Ders İçerikleri

Makine ve İmalat Mühendisliği
Ders İçerikleri

ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi  Kullanımı (2–1) 0

Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş. DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunuş hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, internet, e-posta ve WWW bilgi ağı kullanımları ile HTML ve JAVA programlama üniteleri.

 

MIM105 Makina ve İmalat Mühendisliğine Giriş (2-2) 3

Makine Mühendisliği Bölümünün genel tanıtımı. Makine Mühendisliğinin tanımı, kapsamı, çalışma alanlarının tanıtımı. Makine mühendisliği eğitiminin içeriğinin, bilim dallarının, laboratuar ve atölyelerinin tanıtılması. Kollaşma ve kolların tanıtımı. Makine Mühendisliği temel alanlarının tanıtımı: Malzeme, mekanik, makine teorisi ve dinamiği, makina elemanları, üretim yöntemleri, termal sistemler, enerji üretimi ve kullanımı, teknik tesisat esasları, otomatik kontrol, makinaların sınıflandırılması, karakteristikleri, motor, türbin, pompa, kompresör ve takım tezgâhları hakkında kısa bilgi verilmesi.

 

MIM103 Teknik Resim (2-2) 3

Montaj resimleriyle ilgili açıklama, malzeme listesi, cıvata, mil-göbek bağlantıları, resimleri, dişli çarkların tanıtılması ve resimleri, montaj kuralları, dönme hareketi ve vida mekanizmaları, tolerans ve geçmeler, tesisat, kaynak ve çelik konstrüksiyon resimleri, uygulamalar.

 

MAT101 Matematik I (4-0) 4

Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar. Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik. Türev Tanımı ve kuralları. Türevin çeşitli uygulamaları. Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve grafik çizimi. Trigonometrik Fonksiyonlar. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar. Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar. Rolle ve ortalama Değer Teoremleri. Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması. Parametrik Denklemler. Kutupsal Koordinatlar. Diferansiyel. Belirsiz İntegral. Belirli İntegral. İntegralin Temel Teoremi. Belirli İntegral ile Alan Hesabı. Dönel Cisimlerin Yüzey Alanları. Dönel Cisimlerin Hacmi.İmproper İntegraller.

 

FIZ101 Fizik I (3-1) 4

Fizik ve Ölçme. Vektörler. Bir boyutta hareket. İki boyutta Hareket. Hareket Kanunları. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları. İş ve Kinetik Enerji. Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu. Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar. Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi. Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum. Statik Denge ve Esneklik. Titreşim Hareketi. Evrensel Çekim Yasası.

 

TUR101 Türk Dili I (2-0) 0

Dil nedir. Dünya dilleri. Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları. Güncel metinler eşliğinde “de”, “ki” ve “mi”nin yazımı. Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birleşik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları). Metin incelemesi: Bilimsel içerikli bir makalenin incelemesi. Yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar. Metin incelemesi: Bir köşeyazısının incelemesi. Anlatım bozuklukları, dil yanlışları ile uygulamalar. Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak Türkçe sözlü sunum çalışmaları.

 

ING101 İngilizce İletişim I (3-0) 3

Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme. belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma. Farklı okuma stratejilerini kullanma. İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve bilgilerin yazılı bir biçimde kolayca dile getirme. Yazı yazmanın teknik kurallarını ve yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme. özet çıkarma ve yazılı bir parçayı yeniden yazma. Diğer beceri alanlarıyla bütünleştirilmiş bir dilbilgisi çalışması sayesinde temel dilbilgisi kurallarını ve yapılarını pekiştirme. Kelimeleri bağlamlarına ve yapısal ögelerine göre öğrenme. Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve ders sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme.

 

TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 0

Osmanlı Devleti’ nin Son Dönemi ve Yapılan Reform Hareketleri; Trablusgarp Savaşı; Balkan Savaşları; BirinciDünya Savaşı; Birinci Dünya Savaşı’ na Osmanlı Devleti’nin katılması; Mondros Ateşkes Antlaşması ve Osmanlı Devleti’nin Parçalanması; Mustafa Kemal Paşa’ nın Anadolu’da Ulusal Mücadeleyi Başlatması ve Örgütlemesi: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri; Birinci T.B.M.M. ‘nin Açılması; Sevr Barış Antlaşması; Düzenli Ordunun Kurulması.

 

KIM103 Genel Kimya (4-0) 4 

Maddelerin özellikleri ve ölçülmesi. Atomlar ve atom kavramı. Kimyasal bileşikler ve tepkimeler. Stokiyometri,

Kimyasal hesaplamalar, Sulu çözeltilerde tepkimeler,gazlar, termokimya, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve

bazı atomik özellikleri. Kimyasal bağlar, sıvılar ve katılar. Çözeltiler , Kimyasal kinetik, Kimyasal denge

 

 MIM106 Statik (3-0) 3

Statiğe giriş. Kuvvet sistemleri. Denge. Yapılar. Yayılı kuvvetler. Sürtünmeler. Virtüel iş. Ağırlık merkezi. Alanın atalet momenti. Kütlenin atalet momenti.

 

MIM104 Bilgisayar Destekli Çizim (2-2) 3

Montaj resimleriyle ilgili açıklama, malzeme listesi, cıvata, mil-göbek bağlantıları, resimleri, dişli çarkların tanıtılması ve resimleri, montaj kuralları, dönme hareketi ve vida mekanizmaları, tolerans ve geçmeler, tesisat, kaynak ve çelik konstrüksiyon resimleri, uygulamalar.

 

MAT102 Matematik II (4-0) 4

Seriler. Fourier Serileri. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda limit. Süreklilik. Kısmi türev. Toplam diferansiyel. Bileşik. Kapalı ve ters fonksiyonların türevleri. Değişken dönüştürme. Maksimum ve minimum problemleri. Vektör Analizi. İki Katlı İntegraller. (Hacim Hesabı. Yüzey Alanları). Üç katlı integraller. Eğrisel İntegraller. Yüzey İntegralleri.

 

FIZ102 Fizik II (3-1) 4

Coulomb Yasası ve Elektrik Alanları Elektrik yüklerinin özellikleri. Yalıtkanlar ve iletkenler. Coulomb yasası. Elektrik alanı. Sürekli bir yük dağılımının elektrik alanı. Elektrik alan çizgileri. Düzgün bir elektrik alanda yüklü parçacıkların hareketi. Gauss Yasası Elektrik akısı. Gauss yasası. Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması. Elektrostatik dengedeki iletkenler. Elektriksel Potansiyel Elektriksel  potansiyel ve potansiyel farkı. Düzgün bir elektrik alandaki potansiyel farkları. Elektriksel potansiyel ve noktasal yüklerin oluşturduğu potansiyel enerji. Elektriksel potansiyelden elektrik alan elde edilmesi. Sürekli yük dağılımının oluşturduğu elektriksel potansiyel. Yüklü bir iletkenin potansiyeli. Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı. Sığanın hesaplanması. Kondansatörlerin bağlanması. Yüklü Yüklü kondansatörde depolanan enerji. Dielektrikli kondansatörler. Akım ve Direnç Elektrik akımı. Direnç ve Ohm kanunu. Elektriksel iletkenlik için bir model. Direnç ve sıcaklık. Elektrik enerjisi ve güç Doğru Akım Devreleri Elektromotor kuvveti. Seri ve paralel bağlı dirençler. Kirchhoff kuralları. RC devreleri. Elektrik Ölçü aletleri. Manyetik Alanlar Manyetik alan. Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet. Düzgün bir manyetik alan içindeki akım halkasına etkiyen tork. Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içindeki hareketi. Hall olayı.

 

TUR102 Türk Dili II (2–0) 0

Türkçenin yapısı: Ses, yapı ve dizim özellikleri. Metin çözümlemesi (Şiir). Metin çözümlemesi (Öykü). Anlatım bozukluklarıyla ilgili uygulamalar. Rapor, Dilekçe ve özgeçmiş yazımı (Örnekler ve uygulamalar). Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri. Dil yanlışlarının düzeltilmesine dönük uygulamalar. Metin çalışmaları, çözümlemesi. Sözlü sunum çalışmaları.

 

ING102 İngilizce İletişim II (3-0) 3

Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme. Belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma. Farklı okuma stratejilerini kullanma. İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve bilgilerin yazılı bir biçimde kolayca dile getirme. Yazı yazmanın teknik kurallarını ve yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme. Özet çıkarma ve yazılı bir parçayı yeniden yazma. Diğer beceri alanlarıyla bütünleştirilmiş bir dilbilgisi çalışması sayesinde temel dilbilgisi kurallarını ve yapılarını pekiştirme. Kelimeleri bağlamlarına ve yapısal öğelerine göre öğrenme. Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve ders sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme.

 

TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 0

Kurtuluş Savaşı’ nda Cepheler: Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Batı Cephesi; Batı  Cephesi’nde Yapılan Savaşlar: İnönü Savaşları, Eskişehir-Kütahya Savaşı, Sakarya

Meydan Savaşı, Başkomutanlık Meydan Muharebesi; Mudanya Ateşkes Antlaşması; Lozan Barış Antlaşması; Demokratik Hukuk Devletinin Kurulması: Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve toplumsal yaşayışta yapılan yenilikler; Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik, Bu ilkelerin genel nitelikleri.

Nitelikleri ve Öncelikleri. Olgusal Gelişmeler. Lozan Antlaşması İle ilgili Konular. İngiltere İle Musul sorunu. Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu. Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü. Türkiye İle Sovyetler Birliği. Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üyeliği. Balkan Paktı. Sadabat Paktı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi. İç ve Dış Siyaset deki gelişmeler. Türkiye’de 1960 -1980 Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler.

 

MAT201 Diferansiyel Denklemler (3-0) 3

Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, orijini ve uygulamaları, açık ve kapalı çözümler ve diferansiyel denklemin çözümünün geometrik yorumu, varlık ve teklik teoremleri, birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler için çözüm yöntemleri, birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler için çözüm yöntemleri, yüksek mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çözümleri, adi diferansiyel denklem sistemleri, lineer diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, birinci mertebeden denklemlerin çözümünde yaklaşık metodlar.

 

MIM203 Mukavemet I (2-2) 3

Mukavemetin tanımı ve kapsamı, mukavemette cisimler, cisimlere etki eden kuvvetler, mukavemette bazı prensipler (katılaşma prensibi, ayırma prensibi, eşdeğerlik prensibi, birinci mertebe prensibi, süperpozisyon prensibi), gerilme ve gerilme türleri, çekme deneyi (tek eksenli gerilme hali) ve Hooke Kanunu, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı, özağırlığın gerilme ve şekil değiştirmeye etkisi, eşit mukavemetli çubuklar, çekme ve basınçta hiperstatik sistemler, termik gerilmeler, Hooke Kanunun genel hali, birim hacim değişimi, basit kaymada Hooke Kanunu ve kayma modülü (Kayma şekil değiştirmesi), Elastisite Modülü (E), Kayma Modülü (G) ve Poisson Oranı arasındaki ilişki, ince cidarlı basınçlı kaplar, düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, gerilme analizi (bir eksenli gerilme hali, iki eksenli gerilme hali, kayma gerilmeli iki eksenli gerilme hali), düşey yüklü kirişlerde normal gerilmeler, düşey yüklü kirişler de kayma gerilmeleri.

 

MIM205 Malzeme Bilimi (2-2) 3

Malzemelerin yapısı: Atom yapısı, atomlararası bağlar, Atomların yerleşimi ve kristal şekilleri, kristal hataları ve malzeme özellikleriyle ilgileri, katı halde atom haraketleri (Difüzyon). Alaşımlar: Katı eriyikler, katılaşma, alaşım tipleri ve denge diyagramları, katı hal reaksiyonları (Polimorf toz değişimi ötektoid reaksiyon, katı halden çökelme). Malzeme Muayeneleri: İç yapı incelenmesi, mekanik özelliklerin belirlenmesi (Çekme-Basma, çentik, darbe, yorulma, sürünme, derin çekme deneyleri ve sertlik muayeneleri). Yazı tahtasında canlı çizimler, derste soru/cevap ilişkisini kurma, tepegöz ve slayt gösterimleriyle anlatma, uygulamalar (örnek problemler ve çözümleri) ve laboratuvar çalışmaları yaptırmak.

 

MIM213 Atölye (3-1) 4

Temel metal işleme teknolojileri(tornalama, frezeleme, el tesviyeciliği, vargel ile işleme) kaynak yöntemleri soğuk şekillendirme, iş güvenliği ve ölçme ve kontrol konularında temel teorik bilgiler. Talaşlı üretim, plastik şekil verme.

 

MIM211 Makine Mühendisliği Bilgisayar Uygulamaları  (3-0) 3

Makine mühendisliğinde kullanılan paket programlar. Pro/ENGINEER, CATIA, ANSYS, AutoCAD, 3D Studio Max, Matlab. Paket programların kısa tanıtımları ve örnek uygulamalar.

 

ING 201 Teknik İngilizce I (2–0) 2

Öğrencilerin okuma- anlama ve yazma becerilerini ileri düzey dilbilgisi desteği ile geliştirme. Öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yetenekleri seçilmiş okuma parçaları aracılığıyla geliştirilmesi, okuma parçalarında sunulan fikirleri değerlendirebilme sentez yapabilme ve onlara karşılık verebilme. Paragraf yazma becerisi kazandırma.

 

MIM202 Mühendislik Matematiği (3-0) 3

Denklem çözümleri: Yarılama metodu, secant metodu, newton metodu.Nonlineer denklem sistemleri. Enterpolasyon: Lineer enterpolasyon, Lagrange ve Gregory-Newton enterpolasyon formülleri. Polinom yaklaşımları: en küçük kareler metodu. Lineer denklem sistemleri : direkt metotlar, iteratif metotlar. Sıradan diferansiyel denklemler : başlangıç değer problem çözümüne ilişkin metotlar, tek-aşamalı metotlar, çok-aşamalı metotlar

Diferansiyel denklemlerde genel tanımlar, Çözümlenebilir birinci mertebeden diferansiyel denklem tipleri, yaklaşık çözüm yöntemleri, n. mertebeden sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemleri, Euler diferansiyel denklemi, Sabit katsayılı lineer denklem sistemleri, Operatörler yöntemi, Kısmi türevli diferansiyel denklemler ve bazı örnekler, Laplace ve ters laplace dönüşümleri, Laplace dönüşümü yardım ile adi diferansiyel denklemler ve diferansiyel denklem sistemlerin çözümü ve uygulamalar.  İstatistiğin tanımı, konusu ve amacı; Temel kavramlar, Frekans Dağılımları, Merkezi,  eğilim ölçüleri, Merkezi eğilim ölçüleri, Olasılık, Kesikli rassal değişkenler ve olasılık dağılımları, Sürekli rassal değişkenler ve normal dağılım, Örnekleme, İstatistiksel tahminleme, Hipotez testleri, Regresyon ve korelasyon.

MIM204 Termodinamik I (2-2) 3

Temel kavramlar. Saf madde. İş ve ısı. Termodinamiğin I.Kanunu. Hal denklemleri. İç enerji, entalpi ve özgül ısı. Termodinamiğin II.Kanunu. Entropi.

 

MIM206 Mühendislik Malzemeleri (2-2) 3

Demir esaslı malzemeler, Demir-karbon denge diyagramı, Çeliklerin ısıl işlemi, yüzey işlemleri, Dökme demirler, Demir dışı malzemelere giriş, Alüminyum alaşımları, Magnezyum ve bakır alaşımları, Süper alaşımlar, Nikel-kobalt alaşımları, Titanyum alaşımları.  Seramik malzemeler, Polimer esaslı malzemeler, Kompozit malzemeler

 

MIM208 Mukavemet II (2-2) 3

Bileşik gerilmeler. Kirişlerde çökme. Enerji metotları. Elastik olmayan davranış. Kolonların burkulması. Plaklara ve kabuklara giriş.

 

MIM210 Dinamik (3-0) 3

Maddesel noktanın kinematiği (Düzgün doğrusal hareket, genel eğrisel hareket, eğrisel hareket: dikdörtgensel bileşenler, eğrisel hareket: teğetsel ve normal bileşenler, eğrisel hareket: silindirik bileşenler, iki parçacığın mutlak bağımlı hareket analizi, ötelenme eksen takımı kullanılarak iki parçacığın bağıl hareket analizi), maddesel noktanın kinetiği: Kuvvet ve ivme (Newton Hareket Kanunu, hareket denklemi, maddesel noktalar sistemi için hareket denklemi, hareket denklemleri: dikdörtgensel koordinatlar, hareket denklemleri: normal ve teğetsel bileşenler, hareket denklemleri: silindirik koordinatlar, merkezil hareket), maddesel noktanın kinetiği: iş ve enerji (bir kuvvetin işi, iş ve enerji prensibi, maddesel noktalar sistemi için iş ve enerji prensibi, güç ve verim, korunumlu kuvvetler ve potansiyel enerji, enerjinin korunumu), maddesel noktanın kinetiği: impuls ve momentum (lineer impuls momentum prensibi, maddesel noktalar sistemi için lineer impuls-momentum prensibi, maddesel noktalar sistemi için lineer momentum korunumu, çarpışmalar, açısal momentum, bir kuvvetin momenti ile açısal momentum arasındaki bağıntı, açısal impuls ve momentum prensibleri, kararlı hal akışkan akımları, değişken kütleli itme), rijit cismin düzlemsel hareketi (rijit cisim hareketi, ötelenme, sabit bir eksen etrafında dönme, mutlak genel düzlemsel hareket analizi, bağıl hareket analizi, ani dönme merkezi, bağıl hareket analizi: ivme, dönen eksen takımı kullanılarak bağıl hareket analizi), rijit cismin düzlemsel kinetiği: kuvvet ve ivme (atalet momenti, düzlemsel kinetik hareket denklemleri, hareket denklemleri: ötelenme, hareket denklemleri: sabit nokta etrafında dönme, hareket denklemleri: genel düzlemsel hareket).

 

ING 202 Teknik İngilizce II (2–0) 2

Öğrencilerin işledikleri çeşitli kaynaklardan edindikleri bilgi ve kelimeler ile dönem ödevi, rapor ve tutarlı makaleler yazmasını sağlamak. Ayrıca öğrencilerin toplum içerisinde iletişime geçmesini sağlayacak sözlü takdim teknik ve prensipleri ile donanmasını sağlama.

 

MIM212 Üretim Planlama ve Kontrol  (2-2) 3

Üretim planlama ve kontrolüne giriş, malzeme ihtiyacı planlama (MRP-MRPII), Ana üretim çizelgesi, sipariş üretiminin planlanması, üretim sürelerinin hesaplanması, stok kontrolü, maliyet unsurlarına etkisi, ürün ağaçları, talep tahminleri, kapasite planlaması. Üretim sistemlerinin optimizasyonu, Just in Time (JIT-Tam zamanda) üretim sistemi. Yalın üretim. Üretim sistemleri. Üretim kontrolünün uygulanması.

 

MIM301 Termodinamik II (2-2) 3

Açık sistem analizi. Buhar ve gaz çevrimleri. İdeal gaz karışımları. Gaz-buhar karışımları. Yanma.  Kullanılabilir enerji.

 

MIM303 İmal Usulleri  (2-2) 3

Giriş. Döküm: Tanımı ve metotları, kalıp ve kalıp kumları, maça ve maça kumları, model ve kalıpların yapılması, yolluk sistemi, metallerin ergitilmesi ve fırınlar, metallerin katılaşması ve dökümhane önlemleri, dökme demir tipleri metalurjisi, çelik ve demir olmayan metallerin dökümünün tanıtılması, döküm parçalarının temizlenmesi. Kaynak: Tanımı ve sınıflandırılması, gaz eritme kaynağı ve kesme, ark kaynağı, yapılışı, kaynak makinaları, elektrodlar, metallerin kaynak kabiliyeti, gaz altı ve toz altı kaynakları, bunların donanımları ve uygulandıkları malzemeler, lehimleme ve diğer kaynak usullerinin tanıtılması.

 

MIM305 Isı Transferi (2-2) 3

Isı transferinin esasları. Malzemelerin ısıl özellikleri. Isı transferi modlarının tanıtılması. Isı iletimi genel denkleminin kartezyen, silindirik ve küresel koordinatlarda çıkarılması. Sürekli rejimde iletimle ısı transferi: Bir boyutlu sistemler, iki ve üç boyutlu sistemler, içinde ısı üretimi olan sistemler. Arttırılmış yüzeylerde ısı transferi. Geçici rejimde ısı iletimi: içinde sıcaklık basamağı olmayan sistemler, iki ve üç boyutlu sistemler. Taşınımla ısı transferi: temel akışkanlar mekaniği bilgileri, sınır tabaka kavramı, laminar ve türbülanslı akışlar, zorlanmış ve doğal taşınım, yüzeyler üzerinden olan akışta taşınımla ısı transferi, iç akışlarda taşınımla ısı transferi. Isı eşanjörleri. Kaynama ve yoğuşma. Işınım ile ısı transferi: genel kavramlar ve kanunlar, güneş ışınımı, yüzeyler arasında ışınım, ortamın ışıması. Isı transferinde özel konular. Tanımlar ve genel dizayn kavramları.

 

MIM307 Mekanizma Tekniği (2-2) 3

Düzlemsel Yürek (kam) Mekanizmaları, Hareket Diyagramları, Yürek Profillerinin Tayini, Yürek Mekanizmaları ve Konstrüksiyonları, Mekanizmalardaki Kuvvet İletimi, Özel Mekanizmalar.

 

MIM309 Mesleki İngilizce I (2-0) 2

Mesleği ile ilgili Türkçeden İngilizceye bilimsel denemeler yazabilme ve sunabilme yetisini kazandırmak.

 

MIM302 Akışkanlar Mekaniği (4-0) 4

Akışkan tanımı.  Yoğunluk.  Viskozite.  Yüzey gerilimi.  Kılcallık.  Basınç farkı. Düzlem ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik kuvvetlerin hesabı.  Kaldırma ve sürüklenme.  Archimedes prensibi.  Sıvı partiküllerinin ötelenme ve dönme hareketleri.  Yatay ve düşey hareket.  Açık ve kapalı kaplar.

 

MIM304 Hidrolik Makinalar (2-2) 3

Hidrolik makinalar hakkında genel bilgiler. Türbo makinaların basitleştirilmiş teorisi. Düşü, güç, verim, manometrik basma yüksekliği tanımları. Hidrolik makinalarda benzerlik teorisi. Özgül hız. Pelton, Francis ve Kaplan türbinleri. Uskur çark konstrüksiyon ve hesap şekilleri, işletme karakteristikleri; konstrüksiyonu. hidrolik denemesi; pompalar; hidrolik kavramlar ve hidrolik moment dönüştürücüleri.

 

MIM306 Makine Elemanları I (2-2) 3

Makina elemanlarının tanımı ve sınıflandırılması. Makina elamanlarının zorlanma şekilleri. Sürekli mukavemetin tanımı ve çizimi. Miller ve aksların tanımı ve mukavemet hesabı. Pres geçmelerin tanımı ve hesabı. Cıvata bağlantıları ve mukavemet hesapları. Öngerilmeli cıvatanın mukavemet hesapları. Kaynak konstrüksiyonlarının tanımı ve hesabı. Yaylar ve konstriksiyon tipleri.

 

MIM308 CAD/CAM/CIM (1-2) 2

Takım tezgahları ve otomasyon, CNC tezgahlar, CNC tezgahların programlanması, ISO (G-KODU) sisteminin programlama esasları, Koordinat sistemleri, Kontrol tipleri, CAD/CAM sistemleri.

 

MIM310 Mesleki İngilizce II (2-0) 2

Mesleği ile ilgili Türkçeden İngilizceye bilimsel denemeler yazabilme ve sunabilme yetisini kazandırmak.

 

MIM312 Üretim Ekonomisi (2-0) 2

İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları; Kıtlık, Tercih ve Fayda; Arz ve Talep; Esneklik; Arz – Talep Uygulamaları; Üretim ve Maliyetler; Tam Rekabet Piyasası; Eksik Rekabet Piyasaları; Faktör Piyasaları ve Faktör Gelirleri; Kamusal Mallar ve Dışsallıklar; Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş; Milli Gelir Muhasebesi; Milli Hasılanın Belirlenmesi; Makro Ekonomik Denge; Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar; Para ve Bankacılık; Para Teorisi ve Politikası; Toplam Talep – Toplam Arz Analizi ve Enflasyon; Uluslararası Ticaret ve Finansman; Ekonomik Büyüme ve Kalkınma. Mühendislikte karar verme, nakit akışlar denkliği, şimdiki değer analizi, yıllık nakit akış analizi, iç verim oranı analizi, artış analizi, yıpranma ve amortisman, yenileme analizleri, enflasyon, deflasyon ve faiz ile ilişkileri, sermaye maliyeti.

 

MIM330 Otomatik Kontrol (3-0) 3

Giriş, Laplace Dönüşümleri, Sistem Dinamiği, Transfer Fonksiyonu, Matematik Modeller, Geçici Rejim Cevabı, Kontrol Elemanları, Kapalı Çevrimli Kontrol, Kararlılık, Frekans Cevabı.

 

MIM401 Sistem Tasarımı  (2-2) 3

Makine mühendisliği eğitiminde ilk üç yılda almış olduğu temel derslerdeki bilgilerini öğrencinin uygulamalı olarak kullanabileceği bir mühendislik sisteminin analizi ve öğrencinin karar ve yorum katkılarıyla mümkünse daha iyileştirilmiş çözümün hesabı ve çizimi içeren bir derstir. İlgili anabilim dallarında verilen makina, araç-gereç projelerinden biri seçilerek, ilgili öğretim üyesinin denetiminde verilere göre gerekli hesap, boyutlandırma ve çizim yapılır. Bu proje çalışmasında hesap ve çizim eşit ağırlıklı olmasına özen gösterilir.

 

MIM403 Makine Elemanları II (3-0) 3

Kavramalar. Yağlayıcılar ve özellikleri. Yağlama yöntemleri. Sıvı filmi yağlama teorisi. Kaymalı ve rulmanlı yataklar. Dişli çarklar ve dişli sistemleri. Dişli imal yöntemleri. Dişli dizayn hesapları.  Kayı-kasnak mekanizmaları.  Zincir mekanizmaları.

 

MIM402 Bilgisayar Destekli Tasarım (2-0) 2

Tasarım ve BDT (Bilgisayar Destekli Tasarım) işleminin temel kavramları, bilgisayar destekli modelleme teknikleri, katı modelleme tekniği, bilgisayar grafikleri, mekanik sistemlerin ve iş parçalarının BDT ile projelendirilmesi, tasarım proje yönetimi, proje rapor yazımı ve sunum teknikleri, BDT proje çalışmaları.

 

MIM404 Bitirme Çalışması (1-4)3

Öğretim planındaki derslerde alınan bilgileri sistematik bir şekilde kullanarak yapılan ve öğrencinin istenen mesleki seviyeye ulaşmasını destekleyen ve bu seviyeyi belgeleyen bir çalışmadır. Bölüm öğretim üyelerince teklif edilen çeşitli konulardan birinde öğretim üyesinin gözetiminde çalışma yapılır. Verilen kaynaklar ile verilere göre teorik ve/veya deneysel çalışmalar yapılır. Çalışmanın literatür araştırması kısmında tercihan makale olmak üzere yeterli sayıda kaynaktan yararlanılması gerekmektedir. Detayları Fakültece belirlenen şekilde yazılı olarak sunulur. Tezin takdimi bölümdeki öğretim elemanlarına açık olup sınavı ilgili anabilim dalı tarafından yapılır.

 

TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER

TOS 201-Pazarlama (2-0) 2
Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi, pazarlama çevresi, stratejik pazarlama, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, tüketici pazarları ve tüketici davranışları, endüstriyel pazarlar ve endüstriyel alıcı davranışları, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve talep tahminleri. Pazarlama Koruması elemanları (mamul, tutundurma, dağıtım, fiyat), hizmet pazarlaması, internette pazarlama, doğrudan pazarlama.

 

TOS 203-Davranış Bilimleri (2-0) 2

Klasik ve modern yönetim teorileri. İnsan ilişkileri. Örgütsel süreç. Güç ve oterite. Örgüt psikolojisi. Örgüt üyelerinin yönetimi ve güdülenmesi (motivasyon). Örgütlerde gruplar. Liderlik. Örgütsel etkinlik.

 

TOS 205-Halkla İlişkiler (2-0) 2

Halkla ilişkilerin tanımı, önemi, gelişimi, halkla ilişkilerde amaçlar, halkla ilişkilerini örgütlenmesi, halkla ilişkilerin yönetimi, halkla ilişkilerde iletişim araçları ve etkin sunuş teknikleri.

 

TOS 207-İş Hukuku (2-0) 2

İş hukukunun doğuşu, iş hukukunun temel kavramları, işçi, işveren, alt işveren, işyeri, hizmet ilişkisinin doğmasına neden olan hizmet akti, yapılışı, çeşitleri hizmet aktinden doğan yükümlülükler, sona ermesi, işverenin hukuki sorumluluğu, işçi sağlığı, iş güvenliği, kollektif iş hukukunun temel kavramları, sendika, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt.

 

TOS 209-Kamu Personel Yönetimi (2-0) 2
Personel yönetim ilkeleri, amaçları. Kamu-özel sektör personel yönetimi ayırımı. Personelin hizmete alınması. Kamu personelinin hakları, yükümlülükleri, uyması gereken yasaklar, sınıflandırılması, değerlendirilmesi,
yükseltilmesi, işe özendirilmesi, ücretlendirilmesi, disipline edilmesi, yargılanması, görevinin sona ermesi.

 

TOS Mühendislik Etiği (2-0) 2

Etik kavramlarına giriş. Profesyonellik ve meslek etik kodları. Tasarımda etik. İş hayatında hak ve sorumluluklar. Etik problemlerin çözüm teknikleri. Risk, emniyet ve kaza. Bilimsel araştırmada sorumluluk. Deneysel çalışmada sorumluluk. Araştırma sonuçlarının basım ve yayınında yetki ve sorumluluklar. Endüstri-üniversite ilişkileri, anlaşmazlıkların çözümnde etik yaklaşımlar, çevre etiği, mühendis-toplum ilişkisi.

 

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

TEKNİK SEÇMELİ I

MIM313 Makine Teorisi (2-2) 3

Temel tanım ve kavramlar. Mekanizma ve makinenin tanımları. Mekanizmaların sistematik analizi. Mafsal ve mekanizmaların serbestlik dereceleri. Grübler Kriteri. Hacimsel ve düzlemsel mekanizmalar. Çubuk (kol) mekanizmaları. Düzlemsel mekanizmalarda kinematik analiz metotları. Vektörler metodu, kompleks sayılar metodu. Kam mekanizmaları. Hareket kanunları. Dişli mekanizmaları. Basit ve planet dişli sistemleri. Düzlemsel mekanizmların sentezi. Dört çubuk mekanizmasında iki ve üç konum sentezi. Denge problemleri. Çeşitli yüklemeler altında bir uzvun dengesinin incelenmesi. Virtüel işler ilkesi. Süperpozisyon ilkesiyle denge ve kuvvet analizi. Dinamik denge kavramı. D’Alanbert ilkesi. Sürtünmeli mafsalları olan mekanizmaların statik ve dinamik denge analizi. Virtüel güçler ilkesi. Dinamiğin birinci ve ikinci esas problemleri. Makinelerde kütle dengelemesi. Enerji dengelemesi ve volan hesapları

 

MIM315  Dijital Ölçme ve Kontrol (3-0) 3

Giriş, Statik karakterizasyonu, Dinamik karakterizasyonu, Seçim kriterleri, Bilgisayar ve Veri Toplama, A/D,D/A, Amplifayer, Data acguisition sistem, Ölçüm yöntemleri ve Ölçüm elemanların, Sıcaklık sensörleri (Termokopollar) , Reziztans strain gauge, Çeviriciler, Step motorlar

 

MIM317 Üretimde Bakım ve Onarım (2-2) 3

Üretimde bakım ve onarımın önemi, bakım ve onarımın üretim kayıpları üzerindeki etkilerinin incelenmesi, üretimde kullanılan makine araç ve gereçlerin periyodik bakım planlarının hazırlanması ilkeleri, bakım ve onarım maliyetleri, üretimde kullanılan makina yedek parçalarının siparişinin verilme ilkeleri, yedek parça temini. Bakım çeşitleri. Bakım onarım planlamasında dikkate alınan temel faktörler. Koruyucu bakım sistemi ve tasarımı. Bakım onarım alt sistemi ile diğer alt sistemler arasındaki ilişkiler.

 

MIM319 Buhar Kazanları (2-2) 3

Termodinamik bilgiler. Buhar kazanlarının konstrüksiyonu. Alev-duman borulu kazanlar. Su borulu kazanlar. Özel buhar kazanları. Döküm kazanlar. Akışkan yataklı kazanlar. Buhar kazanlarının yardımcı elemanları, kızdırıcılar, su ısıtıcılar, kurum üfleyiciler, ocak ve yakma sistemleri, ölçme ve kontrol sistemleri. Yakacaklar, yakma elemanları, yanma, yanmanın kontrolu, kazan veriminin hesabı, ocak sıcaklığının hesabı, ısıtma yüzeylerinin hesabı, iletimle, taşınımla ve ışınımla ısı geçişi, yük kaybı, kazan hesapları.

 

MIM321 Doğalgaz Tesisatı (2-2) 3

Doğalgaz Tesisatında Temel Kavramlar, Doğalgaz Cihazları ve Sınıflandırılması, Yerleştirme Kuralları, Doğalgaz Tesisatı Hesabı ve Projelendirilmesi, Yanma Havası Temini ve Yanmış Gazların Atılması, Boru Devresi  Kontrolü ve İşletmeye Alma, Proje uygulaması (3. Hafta ile başlayan dönem sonuna kadar devam eden uygulama).

 

MIM323 Sanayide Enerji Tasarrufu (2-2) 3

Genel bilgiler ve enerji tasarrufu planlaması, enerjinin geri kazanılması, enerji üretimi ve kullanılmasında tasarruf, fabrika yapılarında enerji tasarrufu, sanayide enerji tasarruftan örnekler.

 

TEKNIK SEÇMELİ II

 

MIM314 Mühendislik Tasarımı (2-2) 3                                                                                                               

Tasarım Nedir? Tasarım prosesleri- – Modelleme ve Simulasyon- Proje Mühendisliği, Planlama ve Yönetim- Tasarım Optimizasyonu- Ekonomik Karar Verme – Tasarımda İnsan ve Çevre Faktörleri- Güvenlik – Makine Mühendisliği Tasarımında Olay Çalışmalar.

 

MIM316 Kalite Mühendisliği (2-2) 3

Kalite kontrolün anlamı ve üretimdeki yeri, kalite kontrolün gereği, kalite kontrol ve kalite güvence kavramı, kalite kontrol işleminde dünya ve Türkiye’ nin yeri, başlıca kaliteyi değerlendirme metodları, istatistiki kalite kontrol. Toplam kalite yönetimi, kalite tasarımı, uygulama kalitesi, kalite fonksiyon yayılımı (QFD), kabul-red örneklemeleri, kontrol şemaları, istatistiksel süreç kontrol, kıyaslama, olası hata türü ve etkileri analizi (FMEA), güvenilirlik.

 

MIM318 Talaşlı İmalat (2-2) 3

Üretimde talaş kaldırmanın yeri, temel imalat prosesleri ve bu konudaki tarihi gelişmenin seyri. Metallerin yapısı, deformasyon ve kırılma. Talaş oluşumu ve çeşitleri. Talaş kaldırma prosesinin ayırt edici özellikleri. Talaş kaldırma esasları, talaş mekanizması. Talaş kaldırmada sürtünme ve ısı. Takım aşınması ve ömrü, takım ömrüne etki eden şartlar. Takım malzemeleri. Kesme sıvıları. Yüzey pürüzlülüğü. Ekonomik talaş kaldırma ve optimizasyon. Talaşın kontrol altına alınması.

 

MIM320 Üretim Sistemleri (2-2) 3

Üretim sistemleri ve modelleri, malzeme akış modelleri, proje yönetim modelleri, atölye zaman ayarlaması, esnek imalat sistemleri, grup teknolojisi, tesis planlama, makina parkı tasarımı, montaj hattı tasarımı, üretim hücrelerinin tasarımı ve işleyişi, depo tasarımı ve işleyişi, bilgisayar destekli depo yönetimi (ASRS), genel üretim sistemlerinin analitik modellemesi, ağ modelleri, amprik simülasyon modelleri.

 

MIM322 Isıtma ve Havalandırma (2-2) 3

Isıtma sistemleri. Merkezi ısıtma elemanları. Merkezi ve bölgesel ısıtma. Yapılarda ısı transferi ve ısı yalıtımı. Isı kaybı hesabı. Boru hesabı. Yüksek binalarda ısıtma tesisatı.

TEKNİK SEÇMELİ III

 

MIM405 Takım Tezgahları (2-2) 3

Tornalama işlemleri, torna tezgahları, tornalama takımları ve uygulamaları, kesici uç geometrileri, kopya tornalama ve profil işleme seramik uçlar sermet uçlar ve uygulama alanları, delik işleme işlemleri, kesme ve kanal açma işlemleri, kesici uç geometrisi, talaş kontrolü, vida çekme, frezeleme işlemleri, freze tezgahları, alın frezeleme, delik delme işlemleri, matkap tezgahları, matkap seçimi, matkapların bilenmesi, taşlama işlemleri, taşlama tezgahları, broşlama işlemleri ve broş tezgahları.

 

MIM407 Termik Turbo Makinalar (2-2) 3

Turbomakinalar, genel tanımlar, sıkıştırılabilen akışkan özelikleri ve karakteristikleri, turbo makine performans karakteristikleri. Termik turbo makinalar ve uygulamaları. Radyal akışlı kompresör ve türbinler: temel teori, bir boyutlu akış analizi, enerji kayıpları, aerodinamik yapı ve dizayn parametreleri, üç boyutlu akış modelleri, akış aralığında kompresör karakteristikleri, kanat gerilmeleri ve titreşimler, radyal kompresör ve türbin. Eksenel akışlı türbinler: temel teori, bir boyutlu akış analizi, kanat profilleri ve kanatların boyutlandırılması, enerji kayıpları, üç boyutlu akış modelleri, akış aralığında türbin karakterisleri, rotor gerilmeleri ve titreşimler, eksenel akışlı türbin dizaynı. Birleşik ısı güç santralleri.

 

MIM409 Tahribatsız Deney Yöntemleri (2-2) 3

Tahribatsız deneylerin tanıtımı, tahribatsız deneylerin tahribatlı deneylerle karşılaştırması, tahribatsız deneylerin sınıflandırılması, radyografi deneyi,radyoskopi deneyi, gammagrafi deneyi, ultrasonik deney, manyetik toz deneyi,girdap akımı deneyi, penetran sıvı deneyi, ısıl deneyler, X ışını difraksiyonu deneyi, spektrografi deneyi, endüstriyel radyografi.

 

MIM411 Yakıtlar ve Yanma (2-2) 3

Katı, sıvı ve gaz yakıtlar, yakıtların kimyasal formülleri ve yanma denklemleri, eksik yanma ürünleri ve çevre kirliliği, alev sıcaklığının hesabı, kimyasal denge, reaksiyon kinetiği, difüzyon kinetiği. Yakıcılar ve pratik uygulamaları.

 

MIM413 Yenilenebilir Enerji Kaynakları (2-2) 3

Giriş, sınıflama, güneş enerjisi, biyokütle, hidroelektrik enerjisi, gelgit enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi ve jeotermal enerji tanıtılması, izahı ve teknik, ekonomik ve çevresel faktörleri ve entegrasyonu.

 

MIM415 Ergonomi (2-2) 3

Makine – İnsan ilişkileri. İnsanın biyolojik – antropometrik özellikleri, İnsan özelliklerine uygun makine, iş aleti, iş yeri düzenlemenin temel kuralları. Yanlış ve doğru örnekler

 

MIM417 Üretimde Otomasyon (2-2) 3

Otomasyon teknolojilerine giriş. Endüstriyel Kontrol sistemleri. Algılayıcılar, motorlar ve diğer kontrol sistemleri. Sayısal kontrol. Endüstriyel robotik. Pnömatik sistemler ve kontrolü, Hidrolik sistemler ve kontrolü, servo mekanizmalar, programlanabilir mantıksal kontrolör (PLC) ve bilgisayar kontrol, Transport sistemlerinin otomasyonu, Depolama sistemleri, otomatik veri okuma, iletim ve değerlendirme.

 

MIM419 Termal Sistem Tasarımı (2-2) 3

Isı geçişi denklemleri, ısı iletimi, ısı taşınımı, bir arada ısı geçişi, çok tabanlı duvardan ısı geçişi, borularda daimi rejimde tek boyutlu ısı geçişi, borularda kritik çap, ısı değiştiricileri, ısı değiştiricilerinde projelendirme ve kapasite tayini, ortalama logaritmik sıcaklık farkı yöntemi, transfer birimi yöntemi, soğutma çevrimleri, bir kompresörlü iki evaporatörlü soğutma çevrimleri, iki kompresörlü iki evaporatörlü soğutma çevrimleri, psigrometrik analiz, yaz kliması kış kliması, klima santralleri, iklimlendirme sistemlerinde soğutma yükünün tayini, ortama üflenecek hava şartlarının hesaplanması ve hava debisinin bulunması.

 

TEKNİK SEÇMELİ IV

 

MIM406 Plastik Şekil Verme (2-2) 3

Plastik malzemelerin yapısı. Plastiklerin sınıflandırılması ve genel özellikleri (termoplastlar, elastomerler, düroplastlar). Plastik endüstrisindeki işlemler, plastik malzemelerle konstrüksiyonda göz önüne alınacak faktörler.

 

MIM408 Endüstriyel Gürültü ve Titreşim Kontrolü (2-2) 3                                  

Temel Ses Bilgisi, Ses Yüksekliği ve Gürültü Ölçütü, Gürültünün İnsanlar Üzerindeki Etkileri, Gürültü Denetim, Ölçütleri ve Gürültü Ölçümü, Endüstriyel Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Düzeyleri, Serbest Alanda Sesin Yayılması, Yankılanma Alanında Sesin Yayılması, Gürültü Kontrolü, Titreşim Yalıtım ve Titreşim Sönümlemesiyle Gürültü Kontrolü, Kaynaklar

 

MIM410 Motorlar (2-2) 3

Güç makinalarının ve patlamalı motorların sınıflandırılması, motorlara ait bazı genel tanım ve kavramlar, teorik motor çevrimi, alev ve yanma hızı kavramları, motorlarda dolgu olayları ve dolgu verimi, motorlarda yanma, gerçek motor, verim tanımları, motorlarda güç ifadeleri, benzin motorlarında vuruntu, benzin motorlarında yanma odaları, motor karakteristikleri, motor performans eğrileri, motorlarda enerji dağılımı, motor deneyleri, yakıtlar, dizel motorları, dizel motorlarında yanma odaları, iki zamanlı motorlar, motorlarda aşırı doldurma, karbüratörler, benzin püskürtme sistemleri, dizel yakıt püskürtme sistemleri, ateşleme sistemleri, yağlama sistemleri, soğutma sistemleri.

 

MIM412 Toz Metalurjisi (2-2) 3

Temel tanımlar, metal tozların üretim metodları, metal tozlarının özellikleri (fiziksel, kimyasal, mekanik vs.), metal tozlarının yoğunlaştırılması (presleme metotları, sinterleme ve sinter sonrası işlemler, toz metallurjisi uygulama alanları (yatak malzemeleri, filtreler, kontakt malzemeleri, sinter magnetler, sert uçlar vs.)

 

MIM414 Fabrika Organizasyonu (2-2) 3

Giriş, karar teorileri, fabrika kapasitesi, üretimde yer seçimi, fabrika yerleştirme ve düzenleme problemleri, doğrusal programlama, yapılabilirlik etütleri. Fabrikanın kuruluş yerinin seçimi; bölge seçimi, yöre ve konum seçimi, kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler ve seçimde kullanılan yöntemler. İşyeri düzeni ve malzeme akışı; işyeri düzeni planlamasının amaçları, iş akışı tipleri, işyeri düzen tipleri, işe göre düzenleme, akışa göre düzenleme, hücresel düzenleme, değişmez pozisyonlara göre düzenleme, malzeme akış sistemleri: AGVS, konveyörler, robotlar, malzeme stoklama ve depolama sistemleri: AS/RS, arastokları. Fabrika organizasyonunda alternatif çözümler arasında seçim yapabilmek için kullanılan faktörler ve yöntemler, fabrikada üretilen ürünlerin özellikleri ve miktarları, fabrikada uygulanmakta olan teknolojik ve ürünsel stratejiler, üretim sistemleri, maliyet hesaplamaları, tezgâh seçimi, işyeri düzeni seçimi, programlanmış işyeri düzeni algoritmaları, malzeme akış, stoklama ve depolama sistemi seçimi.

 

MIM416 Modern İmalat Yöntemleri  (2-2) 3

Giriş, üretimde etkili faktörler, malzeme seçimi, dizayn parametreleri, proses seçimi ve üretimde ekonomik faktörler. Elektrik deşarjı ile işleme, laser ışını ile işleme, Plazma arkı ile işleme, iyon ışını ile işleme, elektrokimyasal işleme, ultrasonik işleme, elektro manyetik şekillendirme proseslerinin incelenmesi.

 

MIM418 Yatırım Planlama (2-2) 3

Yatırım ve yatırım projesi kavramı. İşletme açısından yatırım politikası. Yatırım kararlarını etkileyen faktörler. Optimal yatırım kararları. Uygun yatırım alanlarının araştırılması. Kalkınma planlarının ve teşvik tedbirlerinin yatırım kararına etkileri. Yatırım proje modelleri. Yatırım projelerinin hazırlanması. Yatırım projelerinin finansmanı. Finansal tabloların hazırlanması. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projelerinin yönetimi.

33