1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

1.3.1. Stratejik Plan,

Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planı hazırlanmıştır.

 

1.3.2. Misyon,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesindeki eğitim ve öğretimin görevi, çağdaş bilgi ile donanımlı, toplumun ve ülkesinin gerçeklerinden haberdar, aydın insan, sanatçı, tasarımcı, araştırmacı meslek insanı yetiştirmektir. Öğrencilerimizden, evrensel değerlerden haberdar, doğal kaynakların ve çevre kirliliğinin farkında, kendi toplumunun, ülkesinin ve çevresinin tarihi birikim ve değerlerinin bilincinde olmaları özellikle, tasarım ve kültür değerlerimizi çağdaş normlarla yücelterek diğer toplumlara sunabilme becerisini geliştirmesi beklenmektedir. Kendini doğru ve yalın ifade edebilen ve diğer meslektaşlarına dürüst davranan, önce meslek insanları, daha sonra akademisyenler yetiştirebilmek temel isteğimizdir.

 

1.3.3. Vizyon,

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde insani değerler, dürüstlük ve güvenilirlik, mesleki değerler kadar önemlidir. Tam bağımsız bilimsel düşünce ve fikir yapısı ile dengeli, demokratik, olumlu her düşünceye değer veren; maddenin gerçekliği kadar insani değerlerin de geçerli olduğu; ortak değer oluşturmada ve uzlaşmada çaba sarf eden; katılımcı ve olumlu eleştiriye açık bir dünya ve eğitim görüşü bize görevlerimizi yerine getirmede yol gösterecektir

 

1.3.4. Değerler,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi çatısı altında ulusal ve evrensel bilimsel ve sanatsal çalışmalar ortaya koyabilmek için eleştirel düşünebilen, kurum aidiyeti, estetik duyarlık ve kalite bilinci gelişmiş, araştırmacı, yenilikçi, çevre ve insana duyarlı, etik değerleri gözeten, toplumsal sorumluluk bilinci yüksek, güvenilir, şeffaf ve iş birliğine açık, çok disiplinli çalışma kültürünü benimseme anlayışımız temel değerlerimizdir.

 

1.3.5. Hedefler,

 

  • Bilimsel ve sanatsal, araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin geliştirilmesi,

H.1. Yurt dışı ve içi yayınlar

H.2. Yurt dışı içi etkinlikler

H.3. Ulusal ve uluslararası bildiri ve çalıştay

H.4. Araştırma fonu projeleri

H.5. Ulusal ve AB projeleri

H.6. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım

H.7. Kitap katalog basımı

 

  • Eğitim ve Öğretim kalitesinin artırılması,

H.1. Öğrenci nitelik profilinin artırılması,

H.2. Öğrenci merkezli eğitimin yaygınlaştırılması

H.3. Ders programı içeriklerinin güncelleştirilmesi

H.4. Disiplinlerarası lisansüstü eğitim programları açılması,

H.5. Yurt içi ve yurtdışı staj olanaklarının artırılması

H.6. Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezinde internet donanımlı stüdyo kurulması,

H.7. Atölye, stüdyo ve laboratuarların kurulması veya modernizasyonu

H.8. Veri tabanlarına, sanat ve tasarım alanlarındaki dergilere abonelik sayısının

arttırılması

H.9. Yeni bölümlerin kurulması ve öğretime açılması,

H.10. Yandal ve çift anadal eğitiminin yaygınlaştırılması

 

 

  • İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliklerinin artırılması

H.1. Her uzmanlık alanında yetkin ve nitelikli öğretim elemanının kazanılması,

H.2. Eğitim ve araştırmaları destekleyecek, nitelikli personel sağlanması,

H.3. İdari işlerde yetkin, nitelikli personel kazanılması,

 

  • Altyapıların geliştirilme ve iyileştirilmesi

H.1. Stüdyo, atölye derslik ve ofis alan ve donanımlarının yeterli hale getirilmesi,

H.2. Yazılımların lisanslanması ve fakülte ortak bilgisayar laboratuarı ve kurulması,

H.3. Sergi, fuaye alanları ve depo sağlanması,

H.4. Mevcut donanım ve ekipmanın geliştirilmesi ve işlerlik kazandırılması,

 

  • Toplumla ilişkilerin artırılması

H.1. Bölgenin ekonomik ve sosyokültürel gelişmişlik düzeyine katkıda bulunulması

H.2. Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin artırılması

H.3. Eğitim seminerleri