3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

3.1.Politikalar

Kurumda öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda uygulanan politikalar;

Bölümümüz teorik eğitimin yanısıra tüm kimya alt dallarına ait laboratuvar uygulamalarını içerecek şekilde tasarlanmıştır. http://bologna.bilecik.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=193&bot=388

(KIDR/C/3.1/02)

Laboratuvar derslerinde öğrencilerimiz bireysel olarak uygulamalar yapmakta ve elde ettikleri sonuçları bilimsel bir rapor halinde sunmaktadır.  ayrıca öğrencilerimiz mezuniyet şartını sağlamak için staj yapmaktadır. Bazı teorik derslerde de ödev ve sunum etkinlikleri yapılmaktadır.

3.1.1. Eğitim politikası

Birimin öğrenci merkezli eğitim konusundaki politikası;

Kimya bölümü programı tasarlanırken özellikle laboratuvar uygulamalarında öğrencilerin aktif olarak yer alabileceği deney ve uygulamaların program tasarımı içerisinde yer almasına özen gösterilmektedir.

http://bologna.bilecik.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=193&bot=388

(KIDR/C/3.1/02)

3.2.Yayılımlar

Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı;

Öğrenci bilgi sisteminin yanısıra öğrencilere, dönem içerisinde uygulayacakları deneyler ile ilgi verilen haftalık akış çizelgesinde ve deney notlarında gerekli bilgiler yer almaktadır.  (KIDR/C/3.2/10)

3.2.1. Bilinirlik

Bu politikanın Birimdeki bilinirlik düzeyi;

Gerekli bilgilendirmeler, dersi yürüten öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır.

 3.3.Yetkinlikler

Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerini geliştirilme yöntemleri;

Öğretim elemanları tarafından yürütülen (bitirme ödevi I-II/staj/ders kayıt) danışmanlıkları ve uygulamaları

3.4.İş yükleri

Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme yöntemi;

Dersin teorik ve/veya uygulamalı (laboratuar) olması da dikkate alınarak kapsamı ve yoğunluğuna göre belirlenmektedir. Öğrencinin teorik ve/veya uygulama için haftalık geçireceği süre, ara sınav, kısa sınavlar ve final sınavına hazırlanmak için geçireceği süre, hazırlayacağı rapor ve sunumlar için harcayacağı süre öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

http://bologna.bilecik.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?dno=233104&bno=193&bot=388

(KIDR/C/3.4/02)

3.5.Öğrenci katılımı

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin alınma yöntemi;

Devam etmekte olan Bologna çalışmaları kapsamında hazırlanan iç paydaş memnuniyet anketleri ile değerlendirilecektir.

3.6.Uluslararası hareketlilik

Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilikprogramlarında kullanılma yöntemi;

Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi uluslararası hareketlilik programlarında (Erasmus vb., gibi) intibak yolu ile uygulanmakta ve kullanılmaktadır.  (KIDR/C/3.6/04-1)

3.7.Deneyimleme

Staj ve işyeri eğitimi gibi Birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülme yöntemi;

Bölümümüzden mezun olacak her öğrencimiz mezuniyet şartını sağlamak için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi öğrenci staj yönergesine göre staj yapmaktadır.  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58938?AspxAutoDetectCookieSupport=1

(KIDR/C/3.7/08-1)

3.7.1. Süreçler

Staj ve işyeri eğitimleri için tanımlı süreçler;

Kimya bölümümüzde öğrencilerimizin yapmış olduğu stajlara ait staj değerlendirmeleri bölüm staj komisyonu tarafından yapılmaktadır. (KIDR/C/3.7/05-1)

3.7.2. Paydaş güvenceleri

Paydaşların katılımını güvence altına alma yöntemleri;

Öğrencinin staj ve stajdaki başarı değerlendirmesi, staj yapılan kurumun yetkilisi tarafından doldurulan staj değerlendirme formu ile yapılmaktadır. KIDR/C/3.7/04-1)

Daha sonra ise, bölüm içi staj komisyonu staj değerlendirme tutanağını hazırlayarak staj değerlendirmesini tamamlamaktadır. (KIDR/C/3.7/05-1)

3.8.Seçmeli dersler

Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı verenseçmeli derslerin mevcudiyeti ve öğrencileri bu derslere yönlendirme yöntemleri;

Bölüm programımızda alan dersleri kapsamında yer alan teknik seçmeli derslerin haricinde Alan Dışı Seçmeli Dersler bulunmakta ve öğrencimiz kredi uygunluğunu sağladığı takdirde istediği bölümden ve birimden ders seçebilmektedir.

http://bologna.bilecik.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=193&bot=388

(KIDR/C/3.8/02)

3.8.1. Disiplinlerarası seçmeli dersler

Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatıveren seçmeli derslere öğrenciler yönlendirilme yöntemi;

Mezuniyet şartının sağlanması için alınması gerekli olan Alan Dışı Seçmeli Derslerin AKTS yüzdesi belirlenmiştir ve Alan Dışı Seçmeli Derslere ait yarıyıl grup kredisi temel alınarak öğrenciler yönlendirilmektedir. (KIDR/C/3.8/02)

3.9.Seçmeli derslerin yönetimi

Birimde seçmeli derslerin yönetimi ve bu konuda uygulanan mekanizmalar;

Bölümümüzde öğrencilerimizin mezuniyet şartını yerine getirebilmeleri için almaları gereken toplam AKTS miktarının %30 ‘u seçmeli derslerden oluşmaktadır. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/41946

(KIDR/C/3.9/08)

3.9.1. Seçmeli ders uygulamaları

Birimde uygulanan mekanizmalar;

Belirli yarı yıllarda açılacak olan seçmeli dersler, bölümümüze ait sekiz yarıyıllık eğitim öğretim planında seçmeli ders havuzlarında yer almaktadır.

http://bologna.bilecik.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=193&bot=388

(KIDR/C/3.9/02)

3.10. Öğrenci danışmanları

Birimde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamalarının yürütülme yöntemi;

Bölüm öğrencilerimiz danışmanlarına çalışma saatleri dahilinde ulaşabilmektedirler. Ayrıca Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden mesaj göndererek veya mail yolu ile de iletişim kurabilmektedirler.

3.10.1. Etkinlikler

Öğrenci danışmanlık sistemi etkililiği değerlendirme yöntemi;

Öğrencilerimiz danışmanları aracılığı ile gerekli taleplerini ve görüşlerini bölüme iletebilmektedir.

3.10.2. Değerlendirme

Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçlarına göre yapılan işlemler;

Öğrenci danışmanları aracılıkları ile ilettikleri görüş ve öneriler gerekli görüldüğü takdirde, bölüm akademik kurul toplantılarında görüşülür ve karara bağlanır. (KIDR/C/3.10/05-1)

3.10.3. Başarı ölçümleri 

Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmek (BDY) için tanımlı süreçler;

Bölümümüzde verilmekte olan her ders için ara sınav ve final sınavının haricinde gerektiğinde uygulama notu, sunum ve ödev gibi süreçler uygulanmaktadır ve bu ölçme ve değerlendirme süreçleri dönem başında öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemi üzerinden tanımlanmaktadır.

https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx

(KIDR/C/3.10/02)

3.10.4. İlan

BDY süreçlerin öğrencilere ilan edilme yöntemi;

Her dönem başında bu değerlendirme kriterleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden bölümümüzde verilmekte olan her ders için girilmekte ve ilan edilerek öğrencilere duyurulmaktadır.

https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx 

(KIDR/C/3.10/02)

3.10.5. Güvence

Programda BDY süreçleri uygulanması için güvence yöntemi;

Her ders için ilan edilen ders değerlendirme kriterleri ve öğrencilerin bu kriterlere ait başarı notları Üniversitemizde öğrenci bilgi sistemi üzerinden güvence altına alınmaktadır. https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx

(KIDR/C/3.10/02)

3.11. Mezuniyet koşulları

Öğrenci mezuniyet koşullarının tanımlanması;

Öğrencilerimizin mezuniyet koşulları Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile belirlenmiştir. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/41946

(KIDR/C/3.11/08)

3.12. Çıktı ölçümleri

Program ve ders öğrenme çıktıları BDY yoluyla ölçülme yöntemi;

Devam eden Bologna Sürecinde ilerleyen dönemlerde güncellenecektir.

3.13. BDY

BDY konusunda Birimde yapılan bilgilendirme ve eğitimler;

Bölümümüzde verilmekte olan her ders için ara sınav ve final sınavının haricinde gerektiğinde uygulama notu, sunum ve ödev gibi süreçler uygulanmaktadır ve bu ölçme ve değerlendirme süreçleri dönem başında öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemi üzerinden tanımlanmaktadır.

https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx

(KIDR/C/3.13/02)

3.14. Öğrenci hakları

Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler;

Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’nde yer almaktadır.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59047

(KIDR/C/3.14/08)

3.15. Öğrenci şikâyetleri

Öğrenci şikâyetlerini alma mekanizmaları;

Bölümümüzde öğrenci şikayetleri olması durumunda, şikayetlerin Bölüm Başkanlığına ıslak imzalı dilekçe yolu ile iletilmesi sağlanacaktır.

3.15.1. Şikayet giderme politikaları

Öğrenci şikâyetlerini gidermek için uygulanan politikalar;

Bölümümüze yazılı ve imzalı olarak gelen öğrenci şikayeti olması durumunda gerekli işlemler başlatılmasının yanı sıra konu tüm bölüm öğretim üyelerinin katılacağı Bölüm Akademik Kurulu’nda görüşülecektir.

3.16. Alan dışı öğrenme

Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları için güvence altına alma yöntemi;

Bölüm eğitim-öğretim programımızda yer alan alan dışı seçmeli dersler,  fakültemizde yer alan farklı bölümlerden veya üniversitemiz bünyesinde yer alan farklı birimlerden alınabilmektedir.

http://bologna.bilecik.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=193&bot=388, (KIDR/C/3.16/02)