Yetki, Görev ve Sorumluluklar

FAKÜLTELER

Dekanın  Görev, yetki ve sorumluluğu

 – Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

– Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

– Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

– Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

Dekanlar Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur

Fakülte Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumluluğu

– Fakültenin, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim – öğretim takvimini kararlaştırmak,

– Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek

 Fakülte Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumluluğu

– Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

– Fakültenin eğitim – öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

– Fakülte yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

– Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

– Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim – öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

Dekan Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 –  Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek.

–  İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.

– Yetki devri ve görevlendirme yoluyla verilen görevleri yapmak

 Fakülte Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 -Görevleriyle ilgili tüm mevzuata (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Tüzükler, Cumhurbaşkanı Kararları, Yönetmelik, Genelgeler, Yönergeler) hakim olmak ve tüm idari işleri yürütmek.

-Biriminde yapılan işlerle ilgili olarak haftalık rapor hazırlamak ve bağlı bulunduğu yöneticisine sunmak.

-Biriminde görevli olan idari, teknik ve genel hizmet personeli arasında işbölümünü sağlamak. Gerekli denetim ve gözetimi yapmak.

-Biriminde görevlendirilecek idari ve genel hizmet personeli için Dekana öneri sunmak.

-Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük yapmak.

– Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin Kurulu gündemini hazırlatmak ve üyelere dağıtılmasını sağlamak.

– Kurullardan çıkan kararların ilgili makamlara gönderilmesini ve arşivlenmesini sağlamak

– Bina yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

– Biriminde görevli idari ve genel hizmet personeli izinlerini iş akış süreçlerini aksatmayacak şekilde düzenlemek.

– Tasarruf tedbirlerine uygun hareket edilmesini sağlamak.

– İdari personel ve genel hizmet personeli ile periyodik toplantılar yapmak ve verimli çalışmaları için gerekli tedbirleri almak.

– Personel arasında adil işbölümü yapılmasını sağlamak, kılık kıyafetleri ile görevini yerine getirip getirmediklerini denetlemek, gerekli durumlarda idari personelin görev alanları ve birimlerini düzenlemek.

– Birimindeki akademik ve İdari personelin kişisel dosyalarının tutulmasını sağlamak.

– Birimindeki öğrenci işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

– Birimine ait depoların düzenli tutulmasını sağlamak.

– EBYS’den gelen evrakların havalesini yaparak kaydedilmesini, birim içi yönlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

– Biriminde gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında yapılması gereken işlemlerin taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından yapılmasını sağlamak.

– Birim bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak.

Birim bina ve yerleşkesinin çevre temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.

– Biriminde açılacak kitap sergileri, stantları ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri incelemek ve denetlemek.

– Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek.

– Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli uyarıları yapmak, kapı ve pencerelerin mesai saatleri dışında kapalı tutulması konusunda uyarılarda bulunmak ve kontrol etmek.