Görev Tanımlarımız

a) Üniversite öğrencileri ve mezunlarının, kariyer planlamalarını geliştirmeye ilişkin strateji, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek,
b) Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik olarak kişisel potansiyellerini, özelliklerini, becerilerini, yönelim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı hizmeti vermek ve verilmesine aracılık etmek,
c) Öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi, kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler vb. ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri vb. etkinlikleri ve organizasyonları planlamak, düzenlemek veya destek olmak,
ç) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde kariyer geliştirmefaaliyetlerine kaynak sağlayan proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek,
d) Mezun dernekleri ve vakıfları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek,
e) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenciler, mezunlar, işverenler ile ilgili,BİKAMveri tabanı oluşturmak ve işletmek,
f) BİKAM’ın amaçları, hedefleri ve faaliyet amaçları doğrultusunda tanıtıcı ve bilgilendirici yazılı ve görsel yayın yapmak,
g) Kariyer geliştirme kapsamı doğrultusunda sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
ğ) Üniversite ile kamu ve özel sektör arasında köprü kurarak gönüllü ve zorunlu staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamına hazırlamaya yönelik faaliyetler yapmak,
h) Üniversitemizi tanıtım amaçlı faaliyetler organize etmek, desteklemek ve benzeri organizasyonlara katılım sağlamak,
ı) Üniversite mezunlarının üniversite sonrası yaşamlarında birbirleri ile yakın ilişki ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlayacak sosyal faaliyetler düzenlemek,
i)Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına destek olmak amacı ile gerekli olan test ve teknikleri uygulamak ve sonuçları doğrultusunda öğrencilere yol haritası çizmektir.