4. Araştrma Geliştirme ve Toplumsal Katkı

Araştırma ve Geliştirme Politikası

 • Yenilikçi ve girişimci araştırmaları destekleyerek, bilim ve teknolojinin gelişmesine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamak
 • Başta bölgesel olmak üzere Ulusal düzeyde sorunların çözümüne yönelik araştırma-geliştirme yapma politikasını geliştirmek ve araştırma altyapısı destekleri konusunda farkındalık oluşturmak
 • Araştırma ve geliştirme süreç çıktılarını ekonomik faydaya dönüştürerek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik farkındalık oluşturmak
 • Üniversitemizde tematik alanlardaki çalışmaları teşvik etmek
 • Araştırma kadrolarının yetkinliğini arttırmak/teşvik etmek
 • Araştırmacı potansiyelini geliştirme desteği kapsamında, üniversite mali kaynaklarını performansa dayalı etkin kullanımını sağlamak
 • Uluslararası nitelikte bilimsel yayın ve patent/faydalı model sayısını arttırmak
 • Sanayi/Sektör işbirliklerinin kurulmasını ve güçlendirilmesini sağlayarak araştırmacıları Ar-Ge projelerine Teknokent faaliyetlerine teşvik etmek
 • Disiplinler arası araştırmayı teşvik etmek
 • Ar-Ge proje pazarı etkinliklerini teşvik etmek
 • Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MARAL) kullanımının teşvik politikaları ile öğretim üyeleri tarafından kullanımını artırmak
 • Öğretim üyelerinin yapacağı yayınlar konusunda ödül tabanlı teşvikleri geliştirmek
 • Nitelikli doktoralı mezun sayısını artırmak
 • Toplumsal fayda sağlayacak sosyal girişimcilik ve öğrenci girişimlerinin desteklenmesi

Toplumsal Katkı Politikası

 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi temel değerleri içerisinde bilimsel, sosyal, çevresel, tarihsel, kültürel duyarlılığı barındırmakla birlikte topluma karşı sorumluluklarının farkındalığa sahiptir ve bu çerçevede toplumsal katkı politikalarını benimsemiştir.
 • Üniversitemizin içinde yaşadığı topluma yönelik ilk, doğrudan ve en büyük katkısı eğitim-öğretim süreçlerini toplumsal katkı ile bütünleştirmek ve bu süreçlerde elde ettiği bilgiyi toplumun yararına sunmaktır. Bu doğrultuda Üniversitemizin topluma sağladığı en değerli katkı, sahip olduğu maddî ve manevî imkanlar çerçevesinde yetiştirilen öğrencileri/mezunlarıdır.
 • Üniversitemiz, proje hazırlanması, toplum adına düzenlenen çeşitli farkındalık eğitimleri düzenlenmesi, üretilen bilimsel bilginin topluma hizmet sağlaması yönünde geliştirilmesi ve sivil toplum ile iş birliklerinin tesis edilmesi gibi toplumsal katkı faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için tüm mensuplarına sürekli katkı sağlar ve onlarla iletişimde bulunarak faaliyetlerini teşvik eder.
 • Üniversite-Kamu/Üniversite-Özel Sektör/Üniversite-Sivil Toplum Kuruluşları şeklindeki yerel, bölgesel ve ulusal iş birliklerini destekler ve teşvik eder.
 • İç ve dış paydaşlarının görüş, düşünce ve fikirlerine önem vererek paydaşların beklenti ve taleplerini dikkate alır.
 • Toplumsal duyarlılık ve farkındalık yaratılması adına yürütülecek faaliyetlerin tespit ve teşvik edilmesine katkı sunar.
 • Üniversitemiz, toplum sağlığını ilgilendiren alanlar ile ilgili çalışmaları teşvik eder.
 • Bölgesinde sosyal ve kültürel hayata, bünyesinde yer alan bütün akademik ve idari birimler aracılığıyla, olumlu yönde etki edecek, tüm faaliyetleri, destekler ve teşvik eder.
 • Üniversitemiz, öğrencilerimizin yaparak ve hizmet ederek öğrenme süreçlerini daha ileri düzeye taşımalarını sağlamak adına gerek aldıkları eğitimin kapsamı ve içeriğini nitelik yönünden zenginleştirecek adımlar atar gerekse de bundan sonraki aşamada kamu ve özel sektör alanında gerçekleştirilecek iş birlikleri ile iki taraflı bir kazanım elde edilmesini teşvik eder ve sürece katkı sunar.
 • Üniversitemizin kurulduğu topraklar üzerinde, başta tarihî zenginlikler olmak üzere bu zenginliklerin korunması ve ortaya çıkarılmasını, tarihsel zenginliklerin değerlerini ve anlamlarını günümüze yansıtan çalışmaları destekler ve teşvik eder