Hakkımızda

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

29.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Kanunun ek 81/ç maddesi uyarınca kurulmuş olup, 2547 sayılı Yükseköğretim kanununa dayanılarak çıkarılmış olan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak öğrenci kabulüne 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında başlamıştır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün temel amacı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında lisansüstü eğitimi düzenlemek, bilimsel düşünceye inanan ve gelişmeleri yakından takip edebilen, akademik ve etik değerlere bağlı öğretim elemanları yetiştirmek ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetenekli insan gücüne katkıda bulunmaktır. Enstitümüz bünyesinde lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler ders, seminer ve tez çalışmalarını bağlı oldukları yönetmeliğe uygun olarak sürdürürler. Öğrenciler lisansüstü eğitimlerini bağlı oldukları yönetmeliklerde belirtilen sürede tamamlamak zorundadır.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Enstitü Müdürünün Yetki ve Sorumlulukları

Enstitü Müdürü, enstitüyü temsil eden, enstitü kurullarına başkanlık yapan, enstitüde çalışan akademik ve idari personelin çalışmalarını izleyen ve denetleyen, Rektöre karşı birinci derecede sorumlu amirdir. Enstitü Müdürü 2547 Sayılı Kanun ile verilmiş olan görevleri yerine getirir. Bu kapsamda görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

1.  Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

2.  Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

3.  Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, enstitü bütçesi ile ilgili konuları enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

4.  Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak,

5.  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Enstitü Müdür Yardımcısının Yetki ve Sorumlulukları

Enstitü Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdürüne yardımcı olan, Enstitü kurullarına katılan, enstitüde çalışan akademik ve idari personelin çalışmalarını izleme ve denetlemeye yetkili olan Enstitü Müdürüne karşı birinci derece sorumlu amirdir. Enstitü müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

1.  Enstitü kurullarına katılmak, enstitü kurullarının kararlarını uygulamada ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamada Enstitü Müdürüne yardımcı olmak,

2.  Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Enstitü Müdürüne rapor vermek,

3.  Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte hazırlamada enstitü müdürüne katkıda bulunmak,

4.  Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevlerinde enstitü müdürüne yardımcı olmak,

5.  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Enstitü Sekreterinin Görevleri

Enstitü Sekreteri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun aşağıdaki maddeleri gereğince görevleri şunlardır:

1. 51/b maddesi uyarınca idari yönetim yapısının başında bulunmak,

2.  51/c maddesi uyarınca, oy hakkı bulunmaksızın kurullarda raportörlük yapmak,

3.  52/d maddesi uyarınca, Enstitü Müdürüne yardımcı hizmetler sınıfı ve personelinin atanmasına ilişkin öneride bulunmak,

4.  53/a maddesi uyarınca, sekreterlik personelinin disiplin amirliğini yapmak,

5.  Sekreterlik personelinin sicil amirliğini yapmak,

6.  Gerçekleştirme memurluğu görevini yerine getirmek.