3.1. Programların Tasarımı ve Onayı

1.1 Program tasarımı

Birimde eğitim-öğretim programlarının tasarlama yöntemleri;

Bölümümüze ait bütün akademik personelin katıldığı bölüm içi toplantılar gerçekleştirilerek, program tasarım ve güncellemeleri yapılmaktadır.  (KIDR/C/1.1/05-1)

1.1.1. Güvence

Birimde eğitim-öğretim programları tasarımı sürecinin sürekliliği için güvence yöntemleri;

Bölüm içi toplantılar düzenli olarak her dönem başında yapılmakta ve toplantı ile ilgili alınan kararlar Bölüm Akademik Kurulu olarak imzalı bir şekilde kayıt altına alınmaktadır. (KIDR/C/1.1/05-2)

1.2 Paydaş katılımı

Program tasarımında paydaş görüşlerini alma yöntemleri;

Devam eden Bologna süreci kapsamında bölüm paydaşları olan, mezun öğrenciler ve kimya sanayi kolları ile ilgili işverenlere ait paydaş görüşlerini içeren anketler yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin yaptıkları stajlara ait staj değerlendirme formları da bu kapsamda incelenmektedir. Kimya sanayi ve kimya eğitimi ile ilgili sözel veya mail yolu ile gelen talepler bölüm içinde, bölüm öğretim elemanları tarafından uzmanlık alanlarına göre değerlendirilmekte ve sonuca bağlanmaktadır.  (KIDR/C/1.2/03-1) (KIDR/C/1.2/03-2) (KIDR/C/1.2/03-3) (KIDR/C/1.2/04-1)

1.2.1. Yansımalar

Paydaş görüşlerinin program tasarımına yansıtılma yöntemleri;

Paydaşlar ile yapılmakta olan anketler ve görüşmeler dikkate alınarak Bölüm program tasarımı gerektiği takdirde değerlendirilecektir.

1.2.2. Bilgilendirme

Tasarlanan programlar konusunda paydaşları bilgilendirme araçları;

Değişiklik yapılması durumunda; sözlü, yazılı veya bölüm internet sayfasından yapılacak duyurular ile bilgilendirme sağlanacaktır.

1.3 Faaliyetler

Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere projelerle desteklenen faaliyetler;

Bölüm lisans öğrencilerimiz son sınıfta Bitirme Ödevi I ve Bitirme Ödevi II dersi almakta ve bu kapsamda öğretim elemanı tarafından kendilerine önerilen veya öğrencinin ilgi duyduğu/araştırmak istediği bir konuda proje çalışmaları yapabilmektedirler.

http://bologna.bilecik.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=193&bot=388 (KIDR/C/1.3/02)

1.4 İç-Dış paylaşımlar

Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile programların eğitim amaçları ve kazanımlarının Birim içinde/dışında ortamlarda/araçlarla paylaşılma araçları;

Program ve Ders Bilgi Paketleri ile programların eğitim amaçları ve kazanımlar Üniversitemizin Bologna sayfasında yer almakta ve devam eden Bologna süreci kapsamında güncellenmektedir.

http://bologna.bilecik.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=193&bot=388 (KIDR/C/1.4/02)

1.5 Çıktı-TYYÇ uyumu

Program çıktılarının TYYÇ ile uyumunu sağlama yöntemleri;

Devam etmekte olan Bologna süreci kapsamında program çıktılarının TYYÇ ile uyumu gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

http://bologna.bilecik.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=193&bot=388 (KIDR/C/1.5/02)

1.6 Uygulama/Alan çalışmaları

Programda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen mesleki uygulama/alan çalışmaları ve staj iş yüklerinin programa yansıtılma yöntemi;

Bölümümüzden mezun olacak her öğrencimiz mezuniyet şartını sağlamak için farklı sanayi kollarında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi öğrenci staj yönergesine göre staj yapmaktadır.  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58938?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (KIDR/C/1.6/08)