Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Merkez Müdürü

(1)Merkez Müdürü sadece bir merkezde müdürlük görevini üstlenebilir. İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden ise eğitmenlerle birlikte sorumludur.

(2) Mesul müdür, müdürlük yaptığı merkezde eğitmenlik de yapabilir.

(3) Mesul müdürün görevleri:

a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek.

b) Eğitimlerin standartlara uygun yapılmasını sağlamak, iç denetimleri yürütmek.

c) Eğitimleri planlayarak çalışmaları düzenlemek.

ç) Eğitimler sırasında merkezde tam zamanlı bulunmak.

d) Düzenlenecek eğitimleri ve katılımcı listelerini yazılı olarak en geç bir gün öncesinden müdürlüğe bildirmek.

e) Denetim ve sınavlar sırasında yetkililere eşlik etmek, gereken bilgi ve belgeleri sunmak.

f) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde müdürlüğe bildirmek.

g) İlkyardım eğitmeni, eğitici eğitmeni ve merkezin adres değişikliklerini on beş gün içinde müdürlüğe bildirmek.

ğ) Merkezde çalışması sonlanan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini bir hafta içerisinde müdürlüğe iade etmek.

h) Düzenlenen eğitimlerin kayıtlarını tutmak ve müdürlüğe göndermek (Ek- 6a), (Ek-6b), (Ek-6c), (Ek-6d), (Ek-6e).

ı) Kayıtların bir örneğini on yıl süre ile saklamak.

i) Sınav kağıtlarını ilkyardımcı belgesi geçerlilik süresi boyunca saklamak, Genel Müdürlüğün ve müdürlüğün denetimine açık tutmak.

j) Merkezin kapanması durumunda, on beş gün içerisinde katılımcılara ait sınav kağıtları ve tüm evrakları müdürlüğe, yönetim değişikliği durumlarında da yeni yönetime teslim etmek.

k) Merkez adına düzenlenmiş açılış belgelerinin asıllarının idari odada asılı bulundurulmasını sağlamak.

l) İlkyardımcı yetki belgelerini eğitmen ile birlikte imzalamak ve müdürlüğün onayına sunmak.

m) Eğitici eğitimi yetki belgesi uzatma işlemlerini yapmak.

n) İlkyardım ve ilkyardım eğitici eğitimi sınavlarında başarısız olan kişilere kursa katıldığına dair yazı düzenlemek görevlerini yerine getirir.

 

İlk Yardım Eğitmeni

a) Kendi adına düzenlenmiş çalışma belgesi ile çalışır,

b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlar,

c) Kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıkları mesul müdüre yazılı olarak bildirir,

ç) İlkyardımcı yetki belgesini mesul müdür ile birlikte imzalar ve Müdürlüğün onayına sunar.

 

Diğer Personel

a) Mesül Müdürce verilen görevleri yerine getirir.