Dönem Projesi Aşamasındaki Öğrencilerin Dikkatine!!!

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı DÖNEM PROJESİ Dersi Değerlendirme Prosedürü

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;

44/3.maddesi Dönem projesi dersi kredisiz olup ikinci ve/veya üçüncü yarıyılda alınır, proje danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ABD/ASD Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir.…

44/4.maddesi Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesine yönelik, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırlayacağı yazılı bir rapor vermek zorundadır.”

hükümleri uyarınca, Dönem Projesi dersi ile ilgili işleyiş aşağıda belirtilmiştir.

  1. Dönem Projesi sunumları 08-20 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
  2. Öğrenci, tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için, Dönem Projesi dersinde ilgili proje danışmanının uygun gördüğü ve Enstitü Yönetim Kurulunun da onayladığı bir konuda yarıyıl sonuna kadar bir proje/rapor hazırlamakla yükümlüdür.
  3. Öğrenci, Dönem Projesi’nin yazım kuralları için kendi alanına ait Enstitünün tez yazım kılavuzunu esas alır.
  4. Dönem projesi dersi Başarılı (B) veya Başarısız (K) olarak değerlendirilir.
  5. Proje danışmanı; söz konusu sunum tarihlerini dikkate alarak “Başarılı” olarak değerlendirdiği dönem projesi ile ilgili Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Tutanağını ABD Başkanlığına bir dilekçeyle teslim eder. İlgili ABD Başkanlığı teslim edilen Dönem Projesi Tutanağını en geç 3 (üç) gün içerisinde EBYS üzerinden Enstitüye bildirmek zorundadır.
  6. Öğrenci, “Başarılı” bulunan dönem projesinin bir kopyasını, PDF formatında, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde görev yapan ilgili araştırma görevlisine en geç 26 Haziran 2020 tarihine kadar tez yazım kılavuzuna uygunluğunun şekil yönünden kontrolü için e-mail yolu ile gönderir. [Sağlık Yönetimi Tezsiz İ.Ö. Yüksek Lisans programı öğrencileri Arş. Gör. Damla KILIÇ’a (damla.kilic@bilecik.edu.tr), İşletme İ.Ö. ile Para, Banka ve Dış Ticaret İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans programları öğrencileri ise Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM’a (ertugrul.cam@bilecik.edu.tr) dönem projelerinin bir nüshasını PDF formatında e-mail olarak göndereceklerdir.]
  7. Öğrenci, ilgili araştırma görevlisince şekil yönünden incelenip onay verilen dönem projesini, 1 (bir) kopya ve 1 (bir) CD olarak bastırıp, 03 Temmuz 2020 tarihine kadar Enstitüye teslim eder. [Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Tutanağının Enstitüye teslim edilecek nüshasının içerisinde ıslak imzalı olarak, CD içerisindeki PDF dosyasında ise taranmış olarak  ilgili yerinde bulunması zorunludur.]
  8. Öğrenci, talep etmesi durumunda, kendisi ve/veya proje danışmanı için çoğalttığı dönem projesinin ciltlenmiş nüshalarını Enstitüye onaylatabilir.
  9. Danışmanı tarafından Dönem Projesi dersi ‘’Başarısız (K)” değerlendirilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü