2.1. Kalite Politikası

1. Kalite Güvence Sistemi

Program akreditasyonu,

Bölümümüz akredite değildir.

Laboratuvar akreditasyonu,

Kimya bölümüne ait laboratuarlarımız akredite değildir.

Kalite standartları (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.), ödül süreçleri (EFQM, …) bulunmamaktadır.

1.1.Değerler yansıması

Misyon, vizyon ve hedefleri birimsel duruşu, önceliği ve tercihleri;

Bölümümüzdeki dersler ve uygulamalar bölümümüz misyon, vizyon ve hedefleri dikkate alınarak yürütülmekte ayrıca kimya ve ilgili sanayi kollarındaki gelişmeler ve yenilikler takip edilerek sürdürülmektedir.

1.2.Strateji yansıması

Birimin stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedeflerinin misyon ve vizyon ile ilişkileri;

Tamamlanmış ve yürütülmekte olan araştırma projeleri sayısı, ulusal ve uluslar arası bilimsel makale sayısı ve mezun edilen öğrenci sayısı, yazılan veya çevrilen kitap/kitap bölümü sayısı

1.3.Misyon farklılaşması

Bu yaklaşım benimsenmekte; Çünkü,

Kimya bilimi toplumsal ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli gelişmekte ve ilerlemektedir. Bu nedenle kimya ve ilgili sanayi kollarındaki gelişmeler ve yenilikler bölüm misyonunda farklılıklar yaratacak ise bölüm misyonu oluşan gerekliliklere göre güncellenecektir.

1.4. Dengeler

Birimin, kaynakların paylaşımında kurduğu dengeler;

Bölüm envanterine kayıtlı tüm cihazlar, sarf malzemeler, kimyasallar ve laboratuar donanımı tüm bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerinin kullanımına açıktır.

1.5.Kalite politikası

Birimin tüm süreçlerini kapsar şekilde tanımlı ve ilan edilmiş kalite politikası;

En önemli paydaşlarımızdan biri olan,  kimya ve ilgili sanayi kollarının kalite beklentilerini en üst düzeyde tutan,

Mezunlarımız ve istihdam edildikleri iş kollarının geri bildirimlerini ve beklentilerini  etkin bir şekilde yöneten,

Ülkemizin uluslararası alandaki bilimsel sıralamasını  iyileştirmeye yönelik, bilimsel faaliyetleri arttıran,

Kamu kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanan,

Sürdürülebilirliği ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak.

1.6.Kalite yayılımı

Birim, kalite politikasını tüm paydaşlarına duyurma, birim içi ve dışında yayılımı dağlama yöntemi;

Bölüm öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler, öğretim elemanları tarafından  YÖKSİS bilgi sistemine girilmekte, ve öğretim elemanlarının üniversite web sayfalarında güncellenmektedir.

(http://w3.bilecik.edu.tr/kimya/fakultemiz/akademik-personel/) (KIDR/B/1.6/02)

1.7.İçselleştirme

Bu birimde Kalite Politikasının benimsendiğini gösteren uygulamalar;

Bölüm akademik personeli tarafından yürütülen projeler, yazılan ulusal ve uluslar arası bilimsel yayınlar, bölüm akademik personelinin katıldığı yurt içi ve yurt dışı kongre, sempozyum ve çalıştaylar, yazılan/çevrilen kitap bölümleri sayısı

1.8.Uygunluk

Birimin tercihlerini yansıtan bir kalite politikası (standartlara uygunluk, amaca uygunluk ya da her ikisi birlikte vb.);

Kimya bölümü, alanında talep edilen rekabetçi, teknolojik yeniliklere açık, çağın gerekleri ile donatılmış kimyagerler yetiştirmeyi hedefleyen bir kalite politikası izlemektedir.

1.9. Entegrasyon

Stratejik Yönetim ile Birimde geçerli olan Kalite Yönetimi uygulamalarının entegrasyonu ve sürekliliğinin güvencesi;

Kimya bölümü program akreditasyonu, laboratuar akreditasyonu ve Kalite standartları ve ödül süreçleri gibi uygulamalara henüz sahip değildir.

1.10. Stratejik entegrasyon

Birimde uygulanan stratejik yönetim ile bütçe izleme, iç kontrol, iç denetim gibi uygulamaların entegrasyonu; bulunmamaktadır.

1.11. Performans göstergeleri

Birimin stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken performans göstergeleri, göstergelerin izlenmesi, göstergelerin kapsadığı alanlar (akademik, idari ve eğitim-öğretim, ARGE, topluma katkı) ve indiği seviyeler (birim, birey);

Bölüm akademik personeli tarafından yürütülen projeler, yazılan ulusal ve uluslar arası bilimsel yayınlar, bölüm akademik personelinin katıldığı yurt içi ve yurt dışı kongre, sempozyum ve çalıştaylar, yazılan/çevrilen kitap bölümleri sayıları ile ilgili bilgiler, akademik  personeller tarafından YÖKSİS bilgi sistemine girilmekte ve bu bilgiler güncellenmektedir. (http://w3.bilecik.edu.tr/kimya/fakultemiz/akademik-personel/) (KIDR/B/1.11/02)

1.12. Anahtar göstergeler

Birim, izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri;

Yayın sayısı, Atıf Sayısı, Proje Sayısı ve Bütçesi, Yazılan veya çevrilen kitap/bölüm sayısı, Mezun edilen öğrenci sayısı, Öğretim elemanlarının yürüttükleri ders sayısı, Öğretim elemanları tarafından Ulusal veya Uluslararası kongrelerde sunulan bildiri sayıları akademik  personeller tarafından YÖKSİS bilgi sistemine girilmekte ve bu bilgiler güncellenmektedir.  (KIDR/B/1.12/02)

1.13. Birim kültürü

Birimin geçmişi ve alışkanlıkları ile kalite güvence sisteminin entegrasyonu;

Bölümümüz daha önce, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından değerlendirilmemiştir.

1.14. Uluslararasılaşma

Birim uluslararasılaşma konusundaki stratejisi;

Uluslararası  işbirlikleri kurarak, ortak projeler hazırlamak ve Erasmus değişim programına katılan öğrenci sayılarını arttırmak ve Yurtdışındaki üniversiteler ile yeni öğrenci değişim anlaşmaları yapmak (Erasmus vb)

1.15. İzleme

Birim uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans göstergeleri, göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları;

Erasmus değişim programı  kapsamında, yurtdışındaki üniversitelere, giden öğrenci ve öğretim elemanları sayısı ile yine bu program kapsamında üniversitemize gelen öğrenci ve öğretim elemanı sayıları ve ilgili  belgeler üniversitemizin ERASMUS biriminde bulunmaktadır. (KIDR/B/1.15/04)

Erasmus kapsamında yurt dışına giden öğretim elamanı sayısı Erasmus kapsamında yurt dışından gelen öğretim elamanı sayısı Erasmus kapsamında yurt dışına giden öğrenci sayısı Erasmus kapsamında yurt dışından gelen öğrenci sayısı
7 1 1

Öğretim elemanlarımızın katıldığı, uluslararası kongre sayıları,

Öğretim elemanlarımızın yapmış olduğu uluslararası makale sayıları,

Öğretim elemanlarımızın gerçekleştirdiği çalışmalara yapılan atıf sayıları, akademik  personeller tarafından YÖKSİS bilgi sistemine girilmekte ve bu bilgiler güncellenmektedir. (http://w3.bilecik.edu.tr/kimya/fakultemiz/akademik-personel/) (KIDR/B/1.15/02)

1.16. İşbirlikleri

Uluslararası protokoller ve işbirlikleri sonuçlarını izlenme ve değerlendirme yöntemi;

Erasmus değişim programı  kapsamında uluslararası üniversiteler ile imzalanacak olan yeni anlaşmalar, Rektörlük bünyesinde bulunan Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte ve takip edilmektedir.