1.5. Ar-Ge

Ar-Ge faaliyeti kapsamında hizmet sunan ve destek veren tüm alt birimlerin (araştırma merkezleri, laboratuvarlar, fikri mülkiyet kurulu, teknopark, ön kuluçka ve kuluçka birimleri vb.) etkinliği ve verimliliğini değerlendirmek üzere gerekli görülen girdi, süreç ve çıktılara ilişkin özet bilgiler (ek bilgi ve veriler ise dosya ekinde sunulmalıdır);