1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

1.3.1. Stratejik Plan

Fakültemiz 2017-2021 Stratejik Planı linktedir.

1.3.2. Misyon

Fen Edebiyat Fakültesinin misyonu geleceğe yönelik güçlü, dinamik ve bilgili akademik ve idari personel ile birlikte kanun, yönetmelik ve tüzükler doğrultusunda çağdaş, çalışkan, üretken sorumluluk sahibi öğrenci yetiştirmektir. Ayrıca Üniversitemizi tematik alanlarda Türkiye’de öncü olmasını destekleyen ve katkı sağlayan bir fakülte olmaktır.

1.3.3. Vizyon

Fen Edebiyat Fakültesi, kaliteli eğitim-öğretim ile yaratıcı, ulusal – uluslararası projeler gerçekleştirerek bilime katkı sağlayan disiplinlerarası ve evrensel seviyede çalışmaların arttırılmasını hedefleyen bir vizyona sahiptir.

1.3.4. Değerler

  • Şeffaflık ve katılımcılık
  • Adil ve dürüst yönetim
  • Ehliyet ve liyakat
  • Kalite ve mükemmelliyet
  • Bilimsellik ve etik
  • Sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık
  • Girişimcilik ve yenilikçilik

1.3.5. Hedefler

Eğitim-Öğretim sürecinin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması

Hedef 1.1: Eğitim programlarını öğrenci merkezli ve uygulama ağırlıklı olacak şekilde geliştirmek.

Hedef 1.2: Lisans programlarının sayısını arttırmak.

Hedef 1.3: Eğitim-Öğretim alanında uluslararası standartları yakalamak.

Hedef 1.4: Danışmanlık hizmetleri etkinliğinin arttırılması.

Hedef 1.5: Fakültemizin eğitim-öğretim alanında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi.