Yerel Yönetimler Programı

Yerel Yönetimler programı, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Yerel Yönetimler programında 40 (normal öğretim) ve 40 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 80 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Program iki yıllık önlisans düzeyinde eğitim vermektedir. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için 2 yıllık önlisans programında yer alan derslerin tümünden geçerek 120 AKTS’yi tamamlaması, GANO (Genel akademik not ortalaması)’nın 2.00 ve üzeri olması ve 30 günlük iş stajını yapmış olması gerekmektedir.

Yönetim ve organizasyon bölümünde yer alan yerel yönetimler programında, hem mesleki bilgi ve beceriler hem de akademik birikim düzeyinde gelişim sağlanabilecektir. Kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılmasından dolayı bu alanda eğitimli alt ve orta düzey iş gücü ve donanımlı personel ihtiyacı artmaktadır. Bu doğrultuda değişim ve gelişimi algılayıp yorumlayabilen, evrensel ve etik değerlere sahip, teori, uygulama, teknoloji ile bütünleşmiş, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk sahibi, yerinden yönetim birimlerinde görev alacak, gerekli yeterliliğe sahip, alanında yetişmiş kaliteli meslek elemanı ve yerel yöneticilere olan ihtiyacın üniversitelerin Kamu Yönetimi ve özellikle Yerel Yönetimler bölümleri tarafından karşılanması mümkün olacaktır.

Programın Amacı

Yerel Yönetimler Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının (özellikle de yerel yönetimlerin) ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Diğer yandan bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu dalda eğitim fırsatı vermek amaçlanmaktadır.

Siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler) için ara eleman, alt ve orta düzey yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Mahalli İdarelerin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için ülkemizde bu konuda hizmet verecek kişileri yetiştirebilmektir. Sürekli üzerinde tartışılan ve çözümler aranan böylesi bir konuda kaliteli bir eğitim ve öğretime ihtiyaç vardır.

Programın Kazandırdıkları

Programın öğrencilere kazandırdıklarını şöyle sıralayabiliriz;

 • Yerel yönetimler ve kamu yönetimi alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.
 • Yerel yönetim fonksiyonlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak, kamu yönetimindeki çağdaş yaklaşımlara uyum sağlamak.
 • Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri getirme becerisine sahip olmak.
 • Mesleki yasal mevzuatta donanımlı olmak, değişiklikleri takip edip, kullanabilmek.
 • Mahalli ve müşterek ihtiyaçlar, beklentiler ve etkin hizmet sunumu konularında bilgi birikimine sahip olmak.
 • Türk siyasal hayatı, politik yönelimler, siyasal iktidar, siyasi kültür ve çağdaş siyasal ideolojiler konularında yetkinlik sahibi olmak.
 • Çağdaş kentleşme anlayışı, kentsel planlama süreci, kent topraklarının yönetimi, konut ve çevre sorunları ve politikaları konularında yetkin olmak.
 • Yerelleşme, yerel demokrasi ve sivil toplum olgusu konularında yetkinlik kazanmak.
 • Alanında gerekli mesleki etik değerlere sahip olma; yazılı-sözlü iletişim ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanabilme ve alanıyla ilgili yazışmaları yapabilmek.
 • İmar planları, imar kanunu ve yönetmeliği kapsamındaki konularda bilgi sahibi olmak.
 • Küreselleşme süreci ve ülkedeki iç dinamikleri, demokratikleşme sürecinde analiz edebilmek.
 • Anayasa, temel hak ve hürriyetler, devlet memurları kanunu kamu hukuku mevzuatı ve meslek etiği konularında yeterli bilgiye sahip olmak.
 • Sosyal bilimlere ilgi duyma ve bu alanda analitik düşünme becerisine sahip olma, düşüncelerini yazı ile ifade edebilme gücüne sahip olma, dikkatli ve benzer işleri yapmaktan sıkılmama, araştırmacı ve çözüm üretme alışkanlığına sahip olma, toplumsal ilişkilerde başarılı olma, liderlik yeteneklerine sahip ve takım çalışmasına yatkın olma, güler yüzlü ve hoşgörülü olma, halkla ilişkiler, yönetim becerisi ve insan kaynakları konularında iyi yetişmiş olma, edindiği bilgileri iş yaşamına aktarabilme becerisine sahip olma, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, etkin karar verici olarak çalışma yeteneğine sahip olmak.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:

Yerel Yönetimler ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlerine girebilirler. Bu fakülteler ve bölümleri; İktisadi İdari Bilimler Fakültesi- Kamu Yönetimi Bölümü-Siyaset Bilimi Bölümü-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi-Kamu Yönetimi bölümü ve bunların denkliklerin de ki okullardır. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu Yönetimi bölümlerinin üçüncü sınıflarına sınavsız geçiş yapabilirler.

Mezunların Çalıştıkları Alanlar

Yerel Yönetimler Programı’ndan mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde, bir anlamda yönetimin her kademesinde görev alabilmektedirler. Program mezunları aldıkları eğitimin bir sonucu olarak, kimi hizmetler dışında, yerel yönetimlerin her düzeyinde çalışabilecek formasyona sahiptir. Genellikle Belediyeler, Valilikler, İl Özel İdareleri, Kaymakamlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Kamu kurumları, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarla iş yapan, “kalkınma ajansları, sanayi ve ticaret odaları, dernek, vakıf, kooperatifler, sivil toplum örgütleri” gibi kuruluşlarda da rahatlıkla iş imkânı bulabileceklerdir.

Ders Planı için tıklayınız

Ders İçerikleri için tıklayınız