4.1.5. Kültürel katkılar

Birimde yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkısının ölçülme ve teşvik edilme yöntemi;

  • Araştırma çalışmalarının ulusal/uluslararası yayın veya sunum sayısı,
  • Kurum ve Birimde düzenlenen bilimsel etkinliklerle,
  • Bilimsel etkinliklere katılım desteği alabilmektedirler.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler
– Birimin araştırma-geliştirme politikası ve stratejik amaçları
– Birimin öncelikli alanları
– Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapıdaki yeri
– Toplumsal katkıya yönelik performans göstergeleri (yerel/bölgesel/ulusal varsa uluslararası)
– Araştırma-Geliştirme teşvik ve destek sistemi.

İyileştirme Kanıtları
– Birimin araştırma-geliştirme politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar
– Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinde araştırma politikasının uygulandığına dair kanıtlar
– Toplumsal katkı süreçlerinde iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını gösteren veriler (ör. demografik veriler, işgücü piyasası)
– Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine aktif katılımını gösteren kanıtlar.