Öğrenci İşleri Birimi Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğu dışındaki ve Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda bulunan tüm işleri yapmak.
 2. Lisansüstü, lisans ve önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili yönergeleri bilmek, değişiklikleri takip etmek, duyurularını yapmak.
 3. Öğrencilerin kayıt, ders kaydı, öğrenci belgesi, tecil, not döküm belgesi, kayıt dondurma, ilişik kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. iş ve işlemleri yürütmek.
 4. Öğrenci işleri ile ilgili günlük ve dönemlik yazışmaları hazırlamak.
 5. Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ve ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlamak.
 6. Birimine kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapmak.
 7. Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışma ve işlemleri yapmak.
 8. Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapmak.
 9. Öğrencilerle ilgili evrakların arşivlenmesini sağlamak.
 10. İkinci öğretim öğrencilerinden % 10’a girenlerin tespitini yapmak.
 11. Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarını ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirmek.
 12. Her yıl sonunda başarı oranlarını tanzim etmek.
 13. Öğrenci Konseyi ve Temsilciliği ile ilgili işlemlerini yapmak.
 14. Birimine alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmaları yapmak.
 15. Yarı yıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan etmek.
 16. Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek.
 17. Eğitim-Öğretim yılı başında öğrenci danışman listelerinin güncellenmesini bölümlerden istemek ve güncel listeyi sisteme tanımlamak, danışman onaylarını takip etmek.
 18. Kaydı silinen ve mezun öğrencilerin askerlik ve KYK listelerini göndermek.
 19. Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak.
 20. Çift anadal ve yandal işlemlerini yürütmek.
 21. Görev alanıyla ilgili kurul ve komisyonların toplantı öncesi gündemlerini hazırlamak.
 22. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav işlemlerini yürütmek.
 23. Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya planına uygun olarak arşivlemek.
 24. Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak düzenlemek.