6. Sonuç ve Değerlendirme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2018 yılı içinde Yükseköğretim Kalite Kuruluna, Kurumsal Dış Değerlendirme başvurusunda bulunmuş ve bu başvuru Kurul tarafından uygun bulunmuştur. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde Yükseköğretim Kalite Kurulunun görevlendirdiği Değerlendirme Takımı tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine saha ziyareti yapılmıştır. Ziyaret sonunda Değerlendirme Takımının hazırlamış olduğu Kurumsal Geri Bildirim Raporu henüz birimimize ulaşmamıştır.

Kalite güvencesi sağlamada, gerek eğitim-öğretim ve gerekse araştırma alanlarında çok sayıda farklı iç ve dış paydaşla yürütülen ilişkiler, paydaşların talep ve beklentileri doğrultusunda daha da çeşitlenmekte, verilen bu hizmetlerde programlar ve/veya birimler arasında koordinasyon ve uyumu sağlamak daha önemli hale gelmektedir. Kalkınma Bakanlığına sunulan 2017-2021Stratejik Planı’nda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda kalite güvence sisteminde de önemli iyileştirmeler yapılması hedeflenmektedir. Bu sistemin önemli bileşenlerinden olan, bilişim teknolojileri destekli veri ve performans yönetim altyapısının güçlendirilmesi için çalışmalar planlanmaktadır. Kalite güvence sistemini desteklemek üzere kurumsal ve programlara dair süreçlerin yönetimine ve gelişimine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması ile ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir.

Disiplinlerarası ve bütüncül yaklaşım, işbirliği ve etkileşim, temeli güçlendirme ve kaynakları güçlendirme stratejik önceliklerimiz doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet boyutlarında stratejik hedeflere erişimi kolaylaştıracak ve kalite güvence sistemini güçlendirecek destek stratejileri planlanmaktadır.