2022-2023 EĞİTİM_ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL BAŞVURULARI HAKKINDA

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Ana Dal Başvurularına ilişkin kontenjanlar aşağıda verilmiştir.

Kontenjan Tablosu : 2022-2023 ÇİFT ANADAL KONTENJANI

Çift Ana Dal Başvuruları Akademik Takvimde yer alan tarihlerde yapılacak olup, başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir;

Başlangıç Tarihi: 08 Ağustos 2022

Bitiş Tarihi : 19 Ağustos 2022

Başvurular belirtilen tarihte aşağıda verilen “Başvuru formu” doldurulup, imzalandıktan sonra Şahsen veya e-posta yolu ile yapılacaktır.

Başvuru Formu: Çift Anadal Başvuru Formu

 

Başvuru Şartları;

Çift Anadal ve Yandal Eğitim-Öğretim Genel İlkeleri ve Başvuru Koşulları
Çift Anadal Eğitim-Öğretim Genel İlkeleri ve Başvuru Koşulları
MADDE 8 – (1) Çift anadal eğitim-öğretim genel ilkeleri ve başvuru koşulları Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas olmak üzere
aşağıdaki gibidir:
a) Çift anadal başvuruları, bölümün önerisi üzerine birim yönetim kurulu tarafından teklif edilip
Senato tarafından onaylanan kontenjanlara göre ilgili birimin öğrenci işlerine yapılır. Öğrencilerin ikinci
anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili birim
yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt
yapılamaz. Ancak aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
b) Öğrenci ikinci anadal lisans diploma programına, anadal lisans diploma programının en erken
üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir. Anadal ön lisans diploma programında ise en erken
ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında başvuru yapılabilir.
c) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.72 olan ve anadal
diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile sınıfın en üst %20’sinde bulunan öğrenciler,
ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az
2.72 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile sınıfın en üst
%20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az
olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Çift anadal diploma
programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı
tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Ayrıca başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal
yapmak isteyen öğrencinin bu Yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili
programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.
ç) Kayıtlı olduğu anadal programında akademik izinli sayılan öğrenci, ikinci anadal programında da
akademik izinli sayılır.
d) Çift anadal programında ders açılamaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayan
öğrencilere, çift anadal programının bağlı olduğu birimin yönetim kurulu onayı ile bir yarıyıl akademik izin
verilebilir ve bu süre çift anadal programını bitirmek için öngörülen süreye dâhil edilemez.
e) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak ikinci anadal diploma
programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı
eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süre
kadardır. Bu öğrencilere, anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait
diplomaları verilir. Bu öğrenciler, ek süre boyunca çift anadal öğrenimi gördükleri bölüme ait öğrenci katkı
payını, ikinci anadal programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam
eder.
f) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersleri ve kredileri Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte/meslek
yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal programının,
öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre
tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
g) Çift anadal programında başarısız olan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları
dersler yandal programı için yeterli ise öğrencilere yandal sertifikası verilir. Eş değerliliği kabul edilen çift
anadal derslerinin değerlendirilmesi ise ilgili birim yönetim kurullarının kararına göre yapılır. İkinci anadal
öğrencisi, yaz okulundan yararlanabilir.
ğ) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal genel not ortalamasının en az
2.72 olması gerekir. Çift anadal ikinci anadal programlarında alınan notlar hiçbir şekilde anadal programı
not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz. Anadal diploma programı genel not ortalaması 2.50’ye kadar
düşen öğrenci bir defaya mahsus programa devam eder. Genel not ortalaması ikinci kez 2.72’nin altında olan
öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
h) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma
programından kaydı silinir.
ı) Çift anadal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren bir öğrenci, yeniden aynı programa başvuramaz.
i) Anadal ve ikinci anadal programlarına ait stajlar, ilgili bölümlerin karşılıklı anlaşmaları çerçevesinde
yürütülür.
j) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış
olduğu ve eş değerlikleri kabul edilen dersler, not durum belgesinde gösterilir.
k) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış olduğu derslerin
ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen
ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeden not durum belgesi
ve diploma ekinde yer alır.
l) İkinci anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci
anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.