1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

1.3.1. Stratejik Plan,

Fakültemiz 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. (KIDR/1/4.1/04).

1.3.2. Misyon,

İlahiyat ve İslami ilimler alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alanda uzmanlar yetiştirmek; ortaöğretim kurumları ile din hizmetlerini yürüten teşkilatlarda görev alabilecek nitelikli bireyler yetiştirmek; çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dinin anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması hususlarında öncülük etmek; dinin birlikte yaşama ve toplumsal barışa katkısını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak. (http://w3.bilecik.edu.tr/islamiilimler/fakultemiz/misyon-ve-vizyon/)

1.3.3. Vizyon,

İslam Dinini, temel kaynaklarından hareketle bilimsel bir yaklaşımla anlayıp yorumlayabilen, yaptıkları bilimsel çalışmalar ve etkinlikler ile toplumun ve insanlığın dini konularda sorunlarına çözüm üreten, ülkemizde ve dünyada alanlarında saygın din bilginleri yetiştiren; çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, dini konularda nitelikli mezunlar veren bir fakülte olmaktır.(http://w3.bilecik.edu.tr/islamiilimler/fakultemiz/vizyon/)

1.3.4. Değerler,

Kurum, mensubu bulunduğu Müslüman Türk toplumunun millî ve manevî değerlerini kendi değeri olarak benimsemiş ve bu değerlerin korunması ve yaşatılması hususunda gereken çalışmalarda bulunmayı kendisine ilke edinmiştir. Kurum, bu milli ve manevi değerleri kendi misyonu olan ilmi çerçevede geliştirme ve güncelleştirme konusunda çalışmalar yapmaktadır.

1.3.5. Hedefler,

Kurumun eğitim ve öğretim hedefleri bağlamında şunlar kaydedilebilir:

  • Ders müfredatlarının kurumun misyonu ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun müfredatına uyumlu hale getirmek.
  • Öğretimde bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanmak.
  • Yabancı dil öğrenimini teşvik edecek yöntemler geliştirmek.
  • Ders haricinde dil öğretimi, Kur’ân’ın güzel tilaveti ve tefsiri konusunda kurslar düzenlemek.
  • Lisansüstü dönemdeki bilimsel çalışma ve tezlerin yayına dönüştürülmesi için çalışmalar yapmak.
  • Yayına dönüştürülen bilimsel çalışma ve tez sayısını artırmak.

Yurtdışındaki fakülteler/üniversiteler ile özel protokoller ve Avrupa Birliği Eğitim Programları çerçevesinde ortak eğitim programları açmak.