hareketliliğnden faydalanabilirler.

7- Öğetim elemanıhareketliliğ kapsamıdaki ders verme hareketliliğnin süesi ve içriğ nedir?

Öğetim elemanlarıı hareketlilik kapsamıda yer alan akademik faaliyetleri haftalı olarak toplam altısaatten daha az olamaz. Öğetim elemanıtarafıdan gerçkleşirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasıda dersler esas alıı. Ders saatlerinin haftalı olarak altısaati doldurmamasıdurumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değrlendirilir. Ders verme faaliyeti içrmeyen öğetim elemanıhareketliliğ planları Mevlana Değşm Programıkapsamıda değrlendirilemez ve değşm içn kabul edilemez. 3

8- Programa başuranları dil seviyesini öçek içn herhangi bir (YDS, TOEFL, IELTS gibi) sıav tüü/belgesi zorunlu mudur?

Programdan faydalanabilmek içn başuran öğencilerin seçminde kullanıan temel kriterlerden biri de dil puanıı. Ancak ilgili mevzuatç belirlenmişbir sıav tüüya da belgesi bulunmamaktadı. Yüseköğetim kurumlarıadaylardan ulusal ya da uluslararasıgeçrliliğ olan bir sıav tüübelgesi talep edebilecekleri gibi kendi yapacaklarısıavla da öğencilerin dil bilgisini öçbilir/belgeleyebilirler. Yabancıdil bilgisi konusundaki adayları yetkinliğ hem Programı hem de öğencinin başrıııetkileyecek en öemli unsurlardan biridir. Yüseköğetim kurumlarııdan adayları seçminde bu konuda hassas davranmalarıbeklenmektedir.

9- 2014-2015 akademik yııa ilişin değşm takvimi nası olacaktı? Değşm İanlarıı Yüseköğetim Kurumlarıda Duyurulması 30 Mart-14 Nisan 2014
Değşm İçn Başuruları Alıması 15 Nisan-22 Nisan 2014
Başuruları Değrlendirilmesi 24 Nisan-2 Mayı 2014
Değrlendirme Sonuçarıı YÖ’e İetilmesi 5 Mayı 2014
Değrlendirme Sonuçarıı Duyurulması 12 Mayı 2014