4.2. Araştırma Kaynakları

2.1.Planlama

Birimin araştırma-geliştirme strateji ve hedefleri doğrultusunda araştırma geliştirme faaliyetleri için gerekli kaynakları planlama, tedarik yöntemleri ve izlenen politikalar;

Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinde, ulusal ve uluslar arası proje destek programlarından kaynak sağlanması amaçlanmaktadır.

2.2. Paydaşlar

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma yöntemi;

Bölüm envanterine kayıtlı tüm cihazlar, sarf malzemeler, kimyasallar ve laboratuar donanımı tüm bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerinin kullanımına açıktır. Ayrıca Bitirme ödevi dersi kapsamında öğrenciler çeşitli araştırma projeleri yapabilmektedirler.

2.3. İzleme

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izleme ve sonuçlandırma sistemi/yöntemi;

Birimde yürütülen tüm araştırma projeleri, projeyi finanse eden kurum tarafından, proje yürütücüsü ve araştırmacılarının hazırladığı ara ve sonuç raporlarını değerlendirerek projeleri izlemekte ve denetlemektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesindeki hazırlanmış atama ve yükseltilme yönetmeliği gereğince belirlenen jüri üyeleri tarafından öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları belirli sürelerde değerlendirilmektedir.

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30923982/Bilecik+%C5%9Eeyh+Edebali+%C3%9Cniversitesi+-+07.04.2017.pdf/25109b39-8c6c-4049-8b77-5b3d9b2bb5c4 (KIDR/D/2.3/08)

2.4.Fon stratejileri

Birimin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya yönelik izlediği stratejiler;

TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı ve Bakanlıklara bağlı kurumlardan gelen proje duyuruları  ile çeşitli yurt dışı kaynaklı proje ilanları bölüm başkanlığı veya ilgili kurum tarafından  EBYS yolu veya mail ile tüm öğretim elemanlarına duyurulmaktadır.

2.5. Personel teşvikleri

Birim dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere gerçekleştirilen faaliyetler;

TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı ve Bakanlıklara bağlı kurumlardan gelen proje duyuruları  ile çeşitli yurt dışı kaynaklı proje ilanları bölüm başkanlığı veya ilgili kurum tarafından  EBYS yolu veya mail ile tüm öğretim elemanlarına duyurulmaktadır.

2.6. Dış destekler

Birimin dış kaynaklardan sağladığı destekler (proje desteği, bağış, sponsorlukvb.) ve stratejik hedeflerine sağladığı katkılar;

TÜBİTAK ve BEBKA gibi kurumlardan alınan proje destekleri ile mevcut araştırma laboratuvarlarımızın alt yapısını güçlendirebilecek olan cihaz ve kimyasalların temini sağlanmıştır. Bu cihaz ve kimyasallar kullanılarak başta nitelikli kimyager yetiştirmek olmak üzere ar-ge faaliyetlerinin yürütülmesine de katkı sağlanması hedeflenmektedir.