Görevlerimiz

– Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak üzere hukuki mütalaa vermek.
– Rektörlük, Genel sekreterlik ile diğer birimlerimizden intikal ettirilen hukuki sonuç doğurabilecek konularda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti vermek.
– Üniversitemizin akademik – idari personel, öğrenci, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında, adli ve idari yargı mercileri önünde Üniversitemizin haklarını savunmak.
– 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 5. maddesi gereğince Üniversitemiz tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge tasarı ve teklifleri hakkında hukuki inceleme yapmak.
– Üniversitemizin taraf olduğu protokol, sözleşme ve diğer düzenlemeler hakkında görüş bildirmek.